13.ZO – zápis

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 26.4.2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.  

 

1.    Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Lomnice (dále jen „zastupitelstvo“)  bylo zahájeno v 16:00 hod. starostkou obce Annou Šomodíkovou (dále jen „předsedající“).

Předsedající dle prezenční listiny přítomných zastupitelů konstatovala, že je přítomno 8 členů (pan Blahuš se omluvil z důvodu pracovních povinností), čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné (dle § 92 odst.3 zákona o obcích) – příloha 1

2.    Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhla návrhovou komisi ve složení:

 • Pan Josef Šebesta
 • Paní Olga Grézlová

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Josef Šebesta a Olgy Grézlové

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 1/13/2016 bylo schváleno

Předsedající navrhla ověřovatele následovně:

 • Pan Ing.Lukáš Ficek
 • Paní Anna Kyselová

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Ing. Lukáš Ficek a Anna Kyselová

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 2/13/2016 bylo schváleno

 

Předsedající navrhla zapisovatelem zápisu paní Pavlínu Kocourkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem zápisu paní Pavlínu Kocourkovou.

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se:  1

Usnesení č. 3/13/2016 bylo schváleno

3.    Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu, který byl doplněn o body (pozn.zapisovatele – červené písmo) proti programu na pozvánce zastupitelů a který byl vyvěšen na úřední desce, v následujícím znění.

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Hospodaření obce k 31.3.2016, Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3
 5. Prodeje a nájmy pozemků
  • Žádost pana Ráši na prodej pozemku
  • Žádost pana Lukáče na prodej pozemku
  • Žádost paní Suralové na pronájem pozemku
  • Žádost pana Boglise a Látalové na pronájem pozemku
  • Žádost manželů Čupákových na pronájem pozemku
  • Propachtování pozemků panu Milanu Kyselovi
 6. Opatření obecné povahy, schválení územního plánu obce
 7. Různé
  • Stav probíhajících investic
  • Projednání změny zápisu ze zastupitelstva obce
  • Stavební záměr na domovní čističku paní Doubravské
  • Dodatek smlouvy s firmou Dřevo Málek
  • Směrnice č. 2016 – doplnění
  • Připojení nemovitosti pana Zemančíka k obecní ČOV
  • Prohlášení k silniční vegetaci pro ŘSD
  • Poskytnutí příspěvku na publikaci
  • Finanční příspěvek TJ SOKOL
  • Odpis zmařené investice
  • Návrh na vyřazení majetku obce
  • Návrh na řešení šaten pro TJ SOKOL
  • Zprava o stavu kriminality v naší obci
  • Vyhodnocení zprávy rekonstrukce požární zbrojnice
  • Žádost o náhradu škody za GP
  • Úprava kalkulace vodného a stočného pro r.2016
  • Projednání žádosti pana Gomoly
  • Plán kulturních akcí, kontrola usnesení
 8. Diskuse, závěr

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje program jednání

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 4/13/2016 bylo schváleno

 

4.    Hospodaření obce

Starostka obce všechny přítomné seznámila se stavy na bankovních účtech:

 • G Money bank                 1 538 tis. Kč
 • KB                                       552 tis. Kč
 • účet                                  2 541 tis. Kč
 • ČNB                                    699 tis. Kč

Zastupitelé berou na vědomí.

 

Hospodaření obce

 • příjmy obce k 31.3.2016  jsou ve výši 4 157 762 Kč, plnění plánu na 36,2 %
 • výdaje obce k 31.3.2016  jsou ve výši 4 223 103 Kč, plnění plánu na 37,91 %

Pokud by někdo chtěl nějaký rozbor, tak se může obrátit na paní účetní (dnes a zítra je na školení)

Rozpočtování opatření č. 1 – paní starostka se otázala, zda k tomu má někdo něco na doplnění

 • příjmy – upravuje se rozpočet o 2 800 Kč
 • výdaje – upravuje se rozpočet o 110 385 Kč. Jedná o úpravy kolem pitné vody, 1000 Kč je základní škola a změna krátkodobých je 107 tis. Kč

Rozpočtování opatření č. 2

 • příjmy – upravuje se rozpočet o 523 980 Kč. 480 tis. je investiční transfer za ČOV od MSK a přesuny mezi položkami 37 tis. za vstupné a výnosy z bufetu (to samé je ve výdajové stránce 19 tis. za nákup do bufetu na ples)
 • výdaje – viz výše

Rozpočtování opatření č. 3

 • příjmy – upravuje se rozpočet o 207 Kč. Jedná se o přeúčtování u VVP a transfer hasičů
 • výdaje – upravuje se rozpočet o 201 668 Kč. Jedná se o opravu firmy AQUA stop a dotace hasičů je i ve výdajové stránce

Předsedající vyzvala k připomínkám a dotazům. Detaily sdělí paní účetní. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtová opatření 1, 2 a 3.

