Doplnění programu jednání ZO 23.3.2015

Členka finančního výboru Grézlová Olga podala návrh na doplnění programu jednání ZO o body:

1. Zpráva o činnosti FV

2. Zpráva o činnosti OÚ

Oba body byly zamítnuty členy ZO, kteří jsou na straně paní starostky. Tím se ale dopustily protiprávního jednání, jelikož nikdo nemůže omezit právo člena zastupitelstva předložit návrhy na pořad, protože k takovému omezení není v zákoně opora. 😳 

V obou případech ( i případ obstrukcí při provádění kontroly FV ) je upíráno právo zastupitele, což je tristní.