12.ZO – 5. Smlouvy

1.    Smlouvy

Členové zastupitelstva obdrželi podklady předem k prostudování.

a) Dodatek č.2 smlouvy o dílo s firmou Hydrospol s.r.o.

Předsedající předala slovo MVDr.Jurovicovi, který informoval o tom, že při závěrečném zaměření a vyúčtování byly vyčísleny některé méněpráce cca 200 tis. Kč, ale i vícepráce ve výši více než 500 tis. Kč, které vznikly z velké části pochybením projektantky. Ta chybně do kalkulace rozpočtu nezahrnula zhruba 1500 m2 dlažby. Dále pak vznikly vícepráce u  Odvodnění a Zatrubnění před Primou

K pochybení projektantky byl dán návrh ze strany MVDr.Jurovice  na to, aby  přijalo usnesení, ve kterém se paní starostka pověří k vymáhání smluvní pokuty dle smlouvy, a to až do výše 36 tis. Kč. Škoda může být až cca 460 tis.v tom případě, že se nepodaří po jednání se státním fondem vícenáklady zahrnout do dotace.

Paní Kocourková vznesla dotaz na to, kolik nás to obec stálo – včetně DPH 7 344 786 Kč. Na dotaz, kolik nás to stálo z rozpočtu paní starostka odpověděla, že jsme zatím zaplatili pouze 3 x 600 tis. Kč, což zatím je pokryto neuznatelnými náklady. Pan místostarosta MVDr.Jurovic doplnil., že se budou snažit jednat se státním fondem , aby dané vícepráce zahrnul do uznatelných nákladů a teprve potom bude známa výše, kolik nás to obec skutečně stálo.  K tomu, aby k jednání s fondem mohlo dojít, je nutné mít podepsaný dodatek, protože fond jej vyžaduje.

Dále předsedající informovala o tom, že je nutné uzavřít smlouvu se státním fondem na rok 2016, protože nedošlo k čerpání finančních prostředků v roce 2015 a ty byly přesunuty do roku 2016. Návrh smlouvy byl zastupitelům zaslán.

MVDr.Jurovic vznesl návrh, že by se ještě mohlo počkat s Usnesením na vymáhání pokuty až do doby, kdy bude známa výše dané škody. Toto nebylo podpořeno, a proto předsedající dala hlasovat o usnesení k dané pokutě.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vymáhání smluvní pokuty dle smlouvy o dílo s Ing. Smítalovou.

Výsledek hlasování:  Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/12/2016 bylo schváleno

Následovalo schvalování o dodatku s firmou Hydrospol.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 smlouvy o dílo s firmou Hydrospol s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem dodatku této smlouvy.

Výsledek hlasování:  Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 6/12/2016 bylo schváleno

Smlouva o rozpočtu ze SFDI na rok 2016 na další straně

2 thoughts on “12.ZO – 5. Smlouvy”

 1. Tady je rozhodně dobré připomenout kritické poznámky některých zastupitelů na minulých zasedáních a to k nedokonalostem projektů bývalého starosty Ing. Jelínka. Paní starostka Šomodíková k projektu školy a pan místostarosta MVDr. Jurovic ke starému projektu chodníku (aby si odůvodnil nový projekt). Nemohli pochopit, jak mohl spolupracovat s tak „neodborným odborníkem“. 🙂 Vrcholem tehdejší diskuze, bylo vystoupení paní Kyselové s otázkou: „Kdo to zaplatí?“ A dívala se na Ing. Jelínka.
  A já si tedy kladu stejnou otázku a dívám se na odpovědnou osobu na pana MVDr. Jurovice, ale také na předsedkyni finančního výboru Kyselovou a samozřejmě na starostku…

  Kdo zaplatí tuto škodu způsobenou nám všem občanům Lomnice?

  Uvědomte si, že z těchto ztracených prostředků třeba mohl fungovat největší místní spolek Dospěláci klidně i přes deset let. Jak by to koplo třeba škole?
  A vy na to jen chybička se vloudila?

 2. Tehdy to byla trochu jiná situace. Nikdo nemohl dopředu vědět, že dotaci nedostaneme.
  Dnes je to tak, že se udělala chyba ve výpočtu a obec zaplatí navíc nějakých 400 tisíc. Dále byla původně plánovaná příkopa podél cesty. To se změnilo, ( kdo tak rozhodl není veřejnosti známo ) bez souhlasu zastupitelstva a vznikly více náklady. Cena 1,5 km chodníku se tak vyšplhala cca na 7,5 mil. korun

Komentáře nejsou povoleny.