Tunel Anka

Co se týká příspěvků od obce, tak nebylo řečeno ještě všechno. Paní zastupitelka Kocourková ve svém hezkém článku Příspěvek od obce, mluvila jen o třech žádostech, řádně podaných různými spolky. Už tak je i z komentářů patrné, že se vládnoucí klika (Šomodíková, Jurovic, Kyselová, Kopinec a Šebesta) neřídí ničím a to dokonce ani svým vlastním dokumentem PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU OBCE LOMNICE. Celé jejich konání a rozhodování směřuje k jednomu.
K tunelování obce.

Pod pojmem tunelovat si představuji vyvádět (odklánět) veřejné prostředky obce sami sobě ve svůj vlastní prospěch. A to nějakým vhodným, nejlépe legálním způsobem. Zajímavým platem, odměny, fiktivní faktury, smlouvy o dílo atd. A samozřejmě různé příspěvky. Na posledním zastupitelstvu se neschvalovaly jen příspěvky obce k řádně podaným žádostem. Schvalovaly se i další příspěvky, ke kterým nebyla podaná žádná žádost (natož tak podaná v limitu určeném v podmínkách pro poskytování finančních příspěvků). Šlo o příspěvek dvakrát 30 tisíc Kč. Schovalo se to jako příspěvek pro těžké časy obchodování. Prý jako služba občanům. To je samozřejmě populistická hloupost, nic se nám v obchodě nezlevní. Příspěvek jde prostě do kapsy podnikatelům, majitelům dotčených obchodů. A hlavní cíl je opět rodinná podpora obecními prostředky, tedy prostředky nás všech… i seniorů, kteří sami nedostali ani pětník. Prostě děláme rekonstrukci v domku, potřebujeme peníz…Aničko, Alešku, brácho, ségro pošlete příspěvek.
Zastupitelka Kyselová se svým bratrem zastupitelem Kopincem nezvedli ruku pro příspěvek seniorům, ale bez zardění zvedli ruku pro příspěvek své další sestře majitelce obchůdku Prima. O který ani nemusela žádat. Dokonce sourozenci hlučně vysvětlovali opozičním zastupitelům, že nejde o žádný střet zájmů (asi mají pravdu, jejich sestra i švagr mají stejný zájem, tak jakýpak střet zájmů). A aby to prošlo, a tato „malá domů“ nebyla tak okatá, druhých 30 tisíc dostal obchůdek podobného sortimentu v Kulturním domě, z jehož zisku se má podpora uhradit. Takže jeden obchod se musí otáčet, aby vydělal na svou podporu a na podporu své konkurence 🙂 . Žádný další obchod nedostal nic. To by byl pak podíl moc malý… (A to nemluvím o nespravedlivosti vůči ostatním zájemcům o pronájem obchodu, kde při výběru rozhodovala právě výše zisku z nájmu. Jak se může stát, že vítězná nejvyšší nabídka jednoduše přestane platit? K čemu pak bylo výběrové řízení? To tam dodnes mohli zůstat manželé V.)

Morálka paní zastupitelky Kyselové, (na kterou se tak často odvolává), opět nikterak neutrpěla. Od dávných dob, kdy pomocí fiktivních faktur čerpala prostředky z dotací až k dnešnímu dni se toho moc nezměnilo. Malá domů různými způsoby, přes královský obecní plat svému švagru až k prominentním výhodám při stavbě cyklostezky a teď k podivným kontroverzním příspěvkům…

Hezky se stará o svou rodinu, to se musí nechat. Pravidla nepravidla… Nemusí nikomu nic zdůvodňovat.
Ostatní občané ať si „naserou“.

2 thoughts on “Tunel Anka”

 1. Bod III.DŮVOD PODPORY
  Důvodem finanční podpory je efektivně přispívat, k tomu aby Obec Lomnice podporovala občanské aktivity občanů obce Lomnice.

  Rekonstrukce rodinného domku je také občanská aktivita. Každý opravuje. Ale jen někdo s příspěvkem.

  Bod IV.OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH Z ROZPOČTU OBCE NA PODPORU V OBLASTI SPORTU, KULTURY A OSTATNÍCH ČINNOSTÍ
  Příspěvky na oblast sportu, kulturně společenské a vzdělávací aktivity schvaluje zastupitelstvo Obce Lomnice v rozpočtu obce na daný kalendářní rok. Celková výše příspěvku pro kalendářní rok 2017 je pro oblast:
  a) sportu položka 3419 60.000,-
  b) kultury položka 3319 20.000,-
  c) vzdělávací aktivity položka 3330 30.000,-

  Možná je to sport, ale ten byl přečerpán. Tak to bude asi ukázka kultury našich některých zastupitelů. Anebo jde o vzdělávací příklad, jak se to má dělat. Proč utrácet svoje peníze, když můžete použít obecní. 🙂

  V.OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ A KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ
  Žadatelem o poskytnutí dotace mohou být obecně prospěšné společnosti, spolky, humanitární organizace, církve a fyzické nebo právnické osoby, sídlící na území obce, které mají vyrovnány veškeré závazky vůči obci Lomnice. Žadatelem nemohou být politické strany, politická hnutí a jejich koalice.
  Kulturně společenské, vzdělávací aktivity a pravidelné sportovní aktivity musí být určeny občanům s trvalým pobytem v Lomnici.
  Podporovány budou jednorázové nebo pravidelné aktivity, umožňující občanům Lomnice sportovní, kulturní a vzdělávací vyžití. Ve výší příspěvku bude zohledněna cílová skupina, na kterou má aktivita hlavní dopad. Upřednostněny budou děti, mládež a senioři.

