Modlitba

oko

„Co je ti po nás, Ježíši, Synu Boha nejvyššího; přišel jsi mne vyhnat ještě před tím, než se naplnil čas?“ 
(citát z Bible, když mluví zlý duch k Ježíši Kristu.)

Existuje jedna jediná skutečná pomoc, kterou pro své milované, psychopatií stižené bližní, můžete udělat: modlete se za ně. Buďme k sobě upřímní: totiž že všechno ostatní, co uděláte, slouží ve skutečnosti jen k minimalizaci toho nadělení, případně k prevenci těch škod, které napáchány v nějaké míře budou. Proč není dobré jim pomáhat?  Pomáhat znamená dát jim k dispozici svoje peníze a vládu nad svým životem, což je cesta, která spolehlivě vede do pekel.
Je nezbytné rozlišovat, co děláte pro ně a co děláte pro to, abyste napravili utrpení, nebo zabránili utrpení, které skrze psychopatii na svět přichází. Což jsou dvě naprosto odlišné věci.
Dejte si na takzvané „pomáhání“ – tedy krytí zlých skutků, pomoci v konání zlých skutků a v toleranci zlých skutků pozor. (Za většinou tohoto chování je jen nedostatek osobní statečnosti.) Vina tím padá na vaši hlavu . Jistěže se to psychopatům tak líbí. Jak se trefně říká: „ďábel vždy požírá své vlastní děti“. Tedy vy to budete, koho on předhodí svým nepřátelům – vás zradí, na vás svalí celou vinu. Psychopat nikdy nepřijímá vinu za své skutky. Dejte si pozor také na takzvané „druhé“ (to znamená třetí, páté, dvacáté šance, které jim dáváte). Psychopati si vždy řeknou o další šanci.  Psychopati si taky vždy řeknou o to, aby jim bylo pomáháno a aby byli chráněni. Aby s nimi bylo zacházeno hezky i když s vámi vytírají podlahu.
My jsme „čisté duše“, říkají psychopati. My „vidíme skutečnou realitu. Neviňátka, která si jen chtějí s lidmi hrát. „Jenom prstíček tam strčíme, hned zase půjdeme.“ To známe. Třeba takoví Mao, Stalin, nebo Hitler. Panečku, ti si uměli hrát s lidmi! Čím víc příležitostí dostanou tím více zla napáchají.“
Lidé, nesnažte se napravit nenapravitelné. Pokud potřebujete tyto bytosti zachraňovat, modlete se za ně:
cit.) „Svatý Hospodine, Všemohoucí Otče, Věčný Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi odsoudil tohoto tyranského odpadlíka do pekelného ohně; ty jsi poslal svého jednorozeného Syna, aby přemohl onu odpornou bytost, pospěš tedy, urychli svůj příchod, abys zlému vytrhl z drápů člověka, jehož jsi stvořil ke svému obrazu a ke své podobě, zachraň tohoto člověka před zničením a před poledním démonem. Pronikni Pane, tohoto démona, jenž škodí na tvé vinici, hrůzou z tvého jména. Dej svým služebníkům důvěru, aby mohli bojovat co nejsrdnatěji s tímto ohavným drakem, aby nemohl pohrdat těmi, kdo doufají v tebe (…) 

Všemohoucí Pane, Slovo Boha Otce, Ježíši Kriste, Bože a Pane každého tvora, ty jsi dal apoštolům moc, aby šlapali po hadech a štírech. Ty, jenž jsi mezi ostatními nařízeními dal také následující: „Vyhánějte zlé duchy,“ pročež Satan spadl z nebe jako blesk, neboť byl přemožen tvou silou (…)
 


Odejdi svůdce plný podvodu a falše, nepříteli ctností, pronásledovateli nevinných. Odejdi hubiteli, odejdi bezbožníku. Nech místo Kristu, v němž není nic ze tvých děl. (..) Nepohrdáš totiž člověkem, nýbrž tím, kdo panuje nad živými i mrtvými a kdo přijde soudit živé i mrtvé i všechny věky ohněm. (…) Věčným ohněm tě spaluje ten, který na konci časů řekne těm zlým: Pryč ode mne, zlořečení. Odejděte do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.“
 (konec citace, Gabriele Amroth, Exorcisté a psychiatři, Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří 2006)

V modlitbě k archandělu Michaelovi to je jasně uvedeno:

Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým buď nám ochranou. Pokorně prosíme, ať mu Bůh přikáže: ty, veliteli nebeského vojska, svrhni satana a jiné zlé duchy, kteří ke zkáze duší chodí světem, Božskou mocí do pekelné propasti. Amen.
Projevy psychopatie jsou zlem.

 

 

 

3 thoughts on “Modlitba”

  1. V minulém volebním období zaznívala z úst paní starostky často slova, že ji zastupitelé nepomáhají, že h…. dělají.
    Zato v tomto volebnímm období se dočkala. Mnozí jí pomáhají, přehlíží její neschopnost, neřeší její „přešlapy“ ( …že jich už bylo a další přibývají ) a tím vlastně kryjí její nedobré skutky.

  2. Citace:
    „Odejdi svůdce plný podvodu a falše, nepříteli ctností, pronásledovateli nevinných. Odejdi hubiteli, bezbožníku…..
    ….odejděte do věčného ohně, který je připraven pro dábla a jeho anděly…..
    konec citace

Komentáře nejsou povoleny.