Voda

Před časem jsem slíbil konkrétní případy „klacků pod nohy“ nebo správně odborně konkrétní případy zneužívání moci naší paní starostkou.
Dnes jsem si vybral svůj vlastní případ, o kterém toho vím poměrně dost, protože se týká přímo mě. Ano jde o vodu v budově Staré Stolárny a šaten TJ Sokol Lomnice. Případ je natolik absurdní, že jsem ještě čekal, jestli paní starostka nedostane rozum. Ona na všechno potřebuje více času. Nestalo se, případ stále nedořešen.

Na začátek, trocha historie. Podle místních pamětníků byla do budovy zavedena voda někdy v roce 1994. A od té doby tekla a sloužila a nebyl žádný problém.
My jsme tedy koupili budovu s vodovodní přípojkou až do domu a s vodovodním rozvodem v domě. Jediné, co jsme nenašli, byly vodoměry. Ale doufali jsme, že jsou někde v šachtě (jak to máme na chalupě) a že se najdou příležitostně. Koho by napadlo, že obec udělá přípojku bez vodoměru? A příležitost se našla při rekonstrukci budovy. Byla potřeba zastavit přívod vody do domu. Nějakou chvíli to místním technikům trvalo, ale podařilo se. Přitom nám došlo, že žádná šachta s vodoměrem a uzávěrem asi není. Dávalo to i jistou logiku. Voda byla jako dar obce pro TJ Sokol. Bylo tedy nutné okamžité řešení, požádat obec o instalaci vodoměrů na konec obecní přípojky v obou budovách a dát tak věci do pořádku. Normální starosta by tam poslal svého vodaře, sepsal smlouvu a čerpal penízky za spotřebovanou vodu. Vše podle zastupitelského slibu „v zájmu obce a občanů“.
Bohužel my jsme narazili. Paní starostka nám napsala 28. ledna 2015 požadavky, které bych nevymyslel.

 • dokumentace pro vydání územního souhlasu
 • montáž přípojky bude provádět oprávněná odborná firma
 • umístění šoupátka k uzavření přípojky bude viditelně označeno a šoupátko bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k jeho poškození
 • před zasypáním přípojky si vyhrazujeme právo shlédnout její provedení
 • po osazení vodoměru (ohlaste na OÚ) je nutné uzavřít smlouvu na odběr vody

Ptal jsem se odborníků, co to je, kde mám začít vyřizování? Ti jen kroutili hlavou a poklepali si na čelo. Prý ať nechám namontovat vodoměry za domovní uzávěry a počkám na lepší den paní starostky. Prý by mělo být v jejím zájmu mít uzavřenou smlouvu na odběr vody.
Tak nám nezbylo, než nechat nainstalovat vodoměry odbornou firmou a čekat, že se paní starostka vzpamatuje. Bohužel nestalo se tak doposud. Po nějaké době vyšlo najevo proč. Nebyla to jen neochota, či neplnění povinností starosty nebo řekněme „naivita“. Byl v tom asi úmysl. Třeba ve vhodné chvíli zdiskreditovat zastupitelku Ing. Kocourkovou. A tak se i stalo. Všichni si vzpomenou na vystoupení zaměstnance obce na zastupitelstvu, který veřejně nařkl Ing. Kocourkovou z krádeže obecní vody. Dodnes se za svůj omyl neomluvil. Vodoměry již tenkrát byly, nebyla jen smlouva. Jak to tenkrát asi bylo? Co myslíte, že by normální pracovník, který se stará o stavy vodoměrů a nalezne nějaké podezření z černého odběru, udělal? Myslíte, že by čekal na příští zastupitelstvo a ohlásil to tam? 🙂 Spíš by zašel za starostou (svým nadřízeným) a zeptal se co a jak. A starosta je povinen toto prošetřit a pokud to nezvládne svou mocí, měl by pozvat na pomoc policii. Určitě i V.V. to probíral s paní starostkou. Ale protože ona je paradoxně ten, kdo nechce uzavřít smlouvu na odběr vody, mu asi poradila „Co já můžu, řekni to na zastupitelstvu.“
Jaký motiv by někdo musel mít, aby kradl vodu za cenu 26 Kč za kubík? 1 litr za dva a půl halíře. No nic.
Po této trapné aféře přišel, na příkaz obce, pracovník zaplombovat vodoměry. Takže už dlouhou dobu máme vodoměry i zaplombované, ale naděje na smlouvu je v nedohlednu. 🙂
Na posledním zastupitelstvu jsem znovu urgoval paní starostku, že bychom rádi za vodu platili, kdy už bude smlouva. Ona ale stále trvá na svých nesmyslných požadavcích.