  Děti ani mládež to už dávno není a senioři ještě taky ne. Výše příspěvku byla tedy zohledněna. Ani jsem nevěděl, že už nejsou žádné závazky vůči obci… nebo je to opět výjimečně irelevantní?

  Bod VI.LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
  Příspěvek bude poskytnut na základě žádosti doručené v termínu do 15. ledna běžného roku na stanoveném formuláři.

  Zajímavé, pro někdo neplatí žádná omezení. Dokonce nemusí ani podávat žádost. Docela bordel.

  Bod VIII.PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
  1. Z poskytnutého finančního příspěvku nelze hradit:
  a) přímé mzdy členům spolku
  b) pokuty, penále a jiné sankce
  2. Finanční příspěvek bude žadatelům poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dále jen Smlouva s uvedením dle zákona č. 250/2000 a zákona č. 320/2011 Sb., ve znění pozdějších prostředků.
  3. Návrh na rozdělení příspěvků předkládá pověřený zaměstnanec obce zastupitelstvu obce.
  4. Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje výši finančního příspěvku.
  5. Účel pro poskytnutí finančního příspěvku nelze v průběhu roku měnit.
  6. Výjimku v podmínkách poskytnutí příspěvku může udělit pouze zastupitelstvo obce na základě písemného odvodnění žadatele.

  Účel příspěvku není znám, jestli bude použitý jako mzda, nebo jestli bude použitý na pokutu je v tomto případě fuk. Prostě není znám, nemůže být měněn během roku… Jak tedy prověří zda byl utracen v souladu s pravidly? Kamarádi a rodinka nemusí řešit žádná pravidla.

  Bod IX.PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI A JEJICH NÁLEŽITOSTI
  1. Žadatel o poskytnutí dotace může písemnou žádost pro jednotlivé oblasti zaslat doporučeně, popřípadě předat osobně na Obecním úřadě v Lomnici.
  2. Žádost se podává pouze na předepsaném tiskopise zveřejněném na webových stránkách obce.
  3. K žádosti je nutné doložit podklady dle zákona 250/2000 Sb. a zákona č. 320/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů a doklady uvedené v žádosti o poskytnutí dotace v článku IV.
  4. Podklady pro zastupitelstvo obce Lomnice připravuje pověřený zaměstnanec obce
  – Vede přehled všech přijatých žádostí
  – Prověří všechny přijaté žádosti a rozhodne o jejich formální správnosti
  – Zkontroluje úplnost žádosti, včetně příloh
  – Zodpovídá za sepsání a vedení evidence uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku

  To jsem se nasmál… 😀

  Bod X.KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE
  1. Příjemce odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné využití finančního příspěvku v souladu s předloženou žádostí.
  2. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli finančního příspěvku provést veřejnoprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

  😀

  Bod XI.ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
  1. Při poskytnutí fin. Příspěvku na jednorázovou akci předloží vyúčtování projektu do 30 dnů po ukončení jednorázové akce.
  2. Po ukončení realizace aktivit je příjemce povinen předložit závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace nejpozději do 31. 01. následujícího roku.
  3. Vyúčtování musí obsahovat
  a) Seznam všech účetní dokladů, prokazující účelovost dotace

  b) Kopie účetních dokladů (paragony, faktury)
  c) Kopie výpisu z účtu provedené úhrady, popř. pokladní doklad
  d) V případě uplatňování zálohových faktur vyúčtování těchto záloh
  4. V případě nevyčerpání finančního příspěvku v plné výši a stanoveném termínu je žadatel povinen vrátit nevyčerpanou část fin. příspěvku nejpozději do 31. 01. následujícího roku.
  Při poskytnutí fin. příspěvku na jednorázovou akci vrátí nevyčerpanou část fin. příspěvku do 30 dnů po ukončení jednorázové akce.

  Klasický postup… ale neplačte občané, snad i tohle jednou skončí…

 2. Ještě jsem se dozvěděl, že starostka Šomodíková argumentuje tím, že tento finanční příspěvek „malá domů“ je DAR. 🙂 Tím pádem nemusí nic splňovat. To samozřejmě nemusí… ale nic to nemění na situaci. Ba naopak, ještě ji zhoršuje. Rozdávají si finanční příspěvky ve formě DARu sami sobě. Nemusí nikomu nic vysvětlovat. No není to skvělé? Máme obecní prostředky, patřící celé obci, všem občanům a dočasní správci těchto prostředků se obdarovávají… a nikdo neví za co 😀

Komentáře nejsou povoleny.