Aktivní občané

„Jste aktivní občané? Můžete žádat o grant. Dvěma miliony korun podpoří Nadace Karla Janečka a Fond Otakara Motejla aktivní občany, kteří zlepší život ve své obci.

Neziskové organizace i jednotlivci mohou ode dneška žádat o grant na aktivity, které zefektivní práci radnic a zapojí občany do rozhodování o obecních záležitostech. Nadace Karla Janečka a Fond Otakara Motejla rozdělí v grantové výzvě Aktivní občan 2014, kterou dnes společně vyhlásily, přes dva miliony korun. Žádosti o podporu administruje Fond Otakara Motejla, uzávěrka pro přijímání žádostí je 14. dubna 2014. O peníze mohou žádat fyzické osoby i organizace z celé České republiky. Podporu získají projekty, jež motivují lidi, aby se zapojili do života obce, a zlepší jejich přístup k informacím například o hospodaření radnic. Uspět mohou občané, kteří chtějí zlepšit fungování své radnice, i ti, kteří řeší nějaký konkrétní problém. Více informací najdete zde. „Podpoříme aktivní občany, kteří se chtějí uplatnit a přispět k lepšímu životu ve své obci. V České republice je takových lidí čím dál tím víc,” uvedl Jiří Knitl, manažer Fondu Otakara Motejla.“

Je příjemné vidět (podle výše uvedeného článku) že existuje podpora aktivních občanů. Škoda jen, že jsme to prošvihli, ale bude jistě další. Náš projekt občan-lomnice.cz by si zajisté grant zasloužil. Na začátku byl omezen jen pro Lomnici, ale dnes spolupracujeme i s jinými aktivními občany jiných obcí a měst, protože mají podobné problémy jako my a díky tomuto webu si nás našli. Pomáháme jak můžeme a také nám je jejich pomoc k užitku.

My aktivní občané nemáme tendenci sdružovat se do oficiálních spolků. Nám stačí, že jsme občané. Obec sama je vlastně sdružení samo o sobě. Jsou však tři typy občanů:

 1. Inventář, neboli neaktivní občané, které zajímá jen to, co je za dveřmi jejich domu či bytu.
 2. Občané v pravém slova smyslu, ti kteří se zajímají o dění v obci ale vše co udělají, je jen účast ve volbách zastupitelů obce.
 3. Aktivní občané, ti kteří navíc aktivně pracují. S cílem něco zlepšit (např. zlepšení přístupu k informacím o hospodaření OÚ. (viz úvodní článek)

Kvalitu života obce zajišťují především aktivní občané, jak věděl již Karel Havlíček. A ví to i EU, která svými zákony podporuje aktivní občany. (viz např. Infozákon).
Aktivní občan je důvěryhodný, protože nemá žádné výhody ze své činnosti, ba právě naopak, jak je vidět u nás v obci. Nemá výkonnou moc, nemůže mít profit na veřejných zakázkách a nebere plat jako např. starosta v jehož náplni práce je starost o občany o obec.

Chcete-li se stát aktivním občanem, je dobré znát svá práva a povinnosti, ale také například práva a povinnosti úředníka či zastupitele.

PRÁVA OBČANA OBCE

Jaké jsou vaše práva občana podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích?

Občané obce
§ 16

(1) Občanem obce je fyzická osoba, která
a) je státním občanem České republiky, a
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

PRÁVA A POVINNOSTI ZASTUPITELE

Proč pro vás může být dobré obrátit se na svého zastupitele?
Jaké jsou základní práva a povinnosti zastupitele?

§ 82 zákona o obcích říká:

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

§ 83

(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

POVINNOSTI ÚŘEDNÍKŮ

Jaké jsou základní povinnosti úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ?

výběr nejdůležitějších povinností z § 16:
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ÚŘEDNÍKA
§ 16

(1) Úředník je povinen
a) dodržovat ústavní pořádek České republiky,
b) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byl řádně seznámen,
c) hájit při výkonu správních činností veřejný zájem,
d) plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
e) prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
f) jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
g) zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku,
h) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného,
i) v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody,
j) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním;
k) poskytovat informace o činnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, v jakém to vyplývá z jeho pracovního zařazení,
l) při ústním nebo písemném jednání s fyzickými nebo právnickými osobami sdělit své jméno, příjmení, úřad, ve kterém je zařazen k výkonu práce, zařazení v útvaru úřadu; územní samosprávný celek v organizačním řádu může stanovit, pro které funkce a činnosti lze nahradit toto označení uvedením identifikačního čísla úředníka,

(2) Úředník je dále povinen
a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností,
b) plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly,
d) zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání a vůči ostatním zaměstnancům působícím ve veřejné správě.

Víte, že vláda svým usnesením č. 270 již v roce 2001 schválila Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě ?

 

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
upravuje práva občanů při snaze získat jakékoliv informace, vztahující se k činnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy, stejně jako veřejných institucí hospodařících s veřejnými prostředky.

K čemu vám může být dobré podat žádost o poskytnutí informace podle tohoto zákona?

 • můžete se informovat, za kolik se pronajímá dům patřící obci nebo státu
 • můžete zjistit, komu byl veřejný majetek pronajat
 • můžete získat přehled o zadávaných zakázkách ve vašem městě, kraji
 • můžete sledovat hospodaření nejen vaší obce
 • můžete se dozvědět to, co vás zajímá a na co jste zatím neměli odvahu se zeptat
 • můžete sledovat, kdo a jak za vás rozhoduje
 • můžete zjistit, kdo z vašich zastupitelů jezdí na služební cesty a kam
 • na odpověď má tzv. povinný subjekt maximálně 15 dnů od doručení vaší žádosti. Pokud by neodpověděl vůbec, nebo vám vyhověl jen zčásti, můžete podat odvolání a poté i žalobu, pokud by pochybení povinného subjektu nenapravil odvolací orgán …