12.ZO – 7.g Pozemky na staré stolárně

Řešení pozemku a přípojky na parcele 35/1 a 290- projednání žádosti paní Kocourkové 

Předsedající, informovala, že ač nerada, je nucena se vrátit k projednávání žádosti o prodeji pozemků a k řešení odběru vody. Informovala, že si našla veškerou dokumentaci k tomu i pasportizaci vodovodního řádu z roku 2006, kde daná přípojka není vedena a není nikde zakreslena, ani vedení. Proto chce, aby se našlo nějaké společné řešení a dalo se vše do pořádku. Byl položen dotaz, zda u domu paní starostky je zakreslena přípojka. Bylo odpovězeno, že ona ví, kde má přípojku. Do diskuse bez přihlášení a dovolení o slovo vstoupil pan V.Vychodil a vykřikl, že se paní Kocourková nemá ptát na cizí baráky, ale na svůj. Na to odpověděla paní Kocourková, že ona danou přípojku nestavěla a není odpovědna za přípojky, které stavěla obec. Paní starostka ještě doplnila, že když byl na OÚ zástupce stavebního úřadu Břidličná pan H., tak se spolu shodli, že vedení dané přípojky je 150m od nemovitosti. Na to odpověděl paní Kocourková, že si myslí, že se v dané kauze plně zapomnělo na to, proč se přípojky staví. Cílem je to, že voda teče a že se chce za vodu platit. A v tomto případě přípojka existuje. Do diskuse vstoupil pan Blahuš, který řekl, že všem zastupitelům je to již hodně nepříjemné, ale protože se paní Kocourková a starostka nemohou domluvit, aby do dané komunikace nestranně vstoupil pan MVDr.Jurovic a daný problém vyřešil.

Na to vstoupil opět do diskuse pan V.Vychodil bez vyzvání, že se má k tomu přistoupit jako ke každému neplatiči. Na to paní Kocourková odpověděla, že vodu zálohově zaplatila. K tomu se vyjádřil pan V.Vychodil že 1000 Kč je za přestavbu baráku málo a že se asi zbláznili. On platí za rok 4 tisíce. Předsedající pana V.V. vyzvala ke kázni, jelikož se nehlásil do diskuse. Pan MVDr. Jurovic chtěl předejít nějaké další diskusi, a proto se vyjádřil k tomu, kdy paní Kocourková chtěla slyšet podmínky, jestli zastupitelstvo je ochotno jí prodat pozemky. A proto navrhuje, aby bylo přijato usnesení, že zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků za následujících podmínek. Za prvé uzavření smlouvy o odběru vody a za druhé zákonné vyřízení likvidace komunálního odpadu  a za třetí zákonná likvidace splaškových a odpadních vod.

K danému návrhu se vyjádřila paní Kocourková, že zastupitelstvo obce už prodej daných pozemků schválilo a že není nutné je schvalovat podruhé a že chybí pouze administrativní náležitosti ze strany obce, aby se prodej pozemku mohl uskutečnit.

Proto MVDr. Jurovic změnil svůj návrh na to, že ruší usnesení z roku 2014. K danému návrhu se vyjádřila paní Kocourková, že považuje tento postup za diskriminaci a nezákonný. Na otázku pana MVDr.Jurovice „Co je na tom tak špatného“ odpověděl pan V.V., že nic, že jim to tak vyhovuje. Pan V.V. byl napomenut, ale dále vyřvával, že jediné, co paní Kocourková umí, je podávat na něj trestní oznámení. Na to odpověděla paní Kocourková, že ona nic nepodávala.

