Informace OÚ

Dávno tomu, kdy zastupitelé obce odhlasovali povinnost poskytovat pravidelně aktuální informace o činnosti OÚ. Paní starostka to tehdy brala samozřejmě jako šikanu. Šlo o to, aby se nestávalo, že zastupiteli jeho volič položí otázku např. „Co se to děje v kulturáku? Viděl jsem tam dělníky ve špinavých montérkách, tam se maluje?“ .“Já netuším“, odpoví zastupitel, „starostka se nám se svými plány nesvěřuje.“. Docela trapas a jen proto, že paní starostka nechápe jak pracuje samospráva v obci. 

Naštěstí hlasování tehdy prošlo. Zvolila se cesta informování na obecních stránkách. Což považuji za rozumné, protože o tom, co se plánuje v obci za činnosti a zpráva, co se již provedlo jde lehce zpřístupnit všem a nestojí to obec ani papír A4..

Jaká je situace dnes? Po ročním vývoji tohoto informativního systému. Obsah je zkopírován z obecních stránek. (Odkaz na originál naleznete pod názvem měsíce).


Duben 2015 (zde je je ještě vidět pokus o snahu a to správným směrem. Dokonce se začalo i s minulosti)

Činnost zaměstnanců VPP

 • vymalování sálu a chodby KD
 • vymalování zasedací místnosti , 1 patra a schodiště Obecního úřadu
 • příprava pomníku 2 sv. války k provedení kladení věnců
 • úklid sněhu, úklid autobusové a železniční zastávky
 • úklid odpadu kolem hlavní komunikace
 • štípání dřeva
 • příprava kovového odpadu na odvoz
 • výřez dřevin kolem místních komunikací
 • oprava protržené hráze na rybníku vedle Obecního úřadu
 • prořez náletových dřevin , vyčištění louky na proti farmy p.Juráně
 • příprava na akci “ Pálení čarodějnic“

Probíhající  akce na OÚ

 • rekonstrukce ZŠ a MŠ – budou probíhat dokončovací práce na terenních úpravách
 • základní škola , 4.3.2015 proběhla kontrola čerpání dotací úřadem regionální rady
 • smíšená stezka / cyklostezka / – probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní               rozhodnutí a stavební povolení
 • probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků
 • rekonstrukce mostu k vlakové zastávce , byla provedena mimořádná prohlídka mostu a byl
 • zjištěn havarijní stav , byla podána žádost na úpravu provozu dle zprávy o mimořádné prohlídce,
 • jednání proběhne 30.4.2015 , proběhla předběžná jednání s projektanty , připravuje se výzva na zpracování projektové dokumentace
 • územní plán obce , 9.4.2015 proběhlo veřejné projednání k návrhu územního plánu
 • / ČOV / rozšíření a intentenzifikace , z důvodu čerpání dotace z Ministerstva zemědělství byla zrušena smlouva s dodavatelem a vypsáno nové výběrové řízení ,
 • 14.4.2015 proběhla prohlídka staveniště
 • 11.5.2015 proběhne otevírání obálek s nabídkami
 • proběhla oprava protržené hráze rybníka u obecního úřadu
 • bude provedena oprava výtluků na místních komunikacích firmou Kareta s.r.o. Bruntál ve dnech

20-24.4.2015

Činnost OÚ

 • 1 dubna  proběhl audit na obci
 • byla podána žádost na pracovníky VPP na období od 5/2015 na 6 pracovníků
 • byla podepsána smlouva s energií pod kontrolou
 • 30.4.2015 proběhne schůzka ohledně retardérů v Tylově
 • podána žádost na úpravu dopravní obslužnosti firmou Ariva Morava
 • 21.4.2015 jednání mikroregionu Slezská Harta na OÚ Lomnice
 • 24.4.2014 proběhlo 5. zastupitelstvo obce
 • 28.4.2015 jednání mikroregionu Rýmařovsko na OÚ Lomnice

Kulturní akce proběhlé

 • 13.2.2015 – Obecní ples
 • 14.2.2015 – Masopust
 • 26.3.2015 – zájezd seniorů do pivovaru
 • 30.4.2015 – akce “ Pálení čarodějnic “ a stavění májky
 • 30.4.2015 – akce sázení vánočních stromků vedle obecního úřadu

Květen 2015. (Zde to ještě šlo, ztratila se informace o VPP, ale budiž)

Z činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lomnice.

Dne 6.5.2015 ve 13.00 hod proběhne kontrola akceschopnosti jednotky v rozsahu:

 • organizační připravenosti sil a prostředků
 • technické připravenosti prostředů
 • odborné připravenosti prostředků

Kulturní akce

Dne 1.5.2015 proběhl tradiční pochod na Sovinec s názvem “ Po stopách našich předků“.Účast byla velká , v Jiříkově bylo vydáno 113 gulášů.

Dne 7.5.2015 proběhl pietní akt kladení věnců.

