11.ZO – Obchod v KD

Na základě přijatého usnesení z prosince 2015 byl vyhlášen záměr na pronájem nebytových prostor budovy č.p.16 při zachování účelu nájmu prodeje potravin. Byly podány tři nabídky (pořadí je dle dodání).
Všechny nabídky splnily podmínky pro výběrové řízení, drobný ústupek byl u pana G. z důvodu pozastavené živnosti, která by byla ihned obnovena v tom případě, že by jeho nabídka vyhrála. Vzhledem k tomu, že výběrovým kritériem není pouze cena, jednotliví zájemci byli vyzváni k podání informace o jejich podnikatelském záměru na využití daných prostor.

– paní Havlická cena 40 000 Kč/rok. Záměr – prostory maximálně využít pro prodej potravin a doplňkového sortimentu (smíšené zboží) a pro služby (kadeřnictví, holič, pedikúra). Paní Havlická by prodej zabezpečovala sama (jako OSVČ) a zaměstnala by asi jednoho zaměstnance.

– firma MicroTeam s.r.o. – cena 17 760 Kč/rok. Záměr podobný jako u paní Havlické. Provoz by byl zabezpečen dvěma zaměstnanci.

– pan Gomola. Cena 60 000 Kč/rok. Záměr – kromě maloobchodu s potravinami by chtěl oživit i pohostinství. Pan Gomola má zkušenosti s dodáváním zboží z velkoobchodů a přímo od dodavatelů. Zaměstnal by minimálně dva zaměstnance.

Následně proběhla diskuse o současném stavu prostor bývalé hospody. Diskutovalo se , jakou dobu se ponechá v prostorech hospody pan Tran. Předpokládá se, že nejzazší termín by byl do 31.3.2015. Vše ale záleží na dohodě budoucího nájemce s panem Tranem a obcí. Úprava rozbitých prostor je rovněž věcí dohody mezi všemi třemi stranami. Jakmile zastupitelé byli seznámeni s jednotlivými záměry, vyžádali si cca 10ti minutovou přestávku na diskusi mezi sebou. Po krátké přestávce bylo hlasováno o jednotlivých nabídkách.

Návrh paní Havlické za účelem vyhlášeného záměru provozování prodejny potravin za nabízenou cenu 40 tis. Kč ročně
Výsledek hlasování:  Pro: 2   Proti: 0   Zdržel se:  7
Návrh nebyl přijat

Návrh firmy MicroTeam s.r.o. za účelem vyhlášeného záměru provozování prodejny potravin za nabízenou cenu 17 760 Kč ročně.
Výsledek hlasování:  Pro: 0   Proti: 0   Zdržel se:  9 Návrh nebyl přijat

Návrh panu Jiřího Gomoly za účelem vyhlášeného záměru provozování prodejny potravin za nabízenou cenu 60 tis. Kč ročně
Výsledek hlasování:  Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se:  2
Usnesení č. 15/11/2016 bylo schváleno

Předsedající prohlásila dané výběrové řízení za uzavřené a bude uzavřena smlouva s panem Gomolou.  Návrh smlouvy bude zaslán zastupitelům k odsouhlasení a panu Gomolovi bude zaslán návrh po schválení zastupiteli. Předpokládá se, že by nájem měl být sjednán od 1.3.2016