Znovu si vzal slovo pan MVDr.Jurovic, že navrhuje dvě usnesení – jedno zrušení a nové odsouhlasení prodeje. Na to se opět ozvala paní Kocourková, že považuje dané řešení za diskriminaci a neadekvátní postup v souvislosti s žádostmi ostatních občanů a že to považuje za protiprávní. Proto dává protinávrh – ať se podepíše smlouva o prodeji pozemků, podepíše se smlouva na odběr vody a do dvou let (možná i dříve) bude udělána čistička (i když současná žumpa plně vyhovuje kapacitně i propustností) a třeba i novou přípojku. A takto by to bylo vnímáno jako vstřícné gesto, protože paní Kocourková není odpovědna za vybudování daného napojení budovy na vodovodní řád a při nákupu dané nemovitosti se vycházelo z toho, že nákup budovy je včetně napojení na vodu. A že teď má být bita za to, že požádala o měření odběru vody? Že  nikomu nevadilo neplacení vody, když tam byli fotbalisti a předchozí vlastník. Na to vznesla dotaz paní starostka, proč neměli fotbalisti smlouvu na vodu. Paní Kocourková se podivila, proč se ptá jí. Na to reagovala paní starostka, že se nikdy smlouva na vodu s fotbalisty ani s panem Černotou nedělala. Že tam nikdy nebyla udělána smlouva. Na to reagovala paní Kocourková, že ona za to, co obec neděla, nemůže a že ona kupovala danou budovu s tekoucí vodou. A že se stále komunikace točí dokola a vyzvala, aby se pasportizace udělala na stávající stav, protože paní Kocourková neudělala žádnou úpravu přívodu vody v rámci rekonstrukce.  Paní starostka vznesla dotaz, zda nebyla udělána ani žádná úprava v rámci pozemku. Na to odpověděla paní Kocourková, že ne. Na to odpověděla paní starostka, že postavila přístavek a že na něm jsou hromady stavebního materiálu. Na to odpověděla paní Kocourková, že přístavek tam stál a že hromady jsou pouze štěrk na úpravu přístupu k domu. Na tom byl vznesen dotaz pana Kressy o co paní starostce jde. Na to paní starostka ironicky doplnila, že si pan Kressa může daný štěrk odvést na vlastní pozemek paní starostky. Na to odpověděl pan Kressa, že danou diskusi nechápe, protože daný pozemek vždy patřil k budově. Poté vyzvala paní Kocourková všechny přítomné k ukázněnosti, protože neustálým překřikováním se nikam nedostanou a že hledá cestu, jak se dostat k cíli, proč se nemůže podepsat smlouva o odběru vody, a že podstatou odkupu pozemku je zabezpečení technického zázemí k dané budově, protože k budově se nedá ani dostat, protože dokola i pod barákem je to pozemek obce. A z původních cca 5 tis. metrů již žádá pouze o 316 metrů, které tvoří nejnutnější prostor. A jestli mají zastupitelé potřebu dát podmínky, tak ať postup obrátí – napřed ať se vše podepíše a teprve potom ať dojde k plnění podmínek, i když je paní Kocourková považuje za neobvyklé. Na to řekla paní starostka, že pak ty podmínky paní Kocourková nesplní. Na to paní Kocourková odpověděla, že ona není paní předsedající, která jedná dle pořekadla „Podle sebe soudím tebe“ a že pokud ona neplní sliby, ať nedává stejný typ chování k ní. A nikdo nemůže říci, že sliby, které dala, by neplnila. Na to vstoupila do diskuse paní Kyselová, že se musí nad tím pousmát, protože se paní Kocourková tváří tak, jako by ona prodávala daný pozemek a ne obec. A že je stále napadá, že to oni nejsou schopni pochopit, ale spíše naopak by to měla pochopit paní Kocourková. V tomto okamžiku paní Kocourková navrhla, aby daná diskuse skončila a že není nutné dělat asi nic,  ať nic neprodávají a nic nedělají, protože paní Kocourková odmítá se již o dané věci na zastupitelstvech bavit, protože ji to stojí akorát čas s neustálým hledání nějakého dalšího řešení dané situace, protože původní představa o koupi pozemku se v této konečné