Hravě zdravě

aneb koncepce podpory a rozvoje sportu v obci Lomnice

Sport podněcuje touhu člověka zlepšovat se, dosahovat individuálních limitů, poznat sebe sama, koncentrovat úsilí a směřovat k cíli, překonávat překážky, spolupracovat, vyrovnat se s  neúspěchem apod. Sociální rozměr sportu získává na významu vzhledem k problémům individualizace zájmů a atomizace společnosti, sociální stratifikace, občanské pasivity a  vyloučení s častými důsledky sociálně patologického chování. Sport je založen na spolupráci a týmové práci, odpovědnosti k celku. Přátelství vytvořená ve sportu, sdílené prožitky, patriotismus, vztah k místu a identita, hrdost i vlastenectví jsou celoživotní hodnoty, které sport přináší a lze je jen obtížně formovat jinými aktivitami. Sport usiluje o šíření idejí fair play, rovnosti a spravedlivosti. Bojuje proti xenofobii a aktivně rozvíjí multikulturní společnost.

(opsáno z vládní koncepce podpory sportu 2016-2025) 

 1. Úvod

Obec Lomnice má k 2.1.2017 508 obyvatel, z tohoto počtu je 91 dětí ve věku do 18 let.

Tak jako celá oblast Bruntálska je poznamenána i obec Lomnice mizivou možností pracovních příležitostí v obci, slabou ekonomickou výkonností, nejnižšími výdělky v rámci celé České republiky s trvalou vysokou mírou nezaměstnaností. Většina práceschopných obyvatel je nucena dojíždět do práce jak do blízkého okolí, tak i do vzdálených oblastí republiky. Nedostatek pracovních příležitostí způsobuje pokles počtu trvale žijících obyvatel a to především mladších věkových kategoriích. Tyto, ale i mnohé další příčiny měli na sportovní vyžití v obci devastující účinky. Došlo k zániku všech aktivit umožňující sportování dětí, mládeže v obci. Jediným činným spolkem v oblasti sportu je TJ SOKOL Lomnice. A to pouze družstvo dospělých, hrající okresní přebor ve fotbale.

 1. Sportoviště na území obce
 •  Travnaté fotbalové hřiště

Je využíváno k tréninkům a utkáním fotbalistů z TJ SOKOL Lomnice.  Základním nedostatkem je neexistence šaten a hygienického zázemí. Bez vyhovujícího sociálního a technického zázemí.

 • Víceúčelové hřiště u základní školy s umělým povrchem.

Postavené při rekonstrukci školy v roce 2012 (vhodné pro volejbal, basketbal, tenis apod.) Je využíváno v letních měsících základní školou a individuálně občany.

 • Kluziště – sportovní areál ze starou školou

Je využíván v zimních měsících, při vhodném počasí jako přírodní ledová plocha.

 • Sál kulturního zařízení

Využíván minimálně (ZŠ a MŠ Lomnice) ke sportovnímu vyžití nevhodné prostory vzhledem nechráněným oknům, nezabezpečeného topení a velikosti nabízeného prostoru.

Spolky a sdružení věnující se sportovním aktivitám na území obce

TJ SOKOL Lomnice. A to pouze družstvo dospělých, hrající okresní přebor ve fotbale. V kolektivních sportech v současnosti neexistuje žádná příležitost pro sportovní vyžití děti a mládež.

Sportovní aktivity při ZŠ a MŠ v Lomnici.

chybí ***

Cíle podpory a rozvoje sportu na území obce:

 1. Sportování dětí a mládeže – obnova mládežnického sportu v obci v rámci TJ SOKOL Lomnice
 2. Podpora organizovaného sportu dospělých v rámci TJ SOKOL Lomnice
 3. Zpřístupnění všech sportovišť ve vlastnictví obce všem spoluobčanům k individuálním sportovním volnočasovým aktivitám
 4. Umožnit sportovní vyžití handicapovaným spoluobčanům na sportovištích ve vlastnictví obce

Formy podpory a rozvoje sportu na území obce

 •  Doplnit potřebnou infrastrukturu sportovišť
 1.  Travnaté fotbalové hřiště: Vybudovat bezbariérové šatny pro sportovce a občany s dostatečnou kapacitou hygienického zázemí tak, aby mohli hřiště využívat kromě fotbalistů i další občané Lomnice. Předpokládané náklady investice 1 500 000 Kč.
 1. Multifunkční hřiště u základní školy: Toto sportoviště je nové. Režim provozování, kdy je mimo výukové hodiny využíván individuálně občany k nohejbalu, tenisu a dalším sportům odpovídá záměru obce. Nevyžaduje žádné investiční náklady.
 1. Zimní stadion  –  V zimních měsících je přírodně zaledněn a je využíván občany všech věkových kategoriích jako přírodní kluziště. V letních měsících je sportovně nevyužíván.
 1. Sál kulturního domu: Ke sportovním účelům je využíván minimálně. V letošním roce vybudovala obec chybějící sprchy. Toalety jsou dostatečně dimenzované. Investiční náklady vzhledem k rekonstrukci v roce 2017 nejsou potřeba. Při dovybavení sportovním náčiním a nářadím může sloužit jako gymnastický sál.
 2. chybí ****
 • Ve spolupráci obce, TJ SOKOL Lomnice a ZŠ A MŠ Lomnice vytvořit podmínky pro fungování sportovního oddílu dětí a mládeže