A tak si tu žijeme 🙂 v našem Annastáně

12 thoughts on “Voda”

 1. V našem AAAnastáně je možné všechno. Naprosto pomýlená, ulhaná, zmatená a neschopná starostka, která vytváří jeden problém za druhým, místo jednoduchého řešení. Doplácí na to, kdo jiný než občan. Člověk se zdravým rozumem by takto jednat nemohl. Vysvětlení je jediné, máme starostku, která se kochá mocí nad občanem. Čím méně schopností, tím větší bič. Slovo starosta je odvozeno od slova STARATI SE, ne přidávati starosti! Na úřadě člověk s takovými vlastnostmi nemá co dělat. Je to trápení pro občany, vyjma těch, co z toho mají prospěch.

 2. Bohužel, paní starostka pouze zapomněla na to, že vodovod v Lomnici je již cca od roku 1994 (nejsem pamětník, tak se omlouvám, pokud to bylo v jiném roce – důležité je to, že je to již dlouho) a v té době se voda neměřila v žádném domě v Lomnici. Proto se v roce 2003 na příkaz pana starosty začaly vodoměry do domů montovat a sepisovat nové smlouvy. Nebylo po nich požadováno, že si mají vykopat novou přípojku – 🙂 . Bohužel v té době nikdo neřešil vodoměr na přípojku do šaten, tak tam vodoměr namontován nebyl – nikdo jej nepožadoval. A tak tomu bylo až do té doby, než jsme si my tyto vodoměry namontovat nechali a požádali paní starostku o plombu a smlouvu. Vodoměry zaplombovali a teď čekáme a čekáme a možná se i dočkáme, že paní starostka pozmění svůj nesmyslný požadavek na kopání nějaké nové přípojky i přesto, že přípojka již dávno existuje a kterou od blíže neurčeného roku minulého století (cca 1994) nikdo nezměnil, nepředělal a ani nerozšířil – stále je jen jedna, ta původní. Nebo je někdo stejného názoru, že voda v šatnách a ve stolárně tekla bez vodovodní přípojky, která tvoří nedílnou součást vodovodního řádu obce Lomnice již více než 20 let?

  1. Paní starostka Šomodíková žije ve své virtuální realitě na hony vzdálené té naší a myslí si, že má minimálně tři životy než přijde Game Over.
   Možná, že jsme jen součástí Matrixu, ale i tam přichází Game Over.

 3. Nejnovější stav – beze změny 🙁

 4. Vy nevíte, že je pánem světa? Jakkoliv je to nelogické, ale PÁN SVĚTA řekl: Tak to bude a toto je slovo Boží! Ámen.

  My se modleme:
  Bože, smiluj se nad námi a potrestej ty, co se za Tebe vydávají,
  oni nepřinášejí sebou mravnost, ale utrpení mnohým. Vydávají se za Tebe, modlí se k Tobě, ale v jejich srdcích je led a bída.
  Bože, zbav nás od zlého.

