Příspěvek od obce

Zastupitelé obce opět  nezklamali. Stejně jako vloni, tak i letos, obec (zastupitelé) projevila svou nevůli jakkoli podpořit aktivní život seniorů. Asi dodneška nepochopili, že početná skupina seniorů obce nepatří do starého železa a že jejich představa o jejich životě nespočívá v tom, že jednou za rok mohou jít na kulturní akci nebo popř. na nějaký zájezd. Jejich aktivní život zahrnuje 365 dnů v roce.

Senioři v naší obci jsou opomíjenou skupinou občanů. Ti v dnešní době, kdy odchází do důchodu ještě v produktivním věku, mají snahu vyplnit prázdnotu po pracovních aktivitách jinými činnostmi směřující k naplnění volného času. Z těchto důvodů vznikl i nápad založit spolek Lomničtí dospěláci. Občané tuto snahu přivítali  a na počátku členy byli hlavně senioři, ale postupně se do spolku přihlásili  i mladší občané včetně dětí. Ke dnešnímu dni je ve spolku 31 platících členů, 8 dětí a 12 příznivců, kteří pouze nechtějí být nikde registrováni, ale aktivně se podílejí v činnostech spolku.

Mezi činnosti spolku patří pořádání různých seminářů a přednášek, cvičení – individuální i kolektivní, turistické výlety v okolí, zájezdy v ČR i do ciziny, návštěva kin i divadel, spoluorganizování kulturních i sportovních akcí, výstav, pořádání různých kursů – počítače, jazyky apod., vánoční koncerty a výlety, spolupráce se spolky obcí v okolí, seznamování se s historií i tradicí a besedy v klubu. Z toho je patrné, že takový život je potom opravdu aktivní. Problémem je ovšem finanční zabezpečení těchto aktivit.

Prvním příjmem jsou roční příspěvky členů ve výši 100 Kč. To ale pokryje maximálně jednu pětinu plánovaných výdajů. Proto je nutné aktivně shánět sponzory z řad podnikatelů v obci, což se zatím daří a všem sponzorům děkujeme. Ale protože i členové spolku jsou občany obce Lomnice, byla podána i žádost na příspěvek od obce ve výši 20 tis. Kč. Bohužel zbytečně. Obec tyto aktivity spolku nepodporuje a považuje za zbytečné.  Představa zastupitelů je jiná – důchodci seďte doma a my Vám dvakrát do roka zajistíme „vyvětrání“. 7.4 2017 můžete jet na vystoupení DUO Aramis a pak ještě nějaký zájezd. Absolutně zapomněli na to, že příspěvek by byl poskytnut z peněz občanů Lomnice (což jsou i členové spolku dospěláků) a že spolek za tyto peníze pořádá akce pro všechny občany Lomnice, kteří mají zájem se dané akce účastnit. Tyto akce prospívají obohacení spolkového života obce.

Je to smutné a nedůstojné. A zvláště ve srovnání s tím, kolik obec příspěvek poskytla jiným. Církvi k obnově jejich majetku dali 20 tis. Kč a TJ Sokolu více než 120 tis. Kč. Asi jsou pro naše představitele obce tyto aktivity jediné a  důležitější.

        

 

2 thoughts on “Příspěvek od obce”

 1. „Spravedlivost“ „soudnost“ „ekonomičnost“ si starostka Šomodíková, místostarosta Jurovic a sourozenci zastupitelé Kopinec a Kyselová spolu s přelétavým Šebestou, představují jinak, než je v pojmovém slovníku… Samozřejmě, hlasování nebylo žádné překvapení. Víme, jak se rozhodují: je tam někdo od nás? Prospěje to hlavně nám? Je jedno kolik tam je lidí, co my z toho budeme mít? Na konání „dobra“ jme tu přece my! Vlastně, my jsme tu na všechno… My jsme totiž lepší občané… obchody tu budou jen naše, spolky tu budou jen naše i hospody tu budou jen naše a kultura tu bude také jen po našem!
  Ano je to typický totalitní přístup. Kidů jako je: kdo není s námi je proti nám, už jsme slyšeli dost. Ale je to fuk. Lomnické dospěláky to nezastaví a pitomce tu před občany ze sebe dělají jen výše uvedení zastupitelé. Nebo nedělají? Nevím… protože neuvědomit si, co jim přinese nebo odnese odmítnutí žádosti, není jistě znak bystrého rozumu… ale jen znak arogance…

 2. Parta zastupitelů při rozhodování zcela ignorovala své vlastní podmínky v dokumentu Podmínky pro poskytování finančních příspěvků. Schváleno Usnesením č. 5/18/2016 ze dne 14. 12. 2016.

  Bod II.ÚČEL POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
  Finanční příspěvek se poskytuje na jednorázové akce, či pravidelnou činnost žadatele v oblasti:
  a) sportu
  b) kultury
  c) ostatní činnosti

  Splňuje jen TJ Sokol a Lomničtí dospěláci. Katolická církev chce jen opravit svůj vlastní majetek. Přesto dostala.

  Bod III.DŮVOD PODPORY
  Důvodem finanční podpory je efektivně přispívat, k tomu aby Obec Lomnice podporovala občanské aktivity občanů obce Lomnice.

  Splňuje jen TJ Sokol a hlavně Lomničtí dospěláci jako typický spolek občanských aktivit. Oprava v kostele není občanská aktivita, která by potřebovala podporu.

  Bod IV.OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH Z ROZPOČTU OBCE NA PODPORU V OBLASTI SPORTU, KULTURY A OSTATNÍCH ČINNOSTÍ
  Celková výše příspěvku pro kalendářní rok 2017 je pro oblast:
  a) sportu položka 3419 60.000,-
  b) kultury položka 3319 20.000,-
  c) vzdělávací aktivity položka 3330 30.000,-

  TJ Sokol jen sportovní aktivita – ale schváleno 2x víc než dovoluje rozpočet.
  Lomničtí dospěláci jako jediný spolek mají aktivity ve sportu, v kultuře a vzdělávání – přesto nedostali nic.
  Katolická církev dostala podporu na opravu svého majetku, aniž by se zajímala o sport, kulturu či vzdělávací aktivity. Žádná organizace není bohatší než katolická církev. Stará se o duchovno svých několika málo oveček.

  Bod V.OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ A KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ Kulturně společenské, vzdělávací aktivity a pravidelné sportovní aktivity musí být určeny občanům s trvalým pobytem v Lomnici.
  Podporovány budou jednorázové nebo pravidelné aktivity, umožňující občanům Lomnice sportovní, kulturní a vzdělávací vyžití. Ve výší příspěvku bude zohledněna cílová skupina, na kterou má aktivita hlavní dopad. Upřednostněny budou děti, mládež a senioři.

  Splňují všichni i když TJ Sokol kupuje hráče až z Ostravy. Senioři nedostali nic.

  Bod VIII.PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
  1. Z poskytnutého finančního příspěvku nelze hradit:
  a) přímé mzdy členům spolku
  b) pokuty, penále a jiné sankce

  TJ Sokol žádala o mzdu trenéra a dostala.

  K čemu jsou v obci napsaná pravidla, když partu kolem starostky Šomodíkové nezajímají ani zásady, které si schválili, ani rozpočet, který si stanovili.
  Žádný zákon ani dohoda tu neplatí.
  A tak si tu žijeme v našem AAAnabůstáně… a pak se diví, kde se tu berou nespokojení.

Komentáře nejsou povoleny.