Potíže a lži

Tady se s vámi podělím o příběh, který sice ještě neskončil, ale jednou skončit musí… ale čekat do konce… bylo by to asi moc dlouho…

Začnu od doby, kdy jsem se chtěl dozvědět, proč naše vládnoucí koalice maří jiným obecně prospěšné investice. Nikdy jsem nedostal informaci, která to vysvětluje. Ona totiž není. Nemůžou napsat jako důvod „vychutnáváme si moc, závidíme, štvete nás…“

Protože jsem slyšel přímo na zastupitelstvu, že my děláme stále nějaké potíže a lžeme na internetu, zde na těchto stránkách, (tyto pomluvy šíří starostka i po celé dědině a nejen v ní), jsem se rozhodl zeptat: Jaké potíže, jaké lži. (Na konci stížnosti). Protože já vím jen o potížích činěných obcí nám a lžích přímo z úřadu o nás.  

3.12.2016 Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (InfZ)

Stále jsem nedostal požadovanou informaci.

Rozumím-li tomu správně, je ve vaši neochotě poskytnout konkrétní informaci, ukryta jiná informace:

 1. Nikdo z TJ Sokol nikdy nepožadoval ani přípojku ani nové sociální zázemí pro své potřeby. Je to čistě bezdůvodná a neopodstatněná iniciativa starostky.
 2. Informace o nutnosti hostovat souvisela s případem, kdy starostka obce s místostarostou se pokusili za pomoci stavebního úřadu uzavřít renovované sociální zázemí dlouhodobě využívané TJ Sokol. A to kvůli stálým potížím, které provozovatel činí obci. To se jim na nějakou dobu podařilo. Než kraj rozhodl, že šlo o protiprávní akt. Takže sociální zázemí TJ Sokol bylo opět v normálním provozu, když obec začala investovat do nového soc. zázemí, které nikdo nechtěl.
 3. Aby obec odůvodnila nepotřebnou investici a aby se revanšovala provozovateli za lživé informace, které poskytuje na internetu (informace od správce budov), uchýlila se k násilnému znemožnění provozu sociálního zázemí dlouhodobě využívaném TJ Sokol, tím že přerušila vodovodní řád, vedoucí k tomuto objektu i ke stánku na hřišti. Čímž způsobila sobě i soukromému objektu provozujícímu sociální zázemí, úmyslně značnou  škodu a nucené přestěhování TJ Sokol do nevyhovujících prostor.

Pokud jsem to pochopil správně, stačí odpověď Ano, je to správně.

Pokud je něco špatně, prosím o doplnění a upřesnění informace. Co je špatně a jak je to správně.

Dále vás žádám v této souvislosti o novou informaci.

 1. Jaké konkrétní potíže provozovatel činí obci. (Je to často starostkou zdůrazňováno i na zastupitelstvu. A nikdy nebylo zodpovězeno. Třeba i případ diskriminačních podmínek při prodeji pozemků provozovateli, kdy bylo starostkou na otázku „Proč jsou nesplnitelné podmínky jen pro nás“, odpovězeno, „Jenom vy stále děláte potíže..“)
 2. Jaké konkrétní lživé informace provozovatel poskytuje na internetu, za které je pak trestán anebo netrestán mocenskými nástroji svěřenými dočasně do rukou obecních představitelů. (Tyto lži chce provozovatel odstranit.)

Odpověď 19.12.2016:

29.12.2016 Podávám stížnost podle § 16a odst. 1) písm. (c) a doplňující dotazy:

I. Shrnutí žádosti
Dne 6. 12. 2016 jsem v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím požádal povinný subjekt o poskytnutí níže uvedených informací:

 1. Jaké konkrétní potíže provozovatel činí obci. (Je to často starostkou zdůrazňováno i na zastupitelstvu. A nikdy nebylo zodpovězeno. Třeba i případ diskriminačních podmínek při prodeji pozemků provozovateli, kdy bylo starostkou na otázku „Proč jsou nesplnitelné podmínky jen pro nás“, odpovězeno, „Jenom vy stále děláte potíže..“)
 2. Jaké konkrétní lživé informace provozovatel poskytuje na internetu, za které je pak trestán anebo netrestán mocenskými nástroji svěřenými dočasně do rukou obecních představitelů. (Tyto lži chce provozovatel odstranit.)