podobě shoduje velmi málo. V tomto okamžiku vstoupil do diskuse pan MVDr.Jurovic a vyval k hlasování jeho návrhu. Ke slovu se přihlásila paní E.K., která řekla, že to jako diskriminaci nevnímá, protože každý, kdo se chce připojit na obecní vodu, dostane podmínky od obce a když je splní, tak dostane smlouvu. A že i oni, když stavěli, měli stejná pravidla. Tak to funguje a za loňský rok bylo třeba 13 žádostí, které se v pohodě vyřídily, protože byly splněny všechny podmínky. A myslí si, že to také není diskriminace, protože každý zastupitel si může dát návrh na usnesení a může se o něm hlasovat. A že nechápe, proč se toto takto neuzavře, protože se zbytečně dělá divadlo. Na to odpověděla paní Kocourková, že postup, který paní E.K. uvedla platí  u přípojky, která neexistovala a ne v tomto případě, kdy tekoucí voda byla „koupena“ s tím barákem. Na to vstoupila do diskuse paní předsedající, zda paní Kocourková měla nějakou smlouvu, protože pan Černota ani sportovci žádnou smlouvu neměli. Na to odpověděla paní Nosová, že smlouva neexistovala, protože danou vodu platila obec a voda existovala, protože se tam sportovci chodili převlíkat a koupat. A paní Nosová dala dotaz – kdo měl napsat smlouvu, obec pro obec? Na to se otázala předsedající, proč s obcí, když tam byl pan Černota. Na to paní Nosová odpověděla, že voda tekla především pro sportovce. Do diskuse vstoupil pan Kressa – aby se nezapomnělo, že danou přípojku, která neexistuje, používá i buňka fotbalistů. A řekl, že souhlasí s panem Jurovicem, že to je dobrý nápad zrušit to usnesení, akorát je nutné upozornit všechny zastupitele o tom, že budeme samozřejmě požadovat náhradu nákladů, které souvisely s rozdělením pozemků a to ve výši 12 tis. Kč, jelikož je obec uvedla v omyl. A že jinak je mu to jedno, že pod jeho barákem je pozemek jeho nebo obce. A rezignovaně dodal, že si už má starostka dělat co chce, protože ho už nebaví to neustále řešit. A ještě dodal, že daný problém bude posouzen ombudsmanem. Když on sdělí, že má vodu vykopat, tak ji vykope. A že již nevěří paní starostce, protože ona nerozumí zákonům, prokázala to mockrát, a proto se to pro jistotu nechá prověřit někde jinde. Na to dodala paní Kocourková, že se daná záležitost úplně zpolitizovala a že to některým lidem vyhovuje a že se přístupem některých zastupitelů udělalo z obyčejné věci úplné monstrum, protože se k tomu nabalovaly věci, které s tím nijak nesouvisely a nikomu v ničem nepomohly. Dále následovala technická poznámka pana V.V., kdy řekl, že každý „debil“ ví, že když chce odebírat vodu, tak musí jít za majitelem vodovodu sepsat smlouvu. A jestliže paní inženýrka Kocourková je inženýrkou, tak to asi studovala v Plzni, protože tohle neví. Na to odpověděla paní Kocourková, že toto udělala v okamžiku, kdy došlo k využívání objektu. Na to pan V.V. řekl, že tam žádná přípojka není a že si vodu paní Kocourková napíchla načerno a že to řekne i policajtům, protože se na vodu napíchla úplně sprostě načerno. Na lež pana V.V. paní Kocourková řekla pořekadlo „Bav se s volem o sobotě, když jde v pátek na jatka“. Protože si vymýšlí věci, které pravda nejsou. Na to pan Vychodil. řekl, že prohlášení starostů o přípojce jsou nepravda, protože stejný starosta danou přípojku zrušil a podepsal její zrušení. Na dotaz jaké zrušení, pan Vychodil neodpověděl. Předsedající dala slovo panu Zemančíkovi, který sdělil, že dle vyjádření pana správce Sokola přípojka má malou hloubku a že voda v zimě v přípojce zamrzá a že letos nezamrzla, protože nejsou mrazy. A potvrdil, že je to fakt, že vodu vykopali s obcí sportovci, kteří tu vodu potřebovali přes léto a bylo jim jedno, zda voda v zimě zamrzne.

