Správce budov

Když jsem viděl hodnotu cestovních nákladů našeho správce budov, tak jsem dospěl k podezření, že není všechno košér. Konkrétní knihu jízd jsme ještě neviděli, kvůli obstrukcím obecního úřadu. Požádal jsem tedy o vývoj nákladů obce na pozici správce budov za posledních 5 let. Tato informace, pokud je vše v normálu, mohla pochybnosti odstranit. Ale nestalo se tak. Ba naopak, pochybnosti narostly ještě více.

Cituji:

Vážená paní.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (InfZ), po vás žádám následující informace:
Žádám o časový vývoj nákladů obce na pracovní místo správce budov (nevím přesně jak se místo jmenuje, dnes je na něm pan Z.).
Stačí mi to sumarizačně v pěti řádcích, za posledních 5 let. Sloupce za každý rok bych prosil rozklíčovaně, aby bylo jasné a oddělené za co (mzdové náklady, odměny, různé jiné příspěvky (ošacení, rekreace atd.) cestovné atd.)

Přeji příjemný den.

Odesláno dne 24.02.2016 prostřednictvím epodatelny http://www.obec-lomnice.cz/

Prostě taková drobnost na pěti řádcích.
Ale donesl se ke mě příběh, jak paní starostka Šomodíková obcházela zúčastněné lidi. Z nějakého důvodu si myslí, že k této odpovědi potřebuje souhlas těchto zaměstnanců. Nicméně je obcházela způsobem, že nepožadovala souhlas k poskytnutí informace, ale požadovala NESOUHLAS!!! Jen proto, aby mohla zamítnout požadavek. Nicméně na půl nepochodila. Bývalý zaměstnanec souhlasil a nynější zaměstnanec, švagr dvou nynějších zastupitelů a otec bývalého zastupitele, nesouhlasil.
Proč asi, nechám na vás.

Informaci jsem opět nedostal. Místo pěti řádků vývoje nákladů jsem dostal toto rozhodnutí:2016-03-14_12-43-14

V souvislosti s reakcí starostky nad překlepem „Knika jízd“ si všimněte na konci poučení, co může asi znamenat „podáním učiněním u obce Lomnice„. Já budu dedukovat, že myslela „podáním učiněným“ anebo „učiněním podání“ 🙂 (osobně chyby neřeším, pokud tomu jde rozumět, jsme všichni jen lidi)

Dále, k části, kde nemá důvod neposkytnout informace, jsem dostal zase požadavek na úhradu. Tentokrát drsný. I kdyby poskytla kompletní informace, tak jeden řádek informace by stál skoro stovku. Z toho většina řádků by byla 0, kvůli nesouhlasu. Netušil jsem, že ne všechny příjmy dotyčných osob, jsou v účetnictví. Zajímavý podnět pro osobní prolistování pokladních dokladů.
2016-03-14_12-55-16

Samozřejmě musím opět podat odvolání i stížnost. A zajímá mě stále víc, proč se asi obec tak usilovně brání poskytnout tuto informaci.

4 thoughts on “Správce budov”

