Voda X2

Dlouhodobý nesmyslný spor obce s občanem vrcholí. Láhev přetekla. Škoda pochybným postupem obce narostla již do takové výše, že je potřeba to řešit. Je jasné, že je tímto rozhodnutím opět ohrožena fotbalová sezóna v obci. Je to pořád dokola, jen pořád nové „argumenty“. Tentokrát formulace třeba: „je nutné aby, přípojka byla nově napojena“ – ale proč je to nutné, když vše bezchybně funguje? To se nedozvíme. Nebo: „Současný stav přípojky je považován za provizorní“ – Čtvrt století provizoria, zakopaného metr a půl v zemi :-). Kým je považován za provizorní? Je to vše jen účelové hledání argumentů proč vodu zastavit a pomstít se tak za drzé požadování informaci z obce.

Ale škoda mluvit, nechme mluvit právníky.

2016-07-16_6-30-39

3 thoughts on “Voda X2”

 1. Jak ví paní Šomodíková, že zařízení je v nevyhovujícím stavu? Ona snad celou trasu vodovodu kontrolovala?

  1. To nekontrolovala, samozřejmě. Ona tím myslí, že nevyhovuje, že máme vodu v pořádku.
   Co se dá všechno vymyslet, jen aby něco nešlo. 🙂

 2. Odpověď na Ukončení neoprávněného odběru vody
  Tak, jak jsme Vás několikrát písemně upozorňovali, že Vaše svévolné neuzavření smlouvy na odběr vody je v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb., jsme nuceni Vám tímto sdělit, že uzavření odběru vody je rovněž v rozporu se zákonem. Dle našeho vědomí, je vlastníkem přípojky historicky obec, jelikož v době výstavby byla obec nejenom vlastníkem budovy a pozemku, ale byla sama dokonce i účastna této výstavby přípojky na vodu k budově, která historicky byla využívána jako šatny fotbalistů. Obec dodala materiál na tuto výstavbu a fotbalisti a příznivci fotbalu poskytli svou práci (což dokazuje i prohlášení starosty a místostarosty té doby). Dle vyjádření těch, kteří danou přípojku dělali, přípojka je vykopána v hloubce 1,5 – 1,8 m pod zemí, je v plastu a nepředpokládají se nějaké provozní problémy s touto přípojkou, není rovněž prokázán nevyhovující technický stav. Přípojka byla postavena jako trvalá a ne provizorní, (jak uvádíte ve Vašem dopisu) – přípojka je funkční více než 20 let, voda teče, vodoměry jsou namontovány, za posledních 10 let na přípojce závady nebyly a voda nezamrzá. To, že si obec neudělala dokumentaci k této stavbě, není chyba naše, ale je chybou obce. Pokud se odvoláváte na to, že přípojka nemá dokumentaci, stavební povolení apod., jen připomínáme, že dokonce celý vodovodní řád neměl stavební povolení a řádnou dokumentaci, a proto se až v roce 1999 tato dokumentace dodatečně dodělávala. To, že se zapomnělo na tuto přípojku, rovněž není naší chybou. Proto je v rozporu s dobrým mravy požadovat po nás, abychom byli trestáni za chyby obce. Vzhledem k tomu, že jste tento fakt dle nám neznámých důvodů neuznali, byli jsme nuceni podat námitku k výroku stavebního úřadu ze dne 24.6.2016 na MSK. A protože tento úkon stále běží, není možné existenci přípojky ignorovat. Jedná se pouze o odběr, který, dle našeho názoru bezdůvodně, nemá uzavřenou písemnou smlouvu (dle §8 ods.6 – Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele). Pokud přesto odběr vody ukončíte, bude tento krok dle našeho názoru považován za protiprávní se všemi důsledky, tzn. včetně škod z toho vyplývajících. Tyto škody budou následně obci vyúčtovány. Zároveň upozorňujeme, že v případě uzavření vody, nebude možnost dodávat vodu do šaten fotbalistů, kteří si tuto přípojku vlastními silami vybudovali, a proto byste měli fotbalisty písemně informovat ještě před zahájením podzimní sezóny o tom, že s nimi smlouvu na odběr vody neuzavřete. Považujeme Váš postoj za další úmyslné poškozování právnické osoby s cílem neumožnění podnikání v této obci. Je zajímavé, že do doby než jsme my sami požádali (v lednu 2015), aby obec s námi řádně sepsala smlouvu, nikomu ani nevadilo, že tato přípojka existuje a že se touto přípojkou odebírá obecní voda (a to, že se fotbalisti sprchují obecní vodou, věděli v obci snad všichni) a že neexistuje žádná smlouva. Dle toho, jak obec k danému problému přistupuje, je asi špatné snažit se něco legalizovat. Vypadá to tak, že kdybychom smlouvu nechtěli, nikdo by nic nepožadoval. Myslíme si, že paní starostka si tímto negativním přístupem řeší pouze svůj osobní postoj, že nesouhlasíme s jejími názory a činy a dovolíme si o tom i někde napsat. Anebo nechce uznat, že na začátku udělala chybu a teď se pouze snaží dokázat, že to vlastně žádná chyba nebyla. Anebo se jenom mstí za to, že po ní požadujeme informace o dění obce. A to nemluvíme o obstrukcích, které byly učiněny finančnímu výboru obce, kde se dokonce o výkon práva muselo žádat na Ministerstvu vnitra. Anebo je to všechno dohromady. Pouze pro úplnost uvádíme, že dle § 33 zákona č. 274/2001 Sb. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí správního deliktu
  tím, že dle písm.b – neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle § 8 odst. 6, nebo nepostupuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 2. A dle § 36, odst.2 vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv zmocněn, nesmí při uzavírání smlouvy podle § 8 odst. 6 jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.

Komentáře nejsou povoleny.