Umožnit sportovní vyžití v rámci TJ SOKOL jak děvčatům, tak chlapcům. Kromě fotbalu rozšířit jejich náplň o další kolektivní sport či sporty. A tím zastavit pokles tělesné zdatnosti dětí a mládeže. Zvyšovat úroveň pohybové gramotnosti dětí a mládeže, zastavit růst nadváhy a  obezity u dětí a mládeže, rozvíjet sociální úlohu sportů u dětí a mládeže, umožnit sportovní vyžití i dětem ze sociálně slabých poměrů, dbát na aktivní a bezpečné trávení volného času dětí.

 • Ve spolupráci obce, TJ SOKOL Lomnice a ZŠ A MŠ Lomnice umožnit všem občanům obce využívat sportovní zařízení v obci k volnočasovým sportovním aktivitám
 • Umožnit sportovní aktivity handicapovaným občanům

V Lomnici dne 03. 12. 2016

autor: MVDr. Jurovic, místostarosta obce Lomnice

7 thoughts on “Hravě zdravě”

 1. Dovolil jsem si otisknout koncept místostarosty Jurovice, se kterým seznámil zastupitelstvo na posledním zasedání ZO.
  Nevím, kde doopravdy pan místostarosta žije, ale hrubá neznalost situace v obci je až zarážející.
  Červeně jsem označil lži, nesmysly a neúplné informace.
  Došlo prý: „k zániku všech aktivit umožňující sportování dětí, mládeže v obci.“
  Prý „Jediným činným spolkem v oblasti sportu je TJ SOKOL Lomnice„. Ostuda, když místostarosta nezná ani svou obec a neví ani, co se v ní děje a chce ji spravovat a investovat její peníze. 🙂
  Ale snad jen nechce vědět, tak dělá hloupého. 🙂 Zapomněl třeba na organizovaný spolek Lomničtí dospěláci, jejichž oddíl Šlapeťáci, pravidelně pořádá sportovní aktivity přes celé spektrum generací. Také zapomněl na místní veřejnou posilovnu s nejmodernějšími stroji ve Spolkovém domě.

  Další neomluvitelná lež: „Základním nedostatkem je neexistence šaten a hygienického zázemí. Bez vyhovujícího sociálního a technického zázemí.“ Opravdu odvážné tvrzení. Nevím, kde do teď žil, ale šatny pro fotbalisty tu byly asi stejně tak dlouho, jako je tu fotbalové hřiště. Je fakt, že koupelna s tekoucí vodou byla zbudována asi až kolem roku 1993. Poslední rozsáhlá údržba byla provedena v zimě mezi sezónou 2014 a 2015. Takže šatny jsou jako nové, plně vyhovující a hosté nám je záviděli. Využívají je dodnes i návštěvníci fitka. Z jakého důvodu se pan místostarosta se svou starostkou a se svými úředními kamarády pokusil nelegálně zavřít tyto šatny, se je potřeba zeptat jeho. Když to nevyšlo, nechal alespoň přerušit přívod obecní vody do šaten! Kvůli čemuž se TJ Sokol ze svých šaten musela vystěhovat do předem obcí připravených nových šatem v KD. Protože nemohli čekat na zprovoznění alternativního řešení vody či, než obec znovu vodu otevře.
  🙂
  Takže máme dvoje fungující šatny, ale pro rozvoj sportu budeme dělat další za 1,5 miliónů korun, spíš to vypadá na dva. Budeme mít tedy troje šatny u jednoho hřiště, ale zato přijdeme o možnost parkování aut přímo u hřiště. Ale i to má Jurovic vymyšlené, parkovat se bude za kulturním domem 🙂
  Protože před hřištěm to nepůjde, před kulturním domem budou jen dvě místa (kvůli cyklostezce) a 10 parkovacích míst u Spolkového domu plánuje taky zrušit.
  Možná se fakt snaží obci prospívat, ale čím víc se snaží, tím více škodí…

 2. Ještě jedna připomínka.
  Nejkurióznější na této situaci je to, že lítáme od mantinelu k mantinelu. Od jednoho extrému k druhému.
  Nejdříve TJ Sokol sotva žil, nikoho nezajímal. Obec šatny prodala. Žádný obecní zájem… Dokonce současná starostka, která mohla šatny odkoupit zpátky, nechtěla. Fotbal ji prý nezajímá.
  A najednou někdo konečně něco pro fotbalisty udělal a ouvej.
  Ta sama Šomodíková má najednou velký zájem, který ale už není potřeba. Nikomu nic nechybí… No tak to hotové zbouráme, a postavíme dvoje šatny ještě novější, Jurovic to zvládne, je všehoschopen… ať to stojí co to stojí… asi v rámci obecní podpory podnikání.