5.    Prodeje a pronájmy pozemků

Členové zastupitelstva obdrželi podklad k projednání prodejů i pronájmů pozemků předem.

a) Prodej pozemku panu Rudolfovi Rášovi

Předsedající seznámila přítomné se žádostí pana Ráši na prodej pozemku v katastru obce Lomnice.  Dle mapky zastupitelé mohli zjistit, že pan Rášo má část pozemku na komunikaci obce a obec má pozemek pod jeho garáží. Stav zaměřených pozemků pod komunikací neodpovídá skutečnosti. Tímto prodejem dojde k částečně nápravě s tím, že obec zaměří jeho garáž (hospodářská budova) a vyměnilo by se to za pozemek pod komunikací. K dané věci doplnil místostarosta MVDr.Jurovic následující: panu Rášovi byla nabídnuta možnost směny pozemku, kdy pan Rášo by byl ochoten směnit daný pozemek (celou špici, která není využívána jen jako lesní pozemek) za pozemek pod komunikací, Což si pan místostarosta myslí, že je pro obec výhodné a rozhodně by doporučil, aby si obec vypořádala nemovitosti pod komunikacemi, protože tento stav je nebezpečný.

K dané žádosti nebyly vzneseny další žádné námitky ani doplňující dotazy

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č.1719 (ostatní komunikace) v kú. Lomnice u Rýmařova manželům Rášovým.

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/13/2016 bylo schváleno

 

b) Prodej pozemku panu Pavlu Lukáčovi

Žádost přinesl dnes. Chtěl by si postavit nemovitost a vybral si parcelu 403/2 v kú.Lomnice u Rýmařova. Pokud nevíte, kde to je, tak je to parcela naproti nemovitosti paní Mlynarčíkové. Ve starém územním plánu je tento pozemek navrhován na výstavbu rodinných domků, ale v navrhovaném územním plánu toto zatím není řešeno. Je to jako louka, protože je to v extravilánu obce. Paní starostka pozemek vyvěšovala proto, protože o výstavbu na pozemku projevil zájem i pan Jaroslav Kopinec, ale paní starostka mu doporučila po konzultaci na stavebním úřadě, aby si udělal jednoduchou skicu a obrátil se na městský úřad v Bruntále a nechal si vydat koordinované stanovisko k tomu, jestli by vůbec byl tento pozemek vhodný k zástavbě. Proto by předsedající doporučila tyto žádosti odložit, až se bude vědět, zda se na těchto parcelách dá stavět.

Předsedající vyzvala přítomné k tomu, zda mají jiný názor. Celková výměra je 17 302 m2 a tento pozemek by byl rozparcelován (min. na 6 domků).

Žádost byla odložena a zastupitelstvo ji bere na vědomí.

 

c) Pronájem pozemku paní Jiřině Suralové

Jsou to majitelé budovy po panu Štefanu Kopincovi a mají na té parcele postaven přístřešek a mají tam postaveny popelnice. Udržují to a chtěli by tam i nadále mít parkování a že se o ty pozemky budou starat. K dané žádosti nebyly vzneseny další žádné námitky ani doplňující dotazy

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č.111 stavební parcela a p.č.918/6 zahrada v kú. Lomnice u Rýmařova paní Jiřině Suralové.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 6/13/2016 bylo schváleno

 

d) Pronájem pozemků panu Boglisovi a paní Látalové

Pozemek bude sloužit k provozování zahrádky. Jedná se o nemovitost naproti školy přes cestu. Pan Boglis by si chtěl pozemek i koupit, ale vzhledem k tomu , že přes ten pozemek vede vodní tok a ten vodní tok má jiný průběh (neshoduje se skutečnost s evidencí), tak mu předsedající doporučila pronájem. Jedná se zhruba o 300 m2.

K dané žádosti nebyly vzneseny další žádné námitky ani doplňující dotazy

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje nájem pozemku p.č.1263/2 trvalý travní porost v kú. Lomnice u Rýmařova panu CH.Boglisovi a paní Petře Látalové.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 7/13/2016 bylo schváleno

 

e) Pronájem pozemků panu Čupákovi

Jedná se o pozemek nad jeho nemovitostí a pod tratí a který jsme panu Čupákovi schválili k prodeji. Pan Čupák od žádosti na prodej odstoupil a požádal o pronájem.

K dané žádosti nebyly vzneseny další žádné námitky ani doplňující dotazy.

 

Napřed se tedy zruší usnesení, které se přijalo na 11.zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce ruší usnesení 13/11/2016 o prodeji pozemku na p.č. 1758 v kú. Lomnice u Rýmařova manželům Čupákovým.

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 8/13/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje nájem pozemku p.č.1758 ostatní plocha v kú. Lomnice u Rýmařova panu Miroslavu Čupákovi.