Následovala výzva předsedající k tomu, aby se hlasovalo o návrhu pana MVDr.Jurovice. Na základě přečtení níže uvedeného návrhu vznikl dotaz paní Kocourkové, proč se má rušit usnesení o prodeji pozemku 35/1, který je pod barákem, když se bavilo pouze o pozemku 290?  Na to odpověděl MVDr. Jurovic, že se zruší všechno. Ještě vznesl připomínku pan Kressa, že by tam mělo být i dopsáno, že se musí vrátit peníze. Předsedající řekla, že se bude rušit každé usnesení o prodeji pozemků samostatně. Na to paní Kocourková upozornila, že by se vlastně mělo zrušit i usnesení ze stejného zasedání pro sousedy, protože oni dali žádost na odkup stejného pozemku 35/1. Na to odpověděla předsedající, že není proč, protože to nevadí. Na otázku pana Blahuše, co je 35/1 za pozemek, paní Kocourková odpověděla, že se jedná o pozemek pod barákem. Pan MVDr. Jurovic řekl, že dané usnesení chtěla zrušit paní Kocourková. Paní Kocourková odpověděla, že ona žádné usnesení rušit nechce a že ji připadá chování zastupitelům za neadekvátní dané situaci.

Pan Kressa opětovně požadoval, aby bylo usneseno, že obec nahradí škodu způsobenou obcí tím, že jej nechala udělat dva GP. Pan Blahuš řekl, že když kupoval pozemek od obce, také si platil GP sám. Na to odpověděla paní Kocourková, že on ovšem pozemek od obce odkoupil a nedošlo k neuskutečnění prodeje ze strany obce. Pan Blahuš se zeptal, proč paní Kocourková nechce splnit dané podmínky. Předsedající opětovně vyzvala ke schválení usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 14/2/2014 na prodej pozemku parcela stavební 35/1 ze dne 21.12.2014 .

Výsledek hlasování:  Pro: 6   Proti: 2   Zdržel se:  1

Pro – p. Kyselová, MVDr.Jurovic, p. Somodíková, p.Blahuš, p.Šebesta, p. Kopinec

Proti – Ing. Kocourková, p. Grézlová

Zdržel se – Ing. Ficek

Usnesení č. 16/12/2016 bylo schváleno

Vzhledem k nejasnosti rušení výše uvedeného usnesení paní Kocourková vznesla dotaz, proč se ruší prodej pozemku 35/1, pan Kressa sdělil, že se jedná o pomstu. Na to odpověděla paní starostka, že už to má paní Kocourková nechat, protože s ní je problém vždycky. A vyzvala ke schválení dalšího usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 26/2/2014 na prodej na prodej části pozemku parcela travní porost 290 a 291 ze dne 21.12.2014 .

Výsledek hlasování:  Pro: 5   Proti: 2   Zdržel se:  2  ?????

Pro – p. Kyselová, MVDr.Jurovic, p. Somodíková, p.Blahuš,  p. Kopinec

Proti – Ing. Kocourková, p. Grézlová

Zdržel se – Ing. Ficek, p. Šebesta ?????

Usnesení č. 17/12/2016 bylo schváleno

Po hlasování vystoupila paní Kyselová, která chtěla paní Kocourkové připomenout, že je ve střetu zájmu, že se měla hlasování zdržet, protože se jedná o její osobní záležitost.

