12.ZO – 7.d Poskytování cestovních náhrad

Dodatek č.3 o poskytování cestovních náhrad výdajů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách

Paní účetní se omluvila za to,  že poslala podklady až v den konání zastupitelstva. Předsedající uvedla, že daný dodatek je v souladu s vyhláškou. K danému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani námitky. Proto předsedající vyzvala k hlasování. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 o poskytování cestovních náhrad výdajů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách.

Výsledek hlasování:  Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se:  0

Usnesení č. 13/12/2016 bylo schváleno