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 9/13/2016 bylo schváleno

f) Žádost paní Kyselové na propachtování pozemků

Na základě pachtovní smlouvy na zemědělskou činnost paní Kyselová žádá na možnost propachtování pozemků svému synovi panu Milanovi Kyselovi, který je zapsán do evidence zemědělských podnikatelů a zároveň bude taktéž využívat tyto parcely k chovu hovězího dobytka. Tzn. bude splněn záměr, který k tomu byl a je dodržena pachtovní smlouva, kdy pachtýř nemůže bez písemného souhlasu propachtovat ani přenechat do užívání tyto pozemky.

K dané žádosti nebyly vzneseny další žádné námitky ani doplňující dotazy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování pozemků p.č.1344/11, 1344/12, 176/5, 176/6, 175/1, 175/9, 148/1, 239/2 o celkové výměře 11,876 tis.ha  v kú. Tylov panu Milanu Kyselovi.

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se:  1

Usnesení č. 10/13/2016 bylo schváleno

Paní Kocourková jen poznamenala, že by se měli zdržet dva zastupitelé – pan Kopinec a paní Kyselová. Ne že by se na tom něco změnilo, ale jedná se o rodinu. S tím nesouhlasil místostarosta MVDr. Jurovic, že to je jen vnitřní dohoda a že neví, proč by se měl zdržovat pan Kopinec.

 

6.    Územní plán

Předsedající konstatovala, že materiály k bodu již všichni mají od prosince 2015 a že je to dostatečná doba k tomu, aby si všichni udělali názor, zašli si do prostoru, ptali se lidí atd. Předsedající se otázala, zda k tomu má někdo nějaké dotazy.

Paní Grézlová se zeptala, zda se ozval pan Valden. Na to odpověděla předsedající, že se neozval.

Paní Kocourková konstatovala, že se zastupitelé domlouvali, že si na to sednou společně, k prodiskutování. Ale k žádné schůzce nedošlo. Zda je to individuální posouzení. Na to odpověděla předsedající, že to nebude individuální rozhodnutí, že to bude kolektivní rozhodnutí. A že existuje pouze jeden sporný bod – pozemky pana Valdena. Předsedající informovala, že na úřadě měla člověka, který vlastní skladové prostory v dané lokalitě, a že ten návrh, který zastupitelé obdrželi v prosinci 2015, viděl již před pěti lety a že se od té doby nic nedělo. Že pokud by měl zájem s tím něco dělat, tak by to udělal již dávno, protože je to budova pro občanskou vybavenost.

Teď jsme prý v provizoru, a že s tím je spojena i žádost pana Lukáče. Pan místostarosta doplnil, že je to základní dokument pro nějaký střednědobý a dlouhodobý vývoj v obci a brzdit to několik let jen kvůli nějaké sporné lokalitě mu nepřipadá dobré. Vždycky zastupitelstvo může změnit územní plán, pakliže uzná za vhodné, že ta změna bude prospěšná pro obec. A proto by schválení toho nového plánu nebrzdil. A v případě potřeby potom můžeme jednat dál. Není to dogma, které se schválí a je platné 10 let. Vždycky zastupitelstvo může změnit. Na to odpověděla paní Kocourková, že to co pan místostarosta říká, je sice pravda, ale že plán se většinou dělá na delší období – 10,20,30 let a nemění se příliš často. Na to odpověděla paní starostka, že každé čtyři roky by se územní plán měl prověřit a v případě potřeby změnit. Takhle se měl změnit i plán tehdy, když měl pan naproti Vychodilů (stáčírna vod) a doteď nic neproběhlo. Dnes má pan parcely koupeny, padají mu tam stromy, nestará se o vrty, dobývají se mu tam lidi. A že kdyby se tenkrát schvalovala změna územního plánu, tak by to bylo zcela zbytečné.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce jako místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení  § 43 odst. 4 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Územní plán Lomnice formou  opatření obecné povahy

Výsledek hlasování:  Pro: 5   Proti: 1   Zdržel se:  2

Usnesení č. 11/13/2016 bylo schváleno

 

7.    Různé

 