Činnost Obecního úřadu

 • podána Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí na MÚ Břidličná- odbor výstavby na I. etapu Smíšené stezky-Lomnice
 • podepsány smlouvy s šesti novými zaměstnanci nastupujícími na VPP
 • 5.5.2015 proběhlo jednání v ČSOB Opava ohledně přefinancování závazku
 • 6.5.2015 proběhlo jednání s firmou Experia ohledně bezpečnostních a evakuačních tabulek na Obecím úřadě a Kulturním domě
 • 7.5.2015 proběhla prohlídka toku Lomnického potoku pracovníky Povodí Odry
 • 11.5.2015 “ Rozšíření a intenzifikace ČOV “ / proběhl výběr uchazečů – otevírání  obálek /
 • probíhá vyúčtování dotace za LBT za sezonu 2014/2015
 • příprava žádosti na dotaci na LBT  na sezonu 2015/2016
 • proběhlo předání Povodňového plánu obce Lomnice / odkaz na webových stránkách obce/
 • vyhlášeno konkurzní řízení na ředitele školy
 • proběhlo závěrečné šetření pro schválení Lesního hospodářského plánu
 • objednán zahradní domek k multifunkčnímu hřišti
 • zpracován a vyvěšen závěrečný účet obce
 • sepsána objednávka na dopravní značení mostu k vlakové zastávce a omezení rychlosti v Tylově

Červen 2015 (Zde se toho dělo zase méně, nicméně přibyly fotky)

Činnost OÚ

 • schválen projekt “ Rozšíření separace odpadů na Rýmařovsku “ finanční podíl pro obec Lomnice je 10% z celkových nákladů, z tohoto projektu bude pořízeno 20 kompostérů , 2 velkoobjemové kontejnery, a 25 nádob na separovaný odpad
 • byla nainstalovaná opona v kulturním domě, viz. fotky
 • na základě podnětu občana a doporučení komise životního prostředí byly pokáceny dva  stromy – převislé jasany v parčíku u pomníku 1. světové války. Stromy byly vyhnilé a hrozilo bezprostřední ohrožení občanů, viz. fotky. Bude provedena náhradní parková výsadba.
 • dne 17.6.2015 podepsána smlouva s firmou Metal MB s.r.o. na zhotovení stavby „Rozšíření a intenzifikace ČOV Lomnice“
 • dne 30.6.2015 předáno staveniště firmě Metal MB s.r.o. na zhotovení stavby „Rozšíření a intenzifikace ČOV Lomnice“

 

Červenec 2015 (To se toho už moc nedělo, ale fotek spousty)

Činnost OÚ

 • podána žádost na dotaci na provoz Lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2015/2016
 • pokračuje práce na projektu“Smíšená stezka Lomnice-I.etapa“ / jednání s občany ohledně pozemků , kácení stromů /
 • dle projektové dokumentace – nebylo dětské hřiště odvodněno a byl nevhodně zvolený materiál na povrch dopadových ploch
 • probíhá odvodnění pozemku a výměna povrchu za vhodný kamínek místo mulčovací kůry (viz. fotky)

 

Srpen 2015 (Asi doba dovolených, nic moc se nedělo)

 • dne 30.7.2015 výbor SFDI schválil žádost naší obce na dotaci „Smíšená stezka Lomnice – Etapa I.
  Náklady 6.915.000,-Kč, limitní příspěvek 85%, tj. 4.512.000,-Kč.
 • oprava laviček na fotbalovém hřišti (viz. fotky)

Září 2015 (Joj? Nebo, že by teď celoměsíční dovolená?)

 • oprava chodníku na hřbitově (viz. fotky)

Říjen 2015 (Už bez fotek a jen VPP)

 • úklid veřejných prostranství a hřbitova
 • rozvoz kontejnerů na tříděný odpad na sběrná místa
 • zábradlí ke kostelu a hřbitovu

Listopad 2015 (Paní starostka i pan místostarosta se asi odstěhovali)

 • úklid pasek v obecních lesích
 • nátěr starých kontejnerů na tříděný odpad
 • příprava zázemí pro ČOV u bytovek (dřevěný domek)
 • příprava výzdoby na rozsvěcení vánočních stromů

Prosinec 2015 ( nemá ani odkaz nedělo se vůbec nic )

3 thoughts on “Informace OÚ”

 1. Jen namátkou, v říjnu nebylo na úřadě co dělat, jak je vidět ze zprávy o činnosti OÚ. Jen pracovníci VPP uklízeli veřejná prostranství, hřbitov. Také se rozvezly kontejnery na tříděný odpad. A něco se dělo se zábradlím ke kostelu, netuším co.
  Tzn. že cesťák paní starostky by měl obsahovat jen nějaké kontroly a nic víc. Ale když do něj nakoukneme zde, tak vidíme třikrát za sebou Bruntál na nákupy, výlet do Ostravy a další výlety do Břidličné…

 2. Pokud mám hodnotit vývoj zpracování informací o činnostech OÚ. Tak to jde jednoznačně „zu grunt“, nebo-li „od desíti k pěti“.
  Místo zlepšování, či udržení alespoň základní kvality, směr přesně opačný.
  Čekal jsem, během roku, kdy se tam objeví nějaká informace plánovaného charakteru. Třeba: V červenci budeme opravovat chodník na hřbitově, plánujeme to svépomocí, za materiál zaplatíme asi tolik a za služby asi tolik…Investici schváliti zastupitelé tehdy a tehdy…
  Současná kvalita informací se dá hodnotit jako zcela nevyhovující. To jest opětovné porušení usnesení zastupitelstva. Co na to kontrolní výbor? Zeptejme se předsedy KV pana zastupitele Šebesty.

 3. Jo a nějak nemůžu najít akci čištění kanalizace firmou WOMBAT, vy ano? Asi se na to mělo rychle zapomenout…

Komentáře nejsou povoleny.