Pracujeme – 1.část

Od ustavujícího zasedání ke dnešnímu dni proběhla již další dvě jednání zastupitelstva obce (ZO). Myslím si, že všechna jednání proběhla v konstruktivním duchu.

Dle mého názoru nejpřínosnější byla ale až poslední neveřejná pracovní porada, na které se poprvé začala kromě operativních problémů řešit i budoucnost obce. Již to nebyly pouze prodeje a pronájmy pozemků, ale poprvé zazněly nějaké návrhy na rozvoj obce a objevila se první verze seznamu možných investic. Udělat záznam různých návrhů si vzal na starost MVDr.Jurovic. Vznesla jsem návrh, že by každá z investic měla být klasifikována ze tří hledisek:

  • ve které části – sever (Tylov), střed a jih obce
  • komu bude sloužit – děti, dospělí, senioři
  • jakou zájmovou oblast pokrývá – kultura, sport, náboženství

Nejpalčivějším problémem v obci jsou chodníky a na tomto jsme se shodli všichni. Pan MVDr.Jurovic si vzal za své jednu (tu větší část) výstavby chodníku, a to od křižovatky na Rýžoviště až do Tylova. Představa je taková, že by měla vést po pravé straně cesty směrem na Bruntál. V současné době se zpracovává projekt na danou výstavbu. Předpokládám, že pan doktor bude průběžně o stavu této investice informovat. Druhá etapa výstavby chodníků od křižovatky na Rýžoviště na konec jižní části Lomnice (výjezd z obce směrem na Dětřichov) je prozatím pouze v rovině evidence (předpokládá se, že spolu s občany žijícími v této části obce bude vedena diskuse o tom, kde by výstavba chodníku byla nejvhodnější). Touto investicí zvýšíme nejenom bezpečnost obce a bude sloužit všem a v celém teritoriu obce.

Další oblastí rozvoje by mělo postupné snižování znečištění toků v Lomnici. Rovněž je to návrh, na kterém jsme se shodli všichni. Nepředpokládáme, že bychom tento problém řešili pomocí obecní kanalizace, spíše se přikláníme k výstavbě menších domovních čističek. Padaly různé návrhy – finanční příspěvky, centrální výběr dodavatele s cílem snížení ceny a zajištění stavebních povolení apod. Tato investice by také sloužila všem.

Jako priorita č.3 se jeví oprava mostu k nádraží (návrh Ing. Jelínka). Je jen otázkou času, kdy most spadne, a proto jsme všichni souhlasili.  A pak následovaly investice:

  • hasičská zbrojnice (návrh p.Blahuše) – shoda zastupitelů byla v tom, že by bylo dobré připravit projekt, aby byl k dispozici, jakmile by se objevil dotační program na obnovu (nebo výstavbu)  zázemí pro hasiče
  • tři sportovní hřiště (návrh můj a p.Blahuše ) – vzhledem k tomu, že je do 16.2.2015 vypsán dotační program (70% nákladů by bylo placeno z dotačního programu), tak by bylo škoda toho nevyužít. A proto byla navržena tři umístění  – jedno hřiště do Tylova, jedno do středu obce a jedno na jih k fotbalovému hřišti. Následující diskuse se ale pak soustředila pouze na hřiště (cyklokrosovou dráhu) ve středu obce a k tomuto záměru bude podána žádost, Hřiště Tylov a jižní Lomnice z důvodu, že hřiští je dost, nebyly ani připuštěny k diskusi.  V Tylově nebylo vytipováno území, a u fotbalového hřiště se záměr venkovního fitparku (hotová sestava nebo  variabilní řešení), který slouží dětem stejně jako seniorům (navíc byl přislíben příspěvek od občana ve výši zhruba 15%) shodil ze stolu
  • dům pro seniory (p.Kyselová) – sociální péče. Populace v obci stárne (více než jedna třetina občanů Lomnice je v seniorním věku) a bylo by vhodné se touto problematikou také zaobírat
  • inženýrské sítě (Ing.Jelínek) – pro výstavbu nových rodinných domů. Musí se vytipovat vhodná území pro nové domy, abychom měli co nabídnout těm, kdo by v Lomnici chtěl žít, a toto dále rozpracovávat.
  • klubovna (p.Šomodíková) – padl návrh na opravu zázemí pro myslivce, případně další občanská sdružení.
  • a jako poslední návrh byl bezbariérový vstup do obecního úřadu (MVDr.Jurovic) – prozatím bez další diskuse

A tímto skončila část o budoucnosti a začalo se diskutovat o připravovaných kulturních akcích – dni obce, plese a masopustu, ale o tom až v dalším článku.