Stav probíhajících investic

 • Smíšení stezka I. etapa – předsedající informovala, že stále probíhá, čekalo se na přeložení el.sloupu (už je provedena), jelikož se podával dodatek s firmou Hydrospol, tak si Státní fond dopravní infrastruktury vyžádal celou dokumentaci a výběrové řízení ke kontrole (včetně dalších podkladů k provedeným změnám). 9.3.2016 podali tuto žádost na základě naší smlouvy, více jak měsíc tam ta zaslaná dokumentace ležela, stále jsou zavaleni prací, jsou s tím jenom průtahy a minulý měsíc se jim poslaly další dokumenty, které chtěli. S fondem se stále jedná, takže se zatím neví, jestli něco uznají z víceprací na dlažbu a ostatních prací. Od fondu prozatím nepřišla ani koruna a Hydrospou se zaplatil celý náš podíl.
 • Smíšená stezka II.etapa – místostarosta informoval, že bylo připraveno územní řízení pro dokončení celé smíšení stezky, opravy stávajícího chodníku v centru obce a tylovské části (chodníky autobusové zastávky). Při řízení došlo k nějakým podnětům, stížnostem, které celé to jednání zpožďují o týdny až měsíce. Z toho důvodu se stáhla celá stezka II.etapa a připravuje se k podpisu menší část, tj.pokračování stezky směrem na Tylov, která by měla končit u paní Nosové a řešení tylovských chodníků autobusových zastávek, a to by se řešilo formou veřejnoprávní smlouvy, protože účastníků řízení je poměrně málo.a všichni s tím souhlasí. V květnu by se měla podepsat veřejnoprávní smlouva na tu část nahrazující stavební povolení a pak se bude čekat na nějaký termín dotací, který by měl být až v příštím roce. A do té doby by chtěli v územním řízení dokončit celý zbytek toho záměru – oprava chodníku po pravé straně směrem na Olomouc a dokončení té cyklostezky až po tu křižovatku na Rýžoviště, Křišťanovice s tím, že by měli stihnout i stavební povolení na tuto část do konce roku 2016 tak, aby se v lednu podala žádost o dotace na celý ten úsek

Dotaz paní Nosové – jak stezka půjde dál od jejího domu. Odpověď pana místostarosty – cyklostezka tam skončí a napojí se na současnou místní komunikaci.

Následovalo ještě doplnění, že v té vrchní části jsou problematické tři úseky, nicméně bez jejich vyřešení se nelze pohnout dále, protože se na to pohlíží, že nelze mít přerušené úseky.

K první etapě ještě vznesl dotaz Ing. Ficek –  jestli jsou již zaměřeny ty odkoupené části pozemků a přepsány. Odpověď MVDr.Jurovice – zaměřeny jsou a přepsány ne. Čeká se na kolaudaci. Dnes se zrovna řešil problém – kolik a jak se převedou pozemky ŘSD. Geometrák může ukázat, protože je hodový a po kolaudaci si GP připraví k odprodeji částí. Pan Ficek se zeptal, kdy dojde k úpravě pozemků vlastníků. Odpověď – čeká se na kolaudaci a úprava terénu ještě bude provedena. Čekalo se na přeložku sloupu, která stála 80 tis. Kč. Hydrospol ještě vše musí dodělat – přejezdy, příkopy a další drobné nedodělky. Paní Nosová dala podnět k tomu, aby se dořešil i vjezd k obci – je tam nechránění příkop a teče tam voda. Není tam vidět a je to velmi nebezpečný úsek. Dle vyjádření předsedající to bude ještě řešeno, protože se tam odvrtává kořen. A ještě zatrubnění nad stezkou, aby nedošlo k podemletí

Předsedající vyzvala zúčastněné, aby všechny podněty předali na obec.

 • Předsedající ještě informovala o akcí v režii obce – oprava klubovny myslivců s VPP pracovníky a úpravě na kulturním domě – když se zatáhne opona, na jevišti je tma, a proto se „nainstalují“ dva halogeny. A ještě se udělá přípojka pro muziku, protože vždycky vypadává muzika (udělá se silnější kabl a jistič). V pondělí se zjistilo, že je špatný stav přítokové kanalizační přípojky pro ČOV od bytovek. Řeší se problém stálého ucpávání- Na základě monitoringu se zjistilo, že v mnoha místech je to propadlé. Uvažuje se o vložkování a nebo, zda nebude jednodušší vykopat nové vedení a zasypat. Je tam s tím problém, který je hlavně způsoben velkou nekázní nájemníků v bytovkách nebo na okále. Každá oprava se promítne v nákladech stočného. Stávající přípojka je asi 40 let. U monitoringu i u čištění byl pan Zemančík, který sdělil, že celá kamenina je propadlá. Délka trasy je cca 100m a doporučuje vyvložkování. Vždy se to ucpává v té hlavní 300. Lidé klidně hodí celou igelitku i se škrabkou. A je pravda, že pokud se se nezmění přístup lidí, bude se přípojka ucpávat stále. Poptají se obě varianty k nacenění.

 

Zastupitelé berou na vědomí.

 

Změna zápisu z 12.zasedání

Předsedající požádala paní Kocourkovou, zda opravený zápis dala podepsat ověřovatelům, protože nelze vyměnit stránky, když už byl zápis podepsaný ověřovateli, tak jak napsala v mailu (v zápise došlo k chybnému očíslování usnesení – přeskočení jednoho čísla). Pan Šebesta ještě požádal, zda by bylo možné stránky číslovat a že na zápise chybí datum, kdy to ověřovatelé podepsali. Paní Kocourková řekla, že zápis pošle na obec a ověřovatelé to podepíší na obci.

