12.ZO – 7.i Plán akcí

Informace o Plánu akcí

Předsedající informovala, že byla požádána předsedkyní kulturní komise o to, aby zastupitelé případně doplnili další akce a do příštího zastupitelstva se vyjádřili k danému plánu akcí. Předsedkyni kulturní komise jde hlavně o konání dne obce, jaká je představa zastupitelů. Jakým způsobem se to má prezentovat. 

O slovo se přihlásila paní Kocourková. Řekla, že jistě plán akcí bude doplněn o akce Lomnických dospěláků, jen má problém s tím, které akce mají být doplněny, protože dnes nebyl schválen příspěvek obce a předběžný plán akcí je ve výši cca 37 tis. Kč, který ale s penězi počítal. A druhá připomínka paní Kocourkové se týkala pořádání Dne obce, aby nebyl spolupořádán společně s Vozatajskými dny, protože Vozatajské dny je opravdu významná akce, která si zaslouží svůj vlastní program. Na to odpověděla předsedající, že paní Kocourková asi nečetla plán akcí na stránkách obce, protože tam je Den obce samostatně. Na to odpověděla paní Kocourková, že reaguje pouze na strategický dokument, který byl jimi odhlasován na minulém jednání zastupitelstva a ve kterém je den obce spojen s Vozatajskými dny. A kdy nebyla ani ochota ten dokument opravit. Názor paní starostky je na to jiný. Vystoupil pan Blahuš s tím, že po všech těch tahanicích pan Juráň ani náhodou již nebude chtít spojovat své Vozatajské dny se dnem obce.

Předsedající navrhla ukládací bod pro všechny zastupitele, aby se k plánu akcí do příštího jednání vyjádřili. Na dotaz zda platí plán akcí, který je vyvěšen na stránkách obce, bylo odpovězeno ano s malou změnou, že neplatí letní kino v červnu.

Následovalo schválení ukládacího bodu.

Výsledek hlasování:  Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se:  0

Ukládací bod byl schválen