12.ZO – 6. Prodeje a pronájmy pozemků

Nebyly evidovány žádné žádosti na prodej a pronájem pozemků, jedná se pouze o schválení kupní ceny. Členové zastupitelstva obdrželi podklad k projednání kupní ceny pozemku paní Mgr. Martině S. předem. Nebyly vzneseny žádné námitky a doplňující dotazy. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní cenu na prodej části pozemku č.1684 paní Mg. Martině S. ve výši 4520 Kč

Výsledek hlasování:  Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 9/12/2016 bylo schváleno

Předsedající doplnila, že dělení proběhlo, byl pořízen g. snímek a nic nebrání uzavření kupní smlouvy.