 

Předsedající toto dala do ukládacího bodu, o kterém se provedlo hlasování.

 

Návrh ukládacího bodu:

Zastupitelstvo obce ukládá zapisovatelce zápisu z 12. zasedání paní Pavlíně Kocourkové zaslat upravený zápis.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se:  1

Ukládací bod byl schválen

 

Stavební záměr na domovní čističku paní Doubravské

Předsedající informovala o žádosti paní Doubravské, ve které paní Doubravská žádá o schválení vyvést odtok z čističky přes pozemek obce do potoka.

Předsedající navrhuje v usnesení, aby až ta stavba bude, aby se po ukončení akce se vedení zaměřilo a pak se to zaneslo do katastru, aby se pak vědělo, kde to vedení je.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje stavební záměr na akci Domovní čistička odpadních vod na parcele p.č. 1574/4 v kú Lomnice u Rýmařova a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s podmínkou po ukončení stavby nechat zaměřit a zanést do katastru nemovitostí a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy..  

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 12/13/2016 bylo schváleno

 

Dodatek smlouvy s firmou Dřevo Málek

Jedná se o nákup dříví na II.kvartál roku 2016. Předsedající informoval, že cenu konzultovala s Ing. Fickem, který cenu potvrdil. Cena šla dolů z důvodu kalamity způsobené kůrovcem.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek kupní smlouvy č.1 s firmou Dřevo Málek na rok 2016 a nákupní cenu dříví na II.kvartál roku 2016 a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 13/13/2016 bylo schváleno

 

Směrnice 2016 – doplnění

Předsedající informovala o tom, že směrnice byla chybně upravena, a proto žádala o zpětnou změnu, protože tyto zakázky drobného rozsahu se nezveřejňují na profilu zadavatele (portále). Proto je nutné přijat nové usnesení. Princip zveřejňování všech zakázek na stránkách obce ale zůstane zachovaný.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.1/2016 Zadávání veřejných zakázek tak, že ponechá bod 5/7.

 

Výsledek hlasování:  Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 14/13/2016 bylo schváleno

 

Žádost pana Zemančíka na připojení jeho nemovitosti k obecní ČOV

Pan Zemančík má zájem o napojení k ČOV. Byl vznesen dotaz paní Kocourkové, zda se udělá nové potrubí do ČOV. Bylo odpovězeno, že se udělá pouze napojení na šachtu na jeho vlastní náklady. Tím, že dojde k napojení, „zlevní“ se provozní náklady ČOV. Pro obec by bylo nejlepší, aby se na ČOV napojilo co nejvíce lidí.

Ing. Ficek se dotázal, zda přípojka pana Zemančíka půjde přes obecní pozemky. Po odpovědi, že ano, doplnil, že by měla být dána stejná pravidla (podmínka) jako u paní Doubravské, tzn. mělo by se to zaměřit aby se vědělo, kudy přípojka vede. Paní starostka navrhla, že by to šlo vytyčit. Na to pan Ficek odpověděl, že se to u čističky požadovalo, tak by to mělo být stejné. Do diskuse vstoupil MVDr.Jurovic, že si ještě prověří, která forma by byla pro evidenci přípojek nejvhodnější. Paní starostka informovala, že se na to ptala pana Ing. Hudečka, když to vyřizovali panu Mrtvému, protože teď si to pamatuje, ale např. za 10 let tady nebude, a nezjistí se to. MVDr. Jurovic se přidal k tomu, že by to měli mít všichni stejné. Paní Kocourková doplnila, že nejlepší je věcné břemeno v KN, kde to stačí zakreslit pouze rukou jako příloha ke smlouvě o Věcném břemenu. MVDR.Jurovic navrhuje udělat nějaký GP. Formu ještě prověří MVDr.Jurovic, aby se občané zbytečně netlačili do složitých náležitostí.

Paní starostka vyzvala pana Lukáče, jaké s tím má on zkušenosti. On jen informovala o tom, že nejlepší cesta je evidence na KN.

Po krátké diskusi se zastupitelé shodli na tom, že se způsob evidence ještě prověří. Zatím se schválí pouze možnost připojení a podmínka zákresu se doplní po prověření a takto se to pak změní i u Doubravských.

Paní Kocourková požádala, aby prověření bylo dáno jako ukládací bod

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje připojení nemovitosti č.p. 69 manželů Zemančíkových na ČOV u bytovek s podmínkou po ukončení stavby nechat zaměřit a zanést do KN

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 15/13/2016 bylo schváleno

Ukládací bod:

Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce prověřit způsob evidence pro připojení a uložení kanalizace na pozemcích.

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

 

Ukládací bod:

Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce vytvořit obecné pravidlo pro evidenci přípojek vody i kanalizace.