Pan Jurovic dal další návrh na usnesení na schválení prodeje části pozemků dle GP za podmínek uzavření smlouvy o odběru vody, prokázání zákona o likvidaci komunálního odpadu a splaškových a fekálních vod. Pan Kressa se zeptal, kdo vznesl takový požadavek. Na to pan MVDr.Jurovic odpověděl, že vznesl návrh na usnesení. Na to pan Kressa odpověděl, že k jaké žádosti na pozemek. Na to pan MVDr.Jurovic odpověděl, že si může dát jakékoli podmínky k žádosti o prodej. Na to pan Kressa odpověděl, že to bude stále dokola a že to nemá smysl. A že on nedával další žádost na koupi pozemku. A paní Kocourková doplnila, ať to neřeší, že se udělá další šaškárna s hlasováním o nesmyslech.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků  – doplnit dle pana Šebesty

Výsledek hlasování:  Pro: 6   Proti: 2   Zdržel se:  1

Pro – p. Kyselová, MVDr.Jurovic, p. Somodíková, p.Blahuš, p.Šebesta, p. Kopinec

Proti – Ing. Kocourková, p. Grézlová

Zdržel se – Ing. Ficek

Usnesení č. 18/12/2016 bylo schváleno

Paní Kocourková vyzvala kontrolní výbor k tomu, aby nezapomněl za rok zkontrolovat, zda usnesení bylo splněno.

6 thoughts on “12.ZO – 7.g Pozemky na staré stolárně”

 1. Takhle to dopadá, když chcete něco vytvořit v prostředí závisti. Všichni známe závist západovýchodní a slovanskoafrickou. Ta první je konstruktivní nebo-li motivační. Když má soused novou kozu, já ji chci mít taky. To je závist, která podporuje rozvoj. Proto jsou krajiny kde vládne bohaté, protože se každý snaží.
  Ta druhá, naše, slovanskoafrická je destruktivní. Soused má novou kozu, je potřeba mu ji otrávit, zabít a ať shnije. To je jediné, co malý slovanský mozeček napadne. A to dokonce i v tom případě, kdy je mu nabídnuto, že si pro mléko ke koze může přijít, když bude potřebovat. Proto jsou naše krajiny tak chudé a nic tu není. Je to zároveň smutný paradox, protože české zlaté ručičky umí pracovat excelentně a mohly by patřit k těm nejbohatším na světě. Bohužel jen ta závist je drží někde vzadu při zemi.
  Udělejme duchovní experiment.
  Jak by to dopadlo, kdyby nás závist na chvíli opustila?
  Ukážu to na příběhu Staré stolárny.
  Jé stolárna je na prodej. Dobrá, ať ji koupí ten, kdo tu zříceninu může i opravit. Výborně, našli se lidé, kteří chtějí své peníze investovat ve prospěch vesnice. Opraví šatny pro fotbalisty, budeme pyšní všichni. Posilovna tu také chyběla, super. A máme tu i hospůdku, klubovnu, kavárnu, relaxcentrum. Není to úžasné? A nic po nás, po obci, nechtějí. Jen dvě běžné věci, jaké potřebuje každý. Jako je třeba smlouva na vodu, nic se kopat nemusí, voda teče, žádný problém. Super. I ty pozemky jim prodáme, aby je mohli zušlechtit, my obec se o ně stejně nemůžeme starat a k ničemu je nepotřebujeme, tak ať je to v pořádku. Super dětské hřiště…. …. … …

  1. Nejprve se mělo hlasovat o protinávrhu. Ale to paní starostka už považuje za zbytečné, jelikož dobře ví, že nebude schválen. tak nač vlastně navíc hlasovat, že ano?