II. Shrnutí postupu povinného subjektu.
Povinný subjekt neposkytl všechny požadované informace a o neposkytnutých informacích nijak nerozhodl.

K bodu 1. subjekt odpověděl:

„Na 16. zasedání zastupitelstva obce dne 26. 09. 2016 starostka Anna Šomodíková uvedla, že dosud nejsou splněny podmínky pro uzavření smlouvy na prodej pozemku, které byly dány usnesením z Usnesením č. 16/12/2016 ze dne 22. 02. 2016.“

Není to požadovaná informace. Je to naopak jen rekapitulace bezdůvodných potíží činěných obcí provozovateli.

K bodu 2. subjekt odpověděl:

„Obec Lomnice není povinná zabývat se informacemi uvedenými na soukromých webových stránkách občanů. K této části žádosti nelze poskytnout požadované informace.“

Pokud představitelé obce na veřejném zasedání zastupitelstva argumentují o lžích a pomluvách na konkrétním webu obcan-lomnice.cz a trestají za to občany diskriminací a mařením jejich investic, musí existovat informace, která tyto lži identifikovala. A je povinností subjektu poskytnout tuto informaci žadateli, zvláště v případě zájmu provozovatele webu tyto lži odstranit. Pokud ne, považuji to naopak za veřejnou pomluvu a neodůvodněné nactiutrhání občanů představitelem obce.

Doplňující dotazy

 1. Jaké konkrétní důvody vedly představitele obce ke zrušení schváleného usnesení o prodeji pozemku a jeho nahrazení novým usnesením č. 16/12/2016 s nesplnitelnými, nezákonnými a zjevně diskriminujícími podmínkami.
 2. Z jakého důvodu obec požaduje po nás uzavření smlouvy na vodu, když smlouvu na vodu máme s obcí uzavřenou již dávno a v budově k jiným účelům obecní vodovod není.
 3. Z jakého důvodu obec požaduje prokazování likvidace komunálních odpadů, když ví, že za odpad platíme ze zákona řádně přímo obci vždy včas a v budově k jiným účelům žádná popelnice není, nejedná se o rekreační objekt, není ani číslo popisné a nikdo tam nebydlí a není tudíž žádný zákonný důvod k další platbě.
 4. Z jakého důvodu obec požaduje prokazování likvidace odpadních vod jen v tomto jediném případě a jak jinak prokázat  třetí podmínku (prokázání likvidace odpadních vod) když nestačí faktura od firmy likvidující odpadní vody.

Takže nedokázala odpovědět, jaké potíže činíme obci a jaké lži se tu vyskytují a poslala stížnost právníkům na KÚ. Ti rozhodli, že obec musí informace poskytnout. Krajký úřad vydal příkaz a obec nic, nečinná. Zase nezbude než další žaloba.
12.1.2017 odpověděla k doplňujícím otázkám:

13.1.2017 Podávám stížnost podle § 16a odst. 1) písm. (c) a další doplňující dotazy

I. Shrnutí žádosti

Dne 29. 12. 2016 jsem v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím požádal povinný subjekt o poskytnutí níže uvedených informací:

 1. Jaké konkrétní důvody vedly představitele obce ke zrušení schváleného usnesení o prodeji pozemku a jeho nahrazení novým usnesením č. 16/12/2016 s nesplnitelnými, nezákonnými a zjevně diskriminujícími podmínkami.
 2. Z jakého důvodu obec požaduje po nás uzavření smlouvy na vodu, když smlouvu na vodu máme s obcí uzavřenou již dávno a v budově k jiným účelům obecní vodovod není.
 3. Z jakého důvodu obec požaduje prokazování likvidace komunálních odpadů, když ví, že za odpad platíme ze zákona řádně přímo obci vždy včas a v budově k jiným účelům žádná popelnice není, nejedná se o rekreační objekt, není ani číslo popisné a nikdo tam nebydlí a není tudíž žádný zákonný důvod k další platbě.
 4. Z jakého důvodu obec požaduje prokazování likvidace odpadních vod jen v tomto jediném případě a jak jinak prokázat  třetí podmínku (prokázání likvidace odpadních vod) když nestačí faktura od firmy likvidující odpadní vody.

II. Shrnutí postupu povinného subjektu.

Povinný subjekt neposkytl žádnou z požadovaných informací a o neposkytnutých informacích nijak nerozhodl.

