Cena za poskytnutí informace

Úhradu může žádat ve dvou případech:

a) pokud poskytnutí informací vyvolalo materiálové (věcné) náklady, jako je především cena papírových kopií, cena CD nosiče, poštovné.
b) pokud jste pořádali o takovou informaci nebo množství informací, že jejich vyhledání (včetně vložení do odpovědi na žádost) vyžadovalo větší množství pracovního času, neboli překročilo mez tzv. „mimořádně rozsáhlého vyhledávání“. V každém povinném subjektu je tato mez jiná podle jeho velikosti, zejména podle počtu zaměstnanců. Lze říci, že na velkém ministerstvu tato mez bude okolo 5 až 8 hodin, zatímco na nejmenší obci bez zaměstnanců již okolo půl hodiny. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Praxe přináší i další situace a kombinace postupů, které zde nejsou popsány, například když povinný subjekt požaduje neoprávněnou výši úhrady a tím její získání blokuje. Pokud na ně narazíte, vyhledejte podobný příklad v případech v Poradně. Pokud neuspějete, vložte do Poradny nový dotaz.

Úhradu může povinný subjekt žádat pouze tehdy, pokud před podáním žádosti o poskytnutí informace vydal a předepsaným způsobem zveřejnil sazebník (§ 5 odst. 1 a 4). Tento sazebník jsem k dnešnímu dni nikde nenašla.

Zákon 106/1999 Sb.

§ 5

Zveřejňování informací

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:
a)  důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
c)  místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
d)  postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e)  přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
f)   sazebník úhrad za poskytování informací,
g)  výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18).

(2) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

(3) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, jsou tyto údaje povinny zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle § 17 písm. f) zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

(4) Povinný subjekt může informace podle odstavce 1 zveřejnit i dalšími způsoby a s výjimkami uvedenými v tomto zákoně může zveřejnit i další informace.

 

 

One thought on “Cena za poskytnutí informace”

  1. No, chtěl jsem, velice slušně, po paní starostce, seznam dotačních projektů, které zažádala či zrealizovala po dobu svého starostování. Aby soutěž vyhlášená paní Magdálkovou, porovnávání práce starostů, byla spravedlivá. Ing. Jelínek si doteď pamatuje i detaily z těchto svých projektů. Paní starostka mi odepsala, že jde o „mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací“ a požaduje za to úhradu 2.462,- Kč. 🙂 Buď má těch projektů tolik, že dát to do krátkého seznamu je nemožné anebo má na úřadě takový „pořádek“, že tam nikdo nic nenajde. A nebo je to úplně jinak? Co myslíte?

Komentáře nejsou povoleny.