 2. Já to vidím jako čirou MSTU. Neskáčete jak my pískáme, dovolíte si nás kritizovat ( viz podané trestní oznámení od MVDr. Jurovice ), Ing Kocourková, jako předseda FV si dovolila chtít provádět řádnou konrolu hospodaření. Tak MY vám nyní ukážeme, kdo je tu PÁNEM. Stačí se podívat, jak kdo hlasoval.
  Starostka KDYBY byla chytrá a měla „filipa“, tak by si mohla trochu natřípat peří ( to má velmi ráda ) i na tomto krásném zařízení. Toto nemají v žádné obci kolem, já to slavnostně otevřu a třeba i přestřihnu pásku. A budu vidět i já, jak přeji tomuto nápadu. Ale to je jen z říše snů. Starostka Šomodíková dělá přesný opak. Je nepřejícná, zlá a intrikánská ( dodávka lavic do šaten fotbalistů ). Raději chce vystavět nové zázemí pro tři fotbalisty v obci za 2,5 mil. Jo, a také aby se měla kde vyčurat.
  Normálnímu člověku zůstává rozum stát, co se dá všechno vymyslet, jen aby se vytvořily problémy. K vodě, k žumpě nově přibyl i komunální odpad. Je věcí obce uzavřít smlouvu o dodávce vody i smlouvu o svozu KO.

  1. Msta to nemůže být, nikdy jsme nikomu nic neudělali, tak za co by se mstili? Zvou závistivou kampaň rozjeli dávno před tím, než tu byli nějaké stránky. Jeden z důvodů proč stránky vznikly byl, že bylo potřeba se bránit proti hlouposti, zvůli, šosáctví a závisti.

 3. Dobrá je také pasáž od paní zastupitelky Kyselové:
  „Po hlasování vystoupila paní Kyselová, která chtěla paní Kocourkové připomenout, že je ve střetu zájmu, že se měla hlasování zdržet, protože se jedná o její osobní záležitost.“

  Brilantní inteligence. Neví, ani co je to střet zájmů a ani si nevšimla, že Ing. Kocourková hlasovala proti. Jak by si tak mohla prospět?
  Ale dobrý nápad, paní Kyselová, jsem zvědavý, jak se budete zdržovat hlasování, až se téma bude dotýkat vaší rodiny. Přijdete naráz o tři hlasy, to si pohlídám 🙂

 4. Udivující je také veřejné a bezostyšné lhaní paní starostky Šomodíkové, když tvrdí, že chce hledat společné řešení a dát vše do pořádku. Přitom jenom stále trvá na nesmyslu, který vydala již loni v únoru. Vykopat vedle staré novou. A tomu říká společné řešení 🙂 … Možná si pod pojmem „společné řešení“ představuje jen žádost o pomoc v šikaně občana u jí loajálních zastupitelů. Do pořádku to všechno chce dát právě Ing. Kocourková. Bohužel právě starostka Šomodíková je ta, která to nechce dát do pořádku. Ze všeho umí udělat jen problém. To jí jde dobře. Voda – žádný problém, stačí jen napsat smlouvu. Pasportizace objektu – stále čeká na stavebním úřadě na vyjádření obce. Nemůžeme tedy, díky ní, ani zapsat číslo popisné na katastru ani změnit užívání budovy ani ostatní navazující záležitosti. Pozemky – zde je to vidět.
  Hledá přípojku na pasportizaci stavu z roku 2006, to že tam není ani její vlastní přípojka ji nebrání používat tento nesmysl jako argument.
  :
  Předsedající, informovala, že ač nerada, je nucena se vrátit k projednávání žádosti o prodeji pozemků a k řešení odběru vody. Informovala, že si našla veškerou dokumentaci k tomu i pasportizaci vodovodního řádu z roku 2006, kde daná přípojka není vedena a není nikde zakreslena, ani vedení. Proto chce, aby se našlo nějaké společné řešení a dalo se vše do pořádku. Byl položen dotaz, zda u domu paní starostky je zakreslena přípojka. Bylo odpovězeno, že ona ví, kde má přípojku.

  Kdo nemaže, ten nejede…

  A její pravá ruka, pan místostarosta MVDr. Jurovic, požádán o nestranné 🙂 řešení panem zastupitelem Blahušem (nacvičené divadlo), také nenašel lepší řešení, než jaké si tu můžete přečíst. Vydírání, podmiňování. Tak jak je zvyklý z dob svého neúspěšného podnikání. Každý tu ví o kartelové dohodě místního spolku, který si říká Obec.

Komentáře nejsou povoleny.