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

 

Prohlášení k silniční vegetaci pro ŘSD

V loňském roce ŘSD nechtělo upravovat zeleň na okrajích silnice. Jedná se o pozemek od 0,5 m do 3 m.  Na ŘSD prohlásili, že nebudou sekat vegetaci, ale letos poslali prohlášení

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce prohlašuje, že silniční vegetace v průjezdním úseku silnice I /45 není a nikdy nebyla vlastnictvím obce Lomnice ani nebyla s ŘSD ČR v minulosti uzavřena smlouva / prohlášení o vlastnictví udržení silniční vegetace

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 16/13/2016 bylo schváleno

 

 

Poskytnutí příspěvku na publikaci

Na paní starostku se obrátil pan Gajdík, žádost byla zaslána zastupitelům, kdy žádá o finanční příspěvek na vydání publikace fotografií kostelů a kaplí na Bruntálsku (kterou přinesl ukázat) s tím, že bychom potom obdrželi několik publikací po vydání. Starostka navrhuje částku 2000 Kč. Autor předpokládá, že cena jedné publikace by bylo 500 Kč a že bychom mohli obdržel 4-5 výtisků.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000 Kč na vydání publikace fotografií kostelů v našem regionu.

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 17/13/2016 bylo schváleno

 

Finanční příspěvek TJ SOKOL

Starostka informovala, že zastupitelé obdrželi návrh smlouvy na finanční příspěvek, ve které je výplata rozdělena do dvou splátek – jaro a podzim. Celkový výše je 25 000 Kč. Po vyúčtování 1. části by finanční výbor provedl kontrolu čerpání. Byly vyjmenované účely pro čerpání –  hostování hostů, věcné vybavení, náklady pro rozhodčího, opravy majetku ve vlastnictví, služby. Podmínkou je to, že se fotbalisté musí spolupodílet na uspořádání nějaké akce pro občany.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku TJ Sokol Lomnice v celkové výši 25 000,- splatné ve dvou splátkách

Výsledek hlasování:  Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se:  3

Usnesení č. 18/13/2016 bylo schváleno

 

Odpis zmařené investice

Paní účetní poslala materiál, ve kterém informovala o tom, že na účtě 042 je stále projekt na cyklostezku střecha Evropy. Není předpoklad, že by se tento projekt realizoval, proto se navrhuje odepsat jako zmařená.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení neuskutečněné investice Cyklostezka střecha Evropy, kdy celková částka za uhrazené faktury za období let 2008-2014 činí celkem 577 217,- Kč. Projekt je evidován na účtu 042 023 – „ Cyklostezka střecha Evropy“. Odpis bude zaúčtován na analytických účtech (v souladu s českým účetním standardem č. 710

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 19/13/2016 bylo schváleno

 

Návrh na vyřazení majetku obce

Byly předloženy soupisy nepotřebného nebo zastaralého majetku obce. Jedná o majetky hasičů, obce (např. místní rozhlas za 81 tis. Kč, vodohosp.plán). Celkem je tam majetku za 367 920, 49 Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení a následnou likvidaci opotřebeného majetku v celkové hodnotě 367.920, 49 Kč.

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 20/13/2016 bylo schváleno

 

Na dotaz paní Kocourkové kolem likvidační komise bylo sděleno, že likv,komise (pan Blahuš a pan Vychodil) byla zvolena již minule.

 

Návrh na řešení šaten pro TJ SOKOL

Jak jistě přítomní vědí, fotbalisti v současné době nemají sportovní zázemí, a proto musí hostovat. Nabízí se řešení, že by se vybudovala jedna šatna v „bufetě“ a jedna šatna v prostorách klubovny, rozhodčí by se převlékal v kuchyňce a z toalet by se vybudovaly sprchy. Dané řešení paní starostka konzultovala na hygieně a ta v tom nevidí problém po nějakém jednoduchém zápisu o změně užívání. Investice dle pana Plačka představuje cca 20 tis. Kč. I v budoucnu se dají dané prostory (sprchy) využít jak pro sportovní akce na zelené hospodě nebo i pro sociální bydlení.

Byl vznesen dotaz paní Nosové, zda ta klubovna nepodléhá dotačnímu programu. Bylo ji odpovězeno, že to ničemu již nevadí. Časově to paní starostka vidí od září, až se schválí stavební povolení.