K bodu 1. subjekt odpověděl:

na 12. zasedání zastupitelstva obce byla opět projednávána žádost o prodeji pozemku. MVDr. A. Jurovic navrhl přijat usnesení. Jedno-zrušení stávajícího a druhé –  přijetí nového na odsouhlasení prodeje s podmínkami tak, aby mohl být prodej realizován. O tomto usnesení bylo hlasováno a usnesení bylo zastupiteli přijat.“

Neptal jsem se kdo navrhl zrušení usnesení, ani na kterém zasedání ZO to bylo atd. Tyto informace jsou mi známy, byl jsem tam. Ptám se na informace, které vedly k těmto usnesením.

K bodu 2. subjekt odpověděl:

orgán obce Lomnice si toto stanovil jako podmínku pro schválení prodeje pozemků 35/1 a 290, 291 v KÚ Lomnice u Rýmařova. Bylo přijato usnesení zastupitelstva bez udání důvodů.“

Opět žádná odpověď. Vím, že orgán obce stanovil… a také vím, že bylo přijato usnesení, bez udání důvodů. Kdyby byly důvody uvedeny, neptal bych se na ně.

Zákonná povinnost zastupitelů (daná slibem) „že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ v podstatě nedovoluje bezdůvodná usnesení, navíc způsobující škodu občanům i obci.

K bodům 3,4. subjekt odpověděl:

ad bod 2

Tomuto nerozumím vůbec.

Doplňující dotazy

 1. V odpovědi na bod 1. píšete „…prodeje s podmínkami tak, aby mohl být prodej realizován.“.
  Ptám se tedy, co brání prodeji, když i tyto nestandardní podmínky jsou splněny? Smlouva na vodu je podepsaná, likvidace komunálních odpadů je placena obci, vše řádně a včas, stejně tak byla prokázána likvidace odpadních vod.
 2. Proč, když obec zjevně pozemky prodat najednou nechce (táhne se to od roku 2014), si pozemky nenechá a nezaplatí škodu, která nám vznikla tím, že nás obec uvedla v omyl (vypracování geometrických plánů, které jsme nechali vypracovat na vlastní náklady na základě usnesení).
 3. Jaké důvody měli zastupitelé, či jaké informace chyběly 6 jistě svědomitým zastupitelům, že se zdrželi hlasování o ceně těchto pozemků?
  A jaký zájem obce, či občanů v tomto svém obstrukčním konání spatřovali?
  A jaký důvod zdržení se hlasování měla samotná navrhovatelka ceny, paní starostka?

  Co je potřeba učinit, aby schválení ceny proběhlo normálně?

30.1.2017 Odpověď. Zase odeslání na KÚ, pro neschopnost normální odpovědi. A dokonce rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Ono je asi státní tajemství odpovědět na prostý dotaz.

31.1.2017 Podávám stížnost podle § 16a odst. 1) písm. (c)

Shrnutí žádosti

Dne 13. 01. 2017 jsem v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím požádal povinný subjekt o poskytnutí níže uvedených informací:

 1. Ptám se tedy, co brání prodeji, když i tyto nestandardní podmínky jsou splněny? Smlouva na vodu je podepsaná, likvidace komunálních odpadů je placena obci, vše řádně a včas, stejně tak byla prokázána likvidace odpadních vod.
 2. Proč, když obec zjevně pozemky prodat najednou nechce (táhne se to od roku 2014), si pozemky nenechá a nezaplatí škodu, která nám vznikla tím, že nás obec uvedla v omyl (vypracování geometrických plánů, které jsme nechali vypracovat na vlastní náklady na základě usnesení).
 3. Jaké důvody měli zastupitelé, či jaké informace chyběly 6 jistě svědomitým zastupitelům, že se zdrželi hlasování o ceně těchto pozemků?
  A jaký zájem obce, či občanů v tomto svém obstrukčním konání spatřovali?
  A jaký důvod zdržení se hlasování měla samotná navrhovatelka ceny, paní starostka?

  Co je potřeba učinit, aby schválení ceny proběhlo normálně?

Shrnutí postupu povinného subjektu.

Povinný subjekt neposkytl část požadovaných informací a o neposkytnutých informacích nijak nerozhodl.

