Jak postupovat, když jsem neobdržel všechny požadované informace?

Pokud povinný subjekt poskytne jen část požadovaných informací , musí ohledně neposkytnutých informací vydat rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Toto rozhodnutí má stejné obsahové i formální náležitosti jako rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti. Proti takovémuto rozhodnutí je možno podat odvolání a případně se bránit žalobou u soudu. Pokud povinný subjekt poskytne požadované informace jen z části a o zbytku nevydá rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, jde v této části žádosti o situaci stejnou, jako kdyby byl v této části žádosti nečinný. Žadatel může podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c)  zákona podat u povinného subjektu stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.