Z kázání papeže Františka

boj s ďáblem

“Někteří kněží při četbě tohoto evangelia – anebo i jiných pasáží – říkají: Ježíš zkrátka uzdravil psychicky nemocného člověka. Nevykládají toto evangelium tak, jak je napsané. Je pravdou, že v oněch dobách bylo možné zaměnit epileptický záchvat a posednutí ďáblem. Je však rovněž pravdou, že tady to byl zlý duch. A my nemáme právo věci zjednodušovat, jako bychom chtěli říci: Všechny tyto lidi neovládal satan, ale byli psychicky nemocní. Nikoliv! Ďábel je přítomný na první stránce bible a bible také za ďáblovy přítomnosti končí – vítězstvím Boha nad ďáblem“.

Z tohoto důvodu, varoval papež, „nesmíme podlehnout naivitě!“. Pán nám dává několik pravidel, jak „rozlišovat“ přítomnost zla a jak „pokračovat v křesťanské cestě, když se vyskytne pokušení“. Jednou z těchto zásad je „následovat Ježíše v jeho vítězství nad zlem“ – avšak „nikoliv pouze napůl“. „Kdo není se mnou, je proti mně“, říká Pán. Ježíš přišel, aby satana zničil, aby nás osvobodil z otroctví, kterým nás ďábel svazuje. Nelze tedy říci, že bychom ve svých postojích proti ďáblu nějak „přeháněli“ a rovněž nelze otázku ďábla „rozostřit“, napomínal papež. „Je to boj, zápas, ve kterém je v sázce zdraví – věčné zdraví a věčná spása nás všech“. 
Druhým pravidlem je bdělost. „Musíme stále bdít“, vyzýval papež František, „uchovat si bdělost vůči ďáblovým svodům a klamu.“

Můžeme si položit otázku: Bdím sám nad sebou, nad svým srdcem, svými pocity a myšlenkami? Střežím poklad milosti? Uchovávám přítomnost Ducha svatého v sobě? Nebo je jen tak ponechávám a jsem si jistý, že vše bude dobré. Pokud ale nehlídáš, přijde někdo silnější než jsi ty. A pak ještě někdo silnější, který ho porazí, vyrve mu zbraně, jimž důvěřoval, a rozdělí se o kořist. Proto je nutná bdělost – či všechny tři zásady: První – nezaměňovat pravdu, Ježíš bojuje proti ďáblu. Druhá – kdo není s Ježíšem, je proti Ježíši. Neexistují polovičaté postoje. Třetí : bdělost nad vlastním srdcem, protože ďábel je vychytralý. Dosud nebyl trvale vyhnán – to se stane až poslední den.“

„Když nečistý duch vyjde ze člověka, potuluje se po pustinách, hledá odpočinutí, a když jej nenajde, řekne si: Vrátím se do svého domu. Když tento dům ale nalezne vyčištěný a vyzdobený, přibere si sedm jiných duchů, horších než on sám, kteří vejdou a usadí se tam. Konce tohoto člověka jsou horší než jeho začátky“, citoval Svatý otec dnešní evangelium.

“Je nutné bdít, protože ďábel má tuto strategii: Stal ses křesťanem, jdeš ve své víře kupředu, a já tě nechám v klidu. Avšak až si zvykneš, nejsi příliš bdělý, cítíš se jistý, tehdy se vrátím. Dnešní evangelium začíná vyhnáním zlého ducha a končí návratem ďábla. Svatý Petr říkal: je jako řvoucí lev, který obchází. A tak to vskutku je! Namítnete – Otče, vy jste trochu staromódní. Naháníte nám těmito řečmi strach…Ne, já ne! To evangelium! A nejsou to lži, ale Boží Slovo! Prosme proto Pána o milost, abychom tyto věci brali vážně. On přišel, aby bojoval za naši spásu. On nad ďáblem zvítězil. Prosím pěkně, nezačínejme si s ďáblem. Snaží se totiž vrátit do svého domu, zmocnit se nás…Nerelativizujme, bděme. A buďme stále s Ježíšem!“

Zakončil papež František své dnešní ranní kázání. 

Papež František: v boji s ďáblem nesmíme podlehnout naivitě