 3. Přiznám se, že nechápu – TJ SOKOL je organizace, která není zřízena obcí, a proto ji není nijak zavázána. Ale i v minulosti to byl hlavně fotbalový tým. A je zarážející, že k rozšíření na nové činnosti a nabírání nových členů je až v okamžiku, kdy se chce žádat o dotační titul na šatny. Ono se to musí nějak udělat, aby se dokázalo, že se šatny nestaví jen pro tři místní fotbalisty. Nejnovější „zaručenou“ zprávou 🙂 je to, že prý náš pan místostarosta má málo práce, za které v obci bude pobírat 17 tis. Kč měsíčně, a proto se chce stát ještě předsedou TJ Sokol. Ale možná jen došlo k záměně jmen. Toto se má rozhodnout na schůzi TJ Sokol, která se koná v prostorách obecního úřadu v sobotu 14.1.2017. Má se hovořit i nových šatnách, které má zaplatit obec a které mají stát 2 mil. Kč. Je velmi jednoduché, když si někdo kupuje lidí tím, že se buduje a platí penězi, které nejsou jeho. Já vím, volby v roce 2018 se pomalu blíží, tak je důležité snažit se, postavit toho co nejvíce a lidi přesvědčit, že oni jsou nejlepší, protože z obecních peněz vše zaplatí. Ale kdyby to měl pan Jurovic nebo paní Šomodíková platit ze svého, tak by se do toho asi tak nehrnuli.

  1. No vida, Jurovic si zase polepšil. Ze 3,5 tisíce Kč když začínal místostarostovat až na na nynějších 17 tisíc,- Kč? A to může ještě chodit do své práce. Protože toto je jen měsíční odměna. Je to šikovný pán, jen co je pravda… Sice nevím, co vlastně na obci dělá a za koho, ale přejme mu to. A doufejme, že i ten „za koho“ si taky hezky přidal, co to jen šlo…
   Zeptáme se 🙂 aby nedošlo k nedorozumění…

 4. Nestačím se divit.
  Zrušit, znovu vybudovat a další postavit, No to je hospodaření jedna báseň. A co na to občane? Mlčí jako vždy?

 5. Tady si můžete přečíst vyjádření starostky a posuďte sami.

  Docela mě překvapilo, že tedy sami fotbalisté požádali o vybudování nových šaten…

  Otázka však zůstává, proč Šomodíková s Jurovicem nechali budovu na pozemku 35/1 zavřít hygienou, životním prostředím a stavebním úřadem (jak se později ukázalo, šlo o protizákonnou akci). A znemožnili tak přístup fotbalistů do šaten na nějakou dobu.

  1. Tady jsem zapomněl napsat důvod překvapení. Překvapilo mě to proto, že fotbalisté sepsali petici na obranu svých starých šaten, proti neustálým potížím způsobovanými obcí. Jinak je opět lež v odpovědi starosky, jeden z výše uvedených žadatelů tvrdí, že to není pravda, že by někdo žádal o nové šatny. Věřím mu to. Starostka žádnou písemnou žádost nemá. Je to stále tatáž její iniciativa zlikvidovat nezávislý Spolkový dům 🙂 .
   Potvrzuje to i skutečnost, že ve spise na stavebním úřadě jsme našli poznámku vedoucího stavebního úřadu, kde si poznamenal, že obec nechce šatny ve Spolkovém domě. Na otázku kdo konkrétně a proč, nechtěl odpovědět. Prý je to soukromá záležitost. Jinými slovy je to příkaz, udělat vše pro to, aby investice občanů, kteří nejsou ve vládnoucí partě, byla zmarněna. Víme, že vedoucí stavebního úřadu byl dobře placený obcí za dozor při stavbě cyklostezky a úkolu se zmocnil horlivě. Nicméně šatny jsou stále 100% v provozu.
   Víme, že obec jsou dnes Šomodíková a Jurovic. A pročpak to dělají? No zde můžeme jen dedukovat. U Jurovice mi je to docela jasné, rád staví za cizí peníze, má rád utrácení. A když je něco postavené a nové není potřeba, ale stavět přesto chcete, musíte to staré zničit. Proto nikdy neuspěl ve svém podnikání, je mu cizí pojem ekonomika. A Šomodíková? Ta nemá potřebu stavět, ta zase ráda vládne a dělá jí dobře mít moc. Ekonomiku si plete z účetnictvím. No a všechno je to řízeno rodinkou, kterou zajímají jen její zájmy. A pletou si obecní se svým.

Komentáře nejsou povoleny.