 1. Podávám tímto Odvolání proti rozhodnutí obce Lomnice 1/2016 podle § 16 InfoZ. (Č.j.276/2016)

  Důvod odepření informace je v rozporu s precedenčním rozsudkem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Ten tvrdí:
  ÚŘADY, KRAJE, OBCE, VEŘEJNÉ INSTITUCE A JINÉ TZV. POVINNÉ SUBJEKTY MUSÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, POSKYTOVAT INFORMACE O PLATECH A ODMĚNÁCH SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A DALŠÍCH OSOB PLACENÝCH Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ.
  Soudce-zpravodaj Karel Šimka zdůraznil základní poselství rozsudku rozšířeného senátu: „Informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků (a jakýchkoli jiných osob placených za svoji činnost nejrůznější povahy z veřejných prostředků) se zásadně poskytují a jen výjimečně neposkytují. V pochybnostech je třeba se přiklonit k poskytnutí, a nikoli k neposkytnutí informací.“
  Vyložil, v jakých případech je zapotřebí bez dalšího testování poskytnout informace o platech zaměstnanců či jiných osob placených z veřejných prostředků. Týká se to osob „vykazujících zejména některý z následujících rysů:
  1) zaměstnanců v řídících pozicích povinného subjektu, tedy všech takových zaměstnanců, kteří řídí nebo metodicky vedou jiné zaměstnance či řídí nebo metodicky vedou činnost subjektů podřízených povinnému subjektu, podléhajících jeho dohledu, jím spravovaných nebo jím fakticky ovládaných,
  2) zaměstnanců podílejících se na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu, má-li povinný subjekt taková oprávnění (např. rozhodujících o právech či povinnostech osob, provádějících dohledovou, inspekční či kontrolní činnost, autorizované měření, zkušební činnost, metodické vedení apod.), nebo 3) zaměstnanců, kteří, ač se sami na vlastní vrchnostenské činnosti nepodílejí, ji mohou nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit (např. připravují podklady k rozhodování či koncepty rozhodnutí, zajišťují oběh dokumentů, zabezpečují provádění vrchnostenských činností po technické stránce nebo vykonávají jiné obdobné záležitosti v souvislosti s nimi),
  4) zaměstnanců organizujících či provádějících činnosti, jež jsou úkolem povinného subjektu, ať již jde o činnosti povahy vrchnostenské anebo jiné, anebo k takovýmto činnostem poskytujících významné podpůrné či doprovodné služby (např. analýzy, plánování, informační servis, zajištění vhodného technického a organizačního zázemí, logistika, informační technologie, provoz budov a jiných zařízení povinného subjektu),
  5) zaměstnanců majících z jiných než výše uvedených důvodů faktický vliv na činnost povinného subjektu (např. poradci, osobní asistenti osob v řídících nebo jiných důležitých pozicích, osoby s nikoli nevýznamným faktickým vlivem na tok informací uvnitř povinného subjektu či na jeho komunikaci navenek),
  6) zaměstnanců, jejichž činnost má nebo může mít ekonomické dopady na veřejné rozpočty nebo na hospodaření povinného subjektu či jím řízených, jeho dohledu podléhajících, jím spravovaných či jinak ovlivňovaných osob.“

  Náš správce budov splňuje hned dva rysy, podle bodu 1) řídí zaměstnance. Podle bodu 4) má na starosti právě provoz budov.

  Navíc existují ještě právě konkrétní pochybnosti, které brání výjimečnému odepření informace. Zjištěné proplácení cestovních výdajů v nezvykle vysoké míře. To, že jde o rodinného příslušníka třech nynějších zastupitelů a blízkého kamaráda starostky obce a další pochybnosti (obecně vnímaná nepracovitost) o tom, že jsou veřejné prostředky vynakládány hospodárně.
  A zopakuji: „V pochybnostech je třeba se přiklonit k poskytnutí, a nikoli k neposkytnutí informací.“

  1. Pochybnosti bezesporu jsou. Dříve ( r. 2011, 2012 ) pobíral zaměstnanec obce na stejné funkci 14.250,- Kč. A to nebyl poloautomatický kotel na topení ( častější obsluha ), tento zaměstnanec navíc pracoval v lese s motorovou pilou, kosil v obci trávu s motorovou kosou.
   A dnes? Že by kosil trávu? A kácí stromy v lese ?, nevím. Kotel je upraven na poloautomat, takže obsluha nemusí být tak častá.
   Plat má ovšem mnohem vyšší. Je lidmi vnímán spíše jak ten, který moc nepracuje. A cestovné v takové výši, je zvláštní kapitola, která se nově objevila také. Takže pochybnosti jsou a to velké.
   Paní starostka by si měla umět plat tohoto zaměstnance obhájit před veřejností. Pokud je všechno v pořádku, proč se tak brání? Tím jen zavdává další záminky k tomu, že všechno tak „košer“ není.
   Na to, aby starostka poskytla tyto informace nepotřebuje souhlas zaměstnanců. Neposkytuje totiž osobní údaje. Je proto také velmi zajímavé, že svůj čas věnuje na to, aby si zašla za bývalým zaměstnancem a požadovala po něm NESOUHLAS s poskytnutím informace. Ano, nepožadovala souhlas, ale nesouhlas.
   Jiné to bylo, když mě nabízela spolu s místostarostou nahlížet do mzdových listů. Tam byl souhlas zaměstnance na místě, a pochybuji, že ho tenkrát měli.
   Paní starostka dělá všechno pro to, aby informace neposkytla.

 2. Podávám tímto Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a InfoZ.

  Nesouhlasím s výší úhrady, která byla označena za nadměrné vyhledávání. Každý účetní program, roční příjem zaměstnance, vysype ihned. Je to běžná činnost, pro různé účely.
  Co se týká argumentu prohledávání šanonů s pokladními doklady. Tak to nemusíte dělat. Netušil jsem, že nemáte vše v elektronickém účetnictví. Pokladní doklady si rád prohledám sám při návštěvě úřadu.

Komentáře nejsou povoleny.