Role zastupitele

Rozhodla jsem se, že bych v rámci informovanosti občanů měla začít také psát. Jako první téma volím pojem zastupitel a jeho práce pro obec (mluvím za sebe). Jsem dobrý zastupitel? Použiji slova Mgr.Hamplové. „Profesionální zastupitel je ten, který má ve svém rozhodování na mysli především zájem své obce (bez ohledu, zda se mi to líbí anebo ne), který se orientuje v předkládaných materiálech, který zná svá práva i povinnosti, který si dokáže utvořit vlastní názor, vyslovit jej a prosazovat, naslouchá názorům všech občanů. Zná zákon o obcích alespoň v tom základním, ví, co si vůči němu může dovolit úředník, jaká práva mají občané, zkrátka – není apatickým členem zastupitelstva obce, který zvedne ruku automaticky pro všechno, co je mu předloženo. Profesionální zastupitel je v neposlední řadě člověk, který svým vystupováním získal přirozenou autoritu, respekt a vážnost, a který je ostatním dobrým kolegou“. A protože se člověk zastupitelem nerodí, musela (a chtěla) jsem si toto vše nastudovat.

Nesouhlasím s tvrzením, že dobrý zastupitel je ten, který především nedělá tzv. problémy, tedy moc se neptá, plně důvěřuje starostovi a hlavně nezdržuje. Opak je pravdou – dobrý zastupitel se ptá, když chce vědět (a měl by chtít vědět), rozhoduje jen tehdy, když věci rozumí, a to bez ohledu na to, zda zasedání skončí o hodinu dříve či později. Buď jsem zastupitelem anebo si na to pouze hraji.

Každý ze zastupitelů dostane na ustavujícím zasedání svou roli, někdo výkonnou (starosta a místostarosta) a někdo kontrolní (finanční a kontrolní výbor). Moje základní role v zastupitelstvu je především činnost kontrolní (jsem předseda finančního výboru), a této věnuji v nejlepším vědomí a svědomí cca 50-80 hodin měsíčně.

Dalších cca 20 hodin v měsíci se snažím dělat i konstruktivní činnost pro zastupitelstvo – vzhledem k tomu, že (dle mého názoru) se minulé zastupitelstvo dostatečně nevěnovalo rozvoji obce, věnovala jsem čas studiu, co vše by se mělo (a mohlo) změnit. Na základě toho se snažím prosadit změny programu jednání zastupitelstva, aby se na každém jednání zastupitelstva probíral vedle operativních činností chodu obce také strategický rozvoj obce (tzn. abychom rozebírali to, kam chceme investovat peníze obce a hlavně dostávat informace od výkonné části zastupitelstva o tom, co se pro to již udělalo – projekty, povolení, výběrová řízení, smlouvy). Druhou změnou je to, aby součástí zápisu jednání zastupitelstva byla i zpráva o činnosti obce. A tyto změny prosadit na jednáních nebo pracovních poradách zastupitelstva.

Nicméně, počínaje příštím článkem, budeme v krátkých zprávách postupně občany informovat o činnosti nejenom finančního výboru, ale i o činnostech, které děláme pro občany obce jako zastupitelé.

2 thoughts on “Role zastupitele”

 1. Vzhledem k tom, že se změnila má role, po půl roce se zpět vracím k tomuto tématu. Chtěla jsem se přesvědčit, zda jako zastupitel něco nedělám špatně. A po přečtení mého krátkého příspěvku v rámci informovanosti občanů musím jen konstatovat, že roli zastupitele dělám v souladu s výše uvedeným. Opět se plně ztotožňuji se slovy Mgr.Hamplové. „Profesionální zastupitel je ten, který má ve svém rozhodování na mysli především zájem své obce, který se orientuje v předkládaných materiálech, který zná svá práva i povinnosti, který si dokáže utvořit vlastní názor, vyslovit jej a prosazovat, naslouchá názorům všech občanů. Zná zákon o obcích alespoň v tom základním, ví, co si vůči němu může dovolit úředník, jaká práva mají občané, zkrátka – není apatickým členem zastupitelstva obce, který zvedne ruku automaticky pro všechno, co je mu předloženo.“
  Pokud někdo očekává, že budu dělat práci, která je v kompetenci starosty nebo místostarosty, tak se mýlí. Nemohu dělat něco, na co nemám oprávnění. Co vlastně lidé mohou očekávat od zastupitele – měl by prosazovat vše, co souvisí s jeho volebním programem. A to se snažím. Jen pro úplnost – shrnu náš volební program, a po roce působení v zastupitelstvu jej vyhodnotím.
  1. Zvýšit bezpečnost občanů v oblasti tranzitní dopravy napříč obcí – myslím si, že jsem vždy hlasovala pro to, aby byla cyklotrasa. Nemohu se ale podílet na práci, kterou dělá starosta (v naší obci místostarosta) a za kterou je placen.
  2. Vylepšení vzhledu a životního prostředí v obci – o toto se také snažím. Bohužel dotační programy vždy musí dělat starosta nebo místostarosta. V tomto bodě jsem navíc zpracovala včas dotační program, který byl ale zpracován na obci až poslední den, kdy se měl přihlásit.
  3. Změna infrastruktury v obci – toto je také v moci pouze starosty nebo místostarosty.
  4. Ekonomičtější a efektivnější využití multifunkčního objektu – restaurace Zelená hospoda – myslím si, že i tento bod podporuji.
  5. Maximalizace příjmů obce – toto je také v moci pouze starosty nebo místostarosty.
  6. Podpora kulturních akcí v obci – rovněž se i na tomto podílím
  7. Podpora sportovních aktivit v obci – totéž jako bod 6, navíc jsem se svým manželem plně na své náklady zrekonstruovala šatny pro fotbalisty a sportovní centrum
  8. Vybudování kamerového systému a zvýšení informovanosti o dění v obci – i v tomto bodě aktivně spolupracuji.
  9. Likvidace komunálního odpadu – podporuji zviditelnění informací o odpadu

  Po přečtení svého volebního programu se přiznám, že nevím, ve kterém bodě bych mohla zrazovat své voliče. Všechny body, které jsme měli ve volebním programu, podporujeme. Tak jen kroutím hlavou nad dotazem občana AK, který mě vlastně ani nevolil. Napadá mě, že se asi jednalo pouze o účelovou otázku, která měla odvést pozornost od toho, že vlastně jejich kandidáti nedělají to, co by měli. Že by měli více pracovat ve prospěch paní starostky. Vždyť vlastně nic, kromě chodníku a znovuoprášení ČOV, není viditelné. Anebo to tak není?

  1. K bodu 2. To si pamatuji. Celý projekt sportovního hřiště (venkovní posilovací, cvičební a protahovací stroje) u fotbalového hřiště byl hotový včas. Mohly to být 70% dotace od státu a dalších 15% byla ochotná Ing. Kocourková financovat ze svého. Mohli jsme tedy mít v tom pralese (který obec ani neseče) pěkné zajímavé hřiště za 15% původní hodnoty.
   Paní starostka však „neměla čas“ to podat. Podala to až poslední den, když to šla Ing. Kocourková zkontrolovat. Žádost se tak dostala na předposlední místo. Je jasné, že to nemohlo uspět. Svou liknavostí paní starostka obec připravila v tomto případě o statisíce korun. Otázka je, o kolik miliónů nás připravila za celé své volební období? Kdy dotační programy obcházely kolem Lomnice bez povšimnutí a užitku.

Komentáře nejsou povoleny.