4. jednání zastupitelů

Jak už bývá zvykem, zasedání opět nemělo hladký průběh. Doba trvání se protáhla na více jak 4 hodiny. Občané už v průběhu zasedání odcházeli otrávení a troufnu si říct, že znechuceni byli i zastupitelé. Nějak to nejde. Máme tady 4 zastupitele, kteří jdou ruku v ruce s paní starostkou, a spolu s ní tvoří pětičlennou koalici. A ať mi nikdo netvrdí, že to tak není, dokazuje to hlasování, které je až na drobné vyjímky vždy jednoznačně shodné a jeví se jako předem domluvené. Na straně druhé máme 4 zastupitele v opozici, kteří spolu sice spolupracují, ale jsou tam každý za sebe a tak i jednají a hlasují. Ale teď ke kokrétním bodům jednání, Už v prvním bodě, schválení programu, nastal problém. Finanční výbor připravil zprávu o svých kontrolách, navrhla jsem tedy, aby byl do programu přidán bod zpráva o činnosti FV. Dále v programu nezazněla zpráva o činnosti úřadu obce, na kterou zastupitelstvo na posledním zasedání přijalo usnesení a tedy i o toto jsem chtěla program doplnit. Paní starostka vyvolala hlasování o přidání těchto dvou bodů, hlasy pět proti byl návrh zamítnut, čímž došlo k nezákonnému porušení plnění usnesení z minulého zastupitelstva. Prý už i tak je program dost rozsáhlý. Toto v opozici samozřejmě vyvolalo obrovskou nechuť pokračovat dál. Nechápali jsme, proč by přítomní občané i zastupitelé neměli být seznámeni s výsledky činnosti FV a proč se porušuje schválené usnesení. Program v původním znění byl pak odhlasován 5 pro 4 proti.

  1. Jako první dostala slovo ředitelka školy. Seznámila nás, že na dohodu odchází ze školky paní Jana Šebková a její místo převezme druhá pracovnice školky paní Markéta Vilimcová. Jelikož je ve školce průměrný počet dětí nízký, považuje ředitelka tento krok k úspoře mzdových nákladů za rozumný. V této souvislosti bylo zmíněno, že by teď bylo možné, na přání rodičů, prodloužit provozní dobu školky i školní družiny. Dále by podle zájmu rodičů mohla být školka otevřená i o prázdninách. A pravděpodobně se v době letních prázdnin bude vařit i pro cizí strávníky. Paní ředitelka také požádala o posunutí termínu na vyčerpání mimořádných finančních prostředků od obce, této žádosti bylo hlasy 9 pro vyhověno.
  2. Slovo dostala účetní obce, která nás seznámila s odpisovým plánem a inventarizační zprávou. Paní Kocourková požádala o doplnění, z důvodu informovanosti, základního souhrnného přehledu majetku (dle kategorií – hmotný majetek, pozemky, pohledávky atd) – protože dokonce ani koaliční zastupitelé nevěděli, kolik kterého majetku máme. Zastupitelé schválili hlasy 9 pro vyřazení majetku  a likvidační komisi ve složení MVDr. Jurovic, pan Blahuš a pan Vychodil.
  3. Ceny za prodeje pozemků se ještě budou řešit.
  4. Kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2015. Zastupitelé hlasy 8 pro, 1 se zdržel odhlasovali cenu vodného 26,-Kč a stočného 42,-Kč. Pan Jelínek se dotázal, proč je cena vodného navýšena o 2 Kč – bylo mu vysvětleno, že je to hlavně z důvodu snížení spotřeby kubíků vody, že celkové náklady neklesly.
  5. Dodatek k poskytování výdajů cestovného pro tuzemské a zahraniční pracovní cesty. Schváleno 9 pro
  6. Přijetí dotace pro hasiče v hodnotě 120.000,-Kč a 50.000,-Kč.  9 hlasů pro
  7. Zastupitelé souhlasí se začleněním obce do dotačního programu rýmařovska na dokoupení kontejnerů pro separaci odpadu – 9 hlasů pro . Bude dokoupeno 20 kompostérů, nové kontejnery na výměnu stávajících na sklo a plast, dokoupeny budou i na kov a 2 velké na bioodpad.
  8. Pronájem pozemků panu Kadeřábkovi. Tato žádost byla projednávaná už po třetí. Pan Kadeřábek si chtěl pronajmout pozemek mezi potokem a tratí a chovat tam ovce. Jelikož jsme se obávali, že by to mohlo vadit lidem žijícím v okolí ( Kolářovi, Božovští, Chromiaková, Tuška), snažili jsme se najít vyhovující řešení pro všechny, a proto ty odklady. Jednání se sousedy, kromě jednoho případu, dopadla dobře. Bylo těžké se rozhodnout, ale po zvážení všech pro a proti byla hlasy 8 pro 1 se zdržel žádost schválena.
  9. Zastupitelé schválili pronájem pozemků paní Kyselové, panu Durcovi st.  a prodej části pozemku panu Palovi.

A pokračování příště