K bodu 1. subjekt odpověděl:

„K bodu 1 žádosti: nejsou splněny podmínky stanovené usnesením č. 17/12/2016 ze dne 22. 02. 2016. Na zasedání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2016 nedošlo ke schválení ceny pozemku parcelní číslo st. 35/1 a 290 v KÚ Lomnice u Rýmařova.“

Ptal jsem se „Co brání v prodeji?“. Z celé žádosti je zřejmé, že chci znát informaci, co obci ještě ode mne nebo od někoho jiného chybí, aby splnila své usnesení. Do teď to byly nesplněné podmínky, teď je to neschválená cena. Neptal jsem se na další stupně uměle vytvářených obstrukcí. Je to pořád dokola. Z odpovědi není zřejmé, jestli nestandardní podmínky náhodou nemají vliv i na neschválení ceny.

K bodu 2. subjekt odpověděl:

K bodu 2 žádosti: Geometrickým plánem ze dne 21.01.2015 385-95/2014 nebylo schváleno dělení pozemku stavebním úřadem, při zpracování druhého geometrického plánu ze dne 04. 09. 2015 č. 406-66/2015 nebyl přítomen zástupce obce jako vlastníka pozemku. Náklady za zpracování geometrických plánů nejsou hrazeny obcí.

Opět nic neříkající odpověď. Tyto informace znám. Obec ve svém usnesení požadovala geometrický plán, ten se za účasti místostarosty nechal vypracovat. Stavební úřad nesouhlasil, kvůli potůčku na pozemku. Udělal se tedy nový, který původní plochu podstatně zmenšil. Nový je tedy jen podmnožina původního. Zastupitelstvo proti GP nic nenamítalo. Náklady na geometrický plán běžně hradí prodávající. Jelikož obec ze stále neznámých důvodů nechce prodej uskutečnit, i když rozhodla usnesením již v roce 2014, že pozemky prodat chce. Stále tedy nevím, na základě jaké nové informace, nechce najednou obec žádost vyřídit a to jakýmkoliv způsobem.

K bodu 3.

V tomto bodě obec vydala rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informace k první otázce „Jaké důvody měli zastupitelé, či jaké informace chyběly 6 jistě svědomitým zastupitelům, že se zdrželi hlasování o ceně těchto pozemků?“

Nicméně tři další požadavky tohoto bodu zůstaly zcela bez odpovědi a bez rozhodnutí:

 • A jaký zájem obce, či občanů v tomto svém obstrukčním konání spatřovali?
 • A jaký důvod zdržení se hlasování měla samotná navrhovatelka ceny, paní starostka?
 • Co je potřeba učinit, aby schválení ceny proběhlo normálně?

Zde trvám na poskytnutí informace. Není normální, aby starostka navrhla usnesení a pak se sama zdržela hlasování. Musí existovat informace, třeba z neveřejné pracovní schůzky koaličních zastupitelů, která by to vysvětlovala.

Stejně tak i jednoduchý požadavek: „Co je potřeba učinit, aby schválení ceny proběhlo normálně?“ by měl být lehce uspokojitelný. A taková informace musí existovat.

Doplňující dotazy

 1.  Žádám o konkrétní informaci, co doopravdy brání prodeji zmiňovaných pozemků, na jejichž prodeji se zastupitelstvo usneslo již v roce 2014. Konkrétně požaduji: Co chybí udělat, kdo to má udělat a kdy to má být uděláno a proč to ještě není uděláno.

Ještě napíšu odvolání a příběh pokračuje…

 

 

3 thoughts on “Potíže a lži”

 1. A toto jsou lži, o kterých se ví. Ale pak je spousta lží, které jsou obcí jen tak mimochodem vykládány. Např. jsem se dověděla, že pan VV říká, že nemůže lidem odhrnout sníh od brány nebo dveří, protože jsem si prý stěžovala na obci, že lidem odhrnuje sníh. Toto je lež, akorát nevím, zda lže pan VV nebo některý představitel nebo zaměstnanec obce.

 2. Nevím, jestli brát vážně bláboly obecního blázna 🙂
  Již tolikrát se ztrapnil na zastupitelstvu svými zaručenými pravdami. A dál šíří po vesnici pomluvy i když byl sám vyšetřován policií právě za pomluvy. A neponaučil se. Ne každému je shůry dáno…
  Nedá se nic jiného dělat, než v tomto pomlouvačném období lži odhalovat a uvádět je na pravou míru. A doufat, že méně a méně lidí bude věřit pitomcům a začnou si informace ověřovat.

Komentáře nejsou povoleny.