12.ZO – 7.c Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Předsedající vyzvala přítomné, zda mají nějaké připomínky k předloženému návrhu směrnice. O slovo se přihlásila paní Grézlová, která uvedla, že na předchozím zasedání bylo přijato usnesení, že na strákách obce budou uveřejňovány i ty malé zakázky. A proto je nutné vypustit bod v článku 7 bod 5, kde je uvedeno, že se nebude uveřejňovat. Předsedající připomínku akceptovala a bod vypustila. Žádné další připomínky a návrhy nebyly vzneseny.  Následovalo schvalování usnesení. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek č. 1/2016

Výsledek hlasování:  Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 12/12/2016 bylo schváleno