 5. Věc: Odpověď na výzvu ze dne 21.7.2015

  Dobrý den,
  Považuji Vaši výzvu pouze za omyl, a to z níže uvedených důvodů:
  a) Dne 27.1.2015 jsem Vás žádala o postup při instalaci vodoměrů na existující přípojku a Vy jste mi poslala postup, který by byl použit při zřízení zcela nové přípojky, což v našem případě je úplně irelevantní informace. Proto jsem ji nepovažovala (a stále nepovažují) za důležitou. Dva vodoměry byly žádány proto, jelikož se ve skutečnosti jedná o dvě části budovy s vlastním vchodem (i když je jeden majitel). Jen citace ze zákona – Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
  b) Současná přípojka, která vede obecní vodu do budovy na parcele 35/1, byla vykopána obcí někdy před více než 20 lety a jednalo se o obecní přípojku k obecnímu objektu. A jelikož byl tento objekt obecní, obec nepovažovala za nutné k přípojce dávat vodoměry. A tak tomu bylo až do letošního roku, kdy jsem já sama iniciovala namontování vodoměrů na existující obecní přípojku (a to pominu fakt, že od okamžiku vzniku přípojky do současnosti přede mnou byli již další dva rozdílní majitelé). To, že je tomu tak, dokládám prohlášeními starosty i místostarosty té doby, kdy přípojka byla zřízena (p.Božovský, Ing. Jelínek). Přípojka byla zřízena dle v té době platné legislativy (vodoměry se tenkrát montovaly i v budově – proto tomu tak je i v řadě domů v Lomnici). Kdyby obec řádně plnila funkci řádného hospodáře, byly by tyto vodoměry namontovány již dávno a rovněž by existovala smlouva o odběru pitné vody.
  c) Dle zákona č. 275/2013 Sb. o vodovodech a kanalizacích vlastníkem vodovodní přípojky popř. jejich částí zřízených před dnem nabytí účinnosti zákona 275/2013 Sb. je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. V době výstavby přípojky byla vlastníkem pozemku i budovy obec. Vlastník vodovodu je dle tohoto zákona povinen na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů, tak se podívejte do archivu, jistě tam něco najdete. Vzhledem k tomu, že se obec k fyzickému namontování neměla, tak z důvodu menší komplikovanosti vlastnických práv (rozdílný vlastník budovy a pozemku) vodoměry byly nasazeny až na hranici vstupu přípojky do budovy. Tyto vodoměry byly mnou zakoupeny, odborně namontovány, prodejní doklad a záruční listy předány do účtárny obce. Vodoměry byly zaplombovány panem Molerem, který spolupracuje s obcí a byl k tomu Vámi vyzván. Tímto krokem jste zcela potvrdila, že přípojka existuje, je funkční a od března 2015 se odběr vody měří. A chybí pouze smlouva, ale vina není na naší straně.

  Pokud bude přípojka Vámi odpojena (dle mého neoprávněně) a nebude s námi sepsaná smlouva nejpozději do 7.8.2015, budu to považovat za zneužití moci úřední osoby, což je trestný čin, a stížnost bude předána na kraj (popř.bude případ řešen soudní cestou).

 6. Podle přísloví „Opici číst nenaučíš“. Tak teď za to může pan Moler. 🙂 Mě připadal jako odborník a pochybuji, že řekl „není patrno, co který vodoměr měří“. Z každého vodoměru na světě je patrno jen to, že měří průtok vody. Pro odborníka (a vlastně i pro laika) není problém zjistit kam voda vodoměrem teče. Stačí zastavit hlavní uzávěr vody, který je vždy u vodoměru a otevřít kohoutky. Když nějaký poteče, voda jde k němu jinudy. Když zavřete i druhý a voda by někde tekla dále, jde o černý odběr. Jednoduché, že.
  Konečně došlo paní starostce, že vodovodní řád obce je až do domu. Ale, že prý to není legalizováno. Není to náhodou problém majitele vodovodního řádu? 🙂 Tedy obce? Potažmo paní starostky?
  Všimněte si také, že zneužívání úřední moci k šikaně občanů je pro ni běžný postup, jak sama přiznává.

 7. Nejnovější stav je nový dopis od paní starostky. Vodu nám zatím nezavřela, jak vyhrožovala, ale nově vyhrožuje sankcemi za „nelegální“ odběr vody. Vše je jen v jejích rukách, jedině ona může napsat smlouvu (a vlastně musí), aby byl odběr vody „legální“. Jedině ona, jako zástupce obce může legalizovat obecní dílo, které jak tvrdí, není dosud legalizované. Ale ona nechce, chce to po nás.
  K dohodě asi nedojde, a bude to muset rozhodnout třetí, nezávislá strana.
  I přes výhrůžky sankcemi, nebudeme sami budovu dobrovolně uzavírat, minimálně do konce fotbalové sezóny.
  Protože místní fotbal nemůže za to, koho máme na úřadě starosty.
  Navíc jsme přesvědčeni, že neděláme nic špatného. Vodu do budovy přivedla obec (1993), doplnili jsme jen vodoměry, obec je zaplombovala a za vodu platíme zálohově dopředu. To že starostka nechce dát smlouvu a kvůli tomu vyhrožuje sankcemi s tím nic nenaděláme. To je obyčejná šikana, kterou nemá smysl akceptovat, je to případ spíše pro doktory. Voda teče a to je důležité.

  Jinak další novinka je, že v pondělí asi budou zbývající lavice do šaten TJ Sokol. Více jak půl roku trvalo naší paní starostce než zajistila lavice, které předem slíbila. V podstatě celou sezónu jsme byli pro hosty pitomci, kteří neumí počítat do 11. No na ostudu si tu hold musíme zvykat.

Komentáře nejsou povoleny.