12.ZO – 7.f Nájemce v Kulturním domě

Informace o nájmu nebytových prostor v Kulturním domě

Před 14 ti dny v pondělí 8.2.2016 byla domluvena schůzka s panem T. a G. z důvodu ukončení smlouvy s panem T. a předání prostor v kulturním domě. Pan T. nepřišel, neomluvil se nekomunikuje. Vzhledem k tomu, že neplní podmínky pronájmu dle uzavřené smlouvy a dodatků k dané smlouvě, bylo provedeno jednostranná výpověď z nájmu nebytových prostor a očekává se jeho reakce (max.do 30 ti dnů od doručení výpovědi, tj. počínaje dnem 11.2.2016). Pan G. doplnil informaci, že pan T. o tom ví a že si danou výpověď převzal a v současné době je hospitalizován v nemocnici s úrazem oka. Pan G. informoval, že s paní starostkou jsou předběžně domluveni a vše záleží na panu T., aby si svůj majetek odvezl a pan G. je připraven zahájit prodej ihned po předání. 

Dále paní předsedající dala návrh na zrušení schváleného usnesení z minulého zastupitelstva č. 15/11/2016 a přijme se usnesení nové, protože pan Gomola má danou podnikatelskou činnost zřízenu na firmu OneCorp s.r.o.  a ne na fyzickou osobu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 15/11/2016 ze dne 25.1.2016.

Výsledek hlasování:  Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 14/12/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor v Lomnici č.p. 16 firmě OneCorp s.r.o. za účelem vyhlášeného záměru provozování prodejny potravin za nabízenou cenu 60 tis. Kč ročně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy

Výsledek hlasování:  Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 15/12/2016 bylo schváleno

Dále předsedající informovala, že s paní Mgr.S. upravily návrh smlouvy. Tento upravený návrh bud zaslán zastupitelům k vyjádření, aby se tento mohl doladit, aby mohlo být vše v pořádku.

Následně vznesl pan Martin Blahuš dotaz, co se stane, když se pan T. nevystěhuje. Předsedající odpověděla, že jej klidně můžeme vystěhovat a náklady s vystěhování si nechat proplatit, včetně zádržného, ale že doufá, že se s panem Tranem domluví klidnou cestou bez výhrůžek a sankcí.

2 thoughts on “12.ZO – 7.f Nájemce v Kulturním domě”

  1. Nevím, proč byla dána výpověd z nájmu až 11.2., když paní starostka Šomodíková o problému s porušením smlouvy ví už dávno a nic neudělala. Opět bylo dost času, nebo opět zapoměla? Co je to zase za divadlo?

  2. A není to tak, že za to opět může někdo jiný? Třeba ji to někdo zapoměl 3x připomenout.

Komentáře nejsou povoleny.