Paní Kocourková jen ještě doplnila informaci, že fotbalisté mohou používat šatny, že to není pasé. Jediná věc, která v tom udělal paseku je vyjádření starostky k pasportizaci, kdy bylo dáno negativní stanovisko (protože obec  je majitelem pozemku pod budovou). Paní starostka napsala vyjádření v tom smyslu, že stavební úpravy změnily účel užívání, a proto se nejedná o pasportizaci. A toto je vyjádření odborníků, kterých se ptala. Pasport je dle jejího názoru to, že nelze požádat o pasport po stavebních úpravách.  Je to evidence dle skutečného stavu a že koupili stolárnu a šatny. Paní Kocourková řekla, že stačilo jen souhlasit s pasportizací a vše ostatní by již bylo OK. A skutečný účel užívání není  překážkou pro pasportizaci a že prostory „stolárny“ nevyžadovaly žádné stavební úpravy. A vyjádření obce bylo zásadní a jediné proč byla budova uzavřena. Paní Kocourková jen poznamenala, že kdyby obec sdělila, že bude po roce dodatečně přidávat podmínky k prodeji pozemku, tak by se pasportizace provedla již před rokem a tímto že byli uvedeni v omyl, protože si mysleli, že se pozemek odkoupí a pasportizace se stále odkládala. A že paní starostka dostala žádost až v březnu 2016, protože se celý loňský rok stále doufalo, že k prodeji pozemků dojde.

Paní Kocourková navrhuje jednoduché řešení – udělejme vše pro to, aby se pasportizace dotáhla a pak vše ostatní se již vyřeší „samo“. Dala dotaz na paní starostku, zdali ví, jak je současný účel užívání. Paní starostka nevěděla. Paní Kocourková po krátké debatě jen sdělila, že se snažili pro obec, sportovce) něco udělat, že se snažili dva roky na sebe brát celé riziko pojištění  a ostatního na sebe.

Po chvíli byla diskuse ukončena a přešlo se k hlasování usnesení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení stavebních úprav v budově č. 16 na parcele č. 45

Výsledek hlasování:  Pro: 6  Proti: 2   Zdržel se:  0

Usnesení č. 21/13/2016 bylo schváleno

 

 

Zprava o stavu kriminality v naší obci

Paní starostka informovala o kriminalitě v obci.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

 

 

Vyhodnocení zprávy rekonstrukce požární zbrojnice

Paní starostka zaslala zastupitelům varianty rekonstrukce budovy hasičů – kolik by stála rekonstrukce a kolik by stála nová zbrojnice. Paní starostka přítomné seznámila se současným stavem budovy – výčet problémových oblastí. Náklady na rekonstrukci by byly 10,2 mil. Kč, náklady na výstavbu nové zbrojnice by byla 13,2 mil. Kč. Je tedy na zváženou, zda se má pokračovat v nasmlouvaném díle o přístavbě a stavebních úpravách nebo udělat novou zbrojnici. Pro případ nové zbrojnice by mohl být buď v prostorech u obce anebo v prostorách proti dílně pana Molera.

Dotační titul na zbrojnice je vyhlášen a konec je někdy 12/2017. Časově v presu nejsme.

Po krátké diskusi předsedající vyzvala k hlasování usnesení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Příprava a stavební úpravy požární zbrojnice“ č.p.61/2

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 22/13/2016 bylo schváleno

 

Žádost o náhradu škody za GP

Předsedající předložila žádost o náhradu škody, která vznikla vyhotovení dvou GP ve výši 10 900 Kč. Paní Kocourková je doplnila žádost o informaci, že klidně udělají třetí zaměření, u kterého bude obec, stavební úřad a ona, a že jej zaplatí. Ale před tím je nutné vyrovnat dva předcházející GP. A že chce pozemky jen pod budovou a vedle ní. Ostatní jsou již irelevantní, protože dobré skutky jsou již na delší dobu vyčerpány.

Po krátké diskusi na téma, proč by se měly dané GP zaplatit a podané informaci, že daný potok je asi ve vlastnictví Lesů ČR, se přešlo k hlasování.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Pavlíny Kocourkové na vrácení poplatku za vyhotovení GP ve výši 10 900 Kč.

Výsledek hlasování:  Pro: 0  Proti: 0   Zdržel se:  8

Usnesení nebylo přijato

 

Úprava kalkulace vodného a stočného pro r.2016

Předsedající rozdala výpočet skutečných nákladů na vodné a stočné za rok 2015 a plánovanou kalkulaci nákladů na rok 2016. Za rok 2015 vyšla jednotková cena vodného 24,20 Kč bez DPH, s DPH je to 27,83 Kč, stanovené vodné bylo 26 Kč, tzn. na každý m3 prodělává obec 1,83 Kč. V kalkulaci na r 2016 se vyšlo ze skutečnosti 2016 a předpokladu do konce roku 2016. Ke dnešnímu dni jsou náklady na opravy téměř 100 tis. Kč. Jednotková cena vyšla 26,40 Kč bez DPH, s DPH je to 30,83 Kč. Cena vodného pro rok 2016 včetně 2% zisku (slouží jako rezerva) je 31 Kč. Je na zvážení zastupitelů, zda se stanoví cena dle kalkulace nebo cena jiná.

Vada odpadní – skutečnost roku 2015 je 44 Kč. Pro rok 2016 vychází 42,72 bez DPH, s DPH je to 49 Kč. Ve stočné obec prodělávala 1,75 Kč/m3.

