V příkrém rozporu se zákonem

Všichni místní obyvatelé ví, že obec Lomnice spadá do sféry úřadování pod Stavební úřad města Břidličná. Vedoucí tohoto oboru Ing. Hudeček na mě vždycky působil jako vážená autorita, která rozumí své práci. Nikdy po mě nechtěl úplatek za cokoliv a vždycky se s ním dalo rozumně domluvit. Nicméně nedávno jsme se s ním dostali do rozporu, kdy uprostřed běžně vyřizované žádosti náhle obrátil svůj postup proti nám, rozumu i zákonům. 

Zdánlivě bezdůvodně. Ale všichni víme, že vše má svůj důvod. V té době dostal od naší starostky Šomodíkové a našeho místostarosty finančně velmi výhodnou nabídku možnosti vedlejšího výdělku (přesná čísla jsou již na cestě) jako dozor na stavbě cyklotrasy. To, že proti nám tito obecní představitelé vedou dlouho osobní válku (případy pozemků, vody, kanalizace, odpady, pasportizace) není tajemstvím, už bylo na toto téma popsáno dost článků. Bráníme se jak můžeme. Jak je patrné z jeho postupu, dal se do služeb důchodového zabezpečení a postavil se jasně na stranu mocipánů, kteří zneužívají svou moc.

Samozřejmostí bylo podat odvolání na krajský úřad.
Tohoto obratu, z fundovaného odborníka na laika, který nezná ani odborné termíny, si všiml i krajský úřad, cituji:

„Z doloženého spisu vyplývá, že stavební úřad po předložení pasportu stavby k jejímu ověření postupoval v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, když k ověření skutkového stavu provedl za účasti vlastníka stavby kontrolní prohlídku, a do protokolu, podepsaném jak stavebním úřadem, tak společností, uvedl, které podklady je nutné doložit, aby předložený pasport stavby mohl být ověřen.
Následný postup stavební úřadu byl však již v příkrém rozporu jak s ust. § 125 stavebního zákona, tak částí čtvrtou správního řádu, upravující procesní postupy správních orgánů při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení. „

nebo dále: „Zmatečný byl pak postup stavebního úřadu i z důvodu, že ačkoli vlastník předložil k ověření zjednodušenou dokumentaci (pasport) stavby, stavební úřad ve svém usnesení uvádí, že žadatel požádal o ověření dokumentace skutečného provedení stavby. Odvolací orgán považuje v souvislosti s uvedeným na za nutné uvést, že pojmy „dokumentace skutečného provedení stavby“ a „pasport stavby“ nejsou pojmy obsahově shodné.

Z uvedeného vyplývá, že stavební úřad postupoval zcela v rozporu se zákonem.

Celé si to můžete přečíst zde:

2016-07-16_8-16-12

2016-07-16_8-17-01

2016-07-16_8-17-38

2016-07-16_8-18-09

2016-07-16_8-19-20

2016-07-16_8-19-47

3 thoughts on “V příkrém rozporu se zákonem”

  1. Ještě bych chtěl dodat, že výše uvedené je vyjádření krajského úřadu k násilnému a nezákonnému uzavření provozu budovy dne 29.4.2015, které vedl Ing Hudeček spolu se starostkou Šomodíkovou a místostarostou MVDr. Jurovicem, jak je uvedeno v článku Bouračka. A kvůli kterému se nemohl hrát fotbal v Lomnici. Mezi místními slušnými lidmi nazýván Černý pátek. My jsme se potom rozhodli, navzdory těmto tyranům, otevřít pro fotbalisty šatny. Článek Fotbal bude.

  2. Jo, jo, tak to dopadá, když se úředník spolčí s těmi nepravými. Naprosto ztratí soudnost a rozum, rozhoduje, jak mu nepřísluší, je ochoten porušit i zákon. Stojí to za tu ostudu? Copak si všichni mysleli, že si mohou dovolit cokoliv, co se jim zamane? Je to jen zlovůle paní Šomodíkové, pana MVDr. Jurovice a bohužel i vedoucího Stavebního úřadu. Všichni ti ostatní jsou jen loutky, které zvedaly ruku, aniž by věci rozuměli. To ovšem neznamená, že na tom nenesou svůj podíl viny, naopak. Jestliže něčemu nerozumím, nehlasuji! Znovu opakuji není to o tom, že Anička říkala. Anička vás vážení podvedla. Dobře totiž věděla i s MVDr. Jurovicem, že jednají protiprávně!
    Neříká se takovému jednání zneužití pravomoci úřední osoby, což je myslím trestný čin? Co lze konečně očekávat od člověka, který přivedl ke krachu 3 firmy. Myslíte, že to bude čestné jednání a v zájmu občanů naší obce ( jak zněl zastupitelský slib )? Ne, jen si mnohé koupil drobnými výhodami, řečičkami, papáníčkem, pitíčkem a zábavou. A to na mnohé platí a doktor to ví. Vidíte jak to funguje? Podlehl i úředník vyšší instance. A to je dost velká hanba !!!

  3. Tato citace je také vypovídající o povaze či odbornosti úředníka: „odvolací orgán dospěl na základě výše uvedených skutečností k závěru, že odvoláním napadené rozhodnutí je nutno zrušit a řízení zastavit pro jeho nezákonnost, neboť bylo vedeno bez právního důvodu“
    Normální šikana.

Komentáře nejsou povoleny.