Předsedající vyzvala k návrhům, co s cenou.

Došlo k diskusi kolem ztrát (účtuje se cca 50% toho, co odchází z vodojemu) a nad výši vodného a stočného. Výše vodného je srovnatelná s okolím, ale výše stočného je vysoká. To je způsobeno tím, že je málo lidí napojeno na ČOV. Kdyby bylo více těch, kteří dávají odpad do ČOV(včetně těch, kteří vyváží jímky), cena by klesla.

První návrh paní Kyselové byl na výši vodného 31 Kč a stočného 49 Kč, což je skutečný výpočet na rok 2016. Proběhlo hlasování

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci vodného stočného a stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2016, vodné 31,- Kč a stočné 49,- Kč za 1 m3

Výsledek hlasování:  Pro: 2  Proti: 0   Zdržel se:  6

Usnesení nebylo přijato

 

Následovala další diskuse o výši vodného a stočného. Na závěr se dohodlo, že cena vodného i stočného bude o 3 Kč vyšší než v roce 2015.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci vodného stočného a stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2016, vodné 29,- Kč a stočné 47,- Kč za 1 m3

 

Výsledek hlasování:  Pro: 6  Proti: 2   Zdržel se:  0

Usnesení č. 23/13/2016 bylo schváleno

 

Pracovníci VPP

Předsedající seznámila přítomné se stavem VPP pracovníků.  V dubnu končí pracovníci VPP. Místo nich se budou brát noví. Velký výběr není. Požadavek v nové žádosti byl 6 lidí, schválili max. 4 lidi.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

Projednání žádosti pana Gomoly

Dnes přišel pan Gomola s žádostí. Přinesl fotografie stavu, předaných prostor, kdy musel tyto na své náklady opravit. Proto požádal o odpuštění dvou nájmů – za březen a duben. Prodejna je otevřena od pondělí 25.4.2016.

 

Předsedající ještě informovala o způsobu předání mezi panem Gomolou a panem Tranem. Ke dnešnímu dni je vše již předáno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění nájemného za měsíc březen, duben 2016 firmě ONECORP v nemovitosti č. p. 24 (pozn. – správně je 16)

Výsledek hlasování:  Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 24/13/2016 bylo schváleno

 

 

Plán kulturních akcí, kontrola usnesení

Předsedající informovala o plánu akcí na rok 2016. Dle jejího názoru je těch akcí dostatek v létě bude nohejbalový turnaj, letní kino, letní diskotéka pana Kysely, retro diskotéka. Spíše by se připojila k tomu, aby dny obce byly společně s Vozatajskými dny. Toto je její názor a tím si splnila ukládací bod. Vyzvala ostatní k tomu, aby oni řekli své názory – zda den obce ano nebo ne.

Pan Šebesta –  když se dělá den obce nebo ples, tak to vždy zůstává na pár lidech a stálo by to nějaké peníze (100 tis Kč a více). Proto souhlasí, že se udělají pouze akce, které jsou naplánovány.

Paní Grézlová – myslí si, že by se dna obce měly vrátit a neměly by se spojovat s Vozatajskými dny. Přispět se může. Den obce by měl být program na jeden den – fotbalový zápas a nějaká vystoupení.

Paní Kocourková – souhlasí s názorem paní Grézlové a letos den obce nedělat, protože je již pozdě na zajištění účinkujících. Raději se pak již soustředit na rok příští.

Ing. Ficek – den obce stojí dost peněz, myslí si, že peníze i lidé chybí. Dny obce nedělat

Pan Kopinec – dny obce nedělat

MVDr.Jurovic – myslí si, že megalomanské dny obce jsou nesmysl. A spíše se mu líbí menší akce, které organizovali občané a proběhly téměř samofinancované. A zda by nebylo lepší, aby obec poskytla na tyto akce zázemí (VPP, sety)

Paní Kyselová – přiklání se k tomu, dny obce nedělat a raději podporovat ty, kteří organizují ostatní akce (50% plánovaných nákladů) a druhých 50% vyčlenit na obnovu kulturních památek (např. křížek naproti paní Švédikové, nebo před 19 je také jen torzo)

Předsedající doplnila, že stany, sety lze půjčit komukoli. Ale že by bylo potřeba se zamyslet nad obnovou stanů.  A myslí si, že akcí je dost a každý si může najít to, co jej zajímá.

Usnesení není potřeba žádné přijímat. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Předsedající ještě doplnila, že v tomto týdnu proběhnou dvě akce – pálení čarodějnic 30. 4. a 1.5 výšlap na Sovinec. Příští týden 6.5. bude kladení věnců u památníku na hřbitově a 10.5. bude oslava dne matek.

 

8.    Diskuse, závěr

Předsedající vyzvala přítomné, zda mají něco do diskuse. Nikdo se nepřihlásil, a proto předsedající jednání ukončila.

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:52 hod.