ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Na základě případu neposkytování informací a jejich neoprávněného zpoplatňování jsem si přečetl správní řád, podle kterého jsem se dozvěděl, že opravdu žijeme v právním státě. Milé překvapení. Na všechno máme rozumný paragraf. To znamená, že normální člověk (úředník) se seznámí se zákonem a postupuje podle něj. A vše je v pořádku. Jediný problém je, že zákon nějak nepočítá se situacemi, kdy se k moci dostane psychopatický jedinec, který na zákon kašle a myslí si, že je středobod vesmíru. Kraj potom plní jen funkci matky zlobivého dítěte, která mu nemůže dát ani na zadek. Je to jako, když deváťák liská prvňáčky a deváťáka nemá kdo lisknout a tak mu domlouvají, nedělej to, to se nesmí. A deváťák (psychopat) na to: Ale když mě to baví… A tak to jde dokola. Domů chodí zliskaní stále jen ti prvňáčci.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

§ 2

(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. – u nás si na zákony nehrajeme a když už, tak si uděláme svůj.

(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. – u nás uplatňuje svou moc k pomstám a jiným osobním účelům.

(3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby“), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu. – u nás úsměvné

(4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. – u nás je veřejný zájem zaměňován za osobní zájem. Rozdílné podmínky podle toho komu se prodává pozemek jsou do očí bijící.

§ 3

Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

§ 4

(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. u nás můžete pouze „držet klapačku“, poslouchat sprosté nadávky a jaké  jsou s vámi potíže. Služba veřejnosti? Vycházení vstříc? Tak to jsem v Lomnici zažil naposledy v době starostování minulého starosty. Dnes je to služba pro sebe (viz aféra Wombat). A jak starostka Šomodíková vychází vstříc třeba při poskytování informací, nebo když něco postavíte pro veřejnost atp. víme všichni.

(2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. – u nás vám místo poučení lžou do očí na co všechno nemáte právo a za co všechno musíte zaplatit.

(3) Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. – u nás vás ani nepřizvou jako účastníka řízení při stavbě kolem vaší nemovitosti.

(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. – u nás vtip

§ 5

Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci. – u nás smírné odstranění rozporů jen podle jejich demagogických not bez ochoty naslouchat.

§ 6

(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80). – u nás to zní velice žertovně a to nejen v souvislosti s požadavky na informace.

(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje. – u nás kapitola sama pro sebe, vymýšlí falešné náklady při poskytování informací, aby to co nejvíce stálo. Nutí vás kopat novou přípojku vedle staré a bezchybně fungující. Schválí vám prodej pozemků, koupíte geometrák a pak usnesení zruší atp.

§ 7

(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. – u nás je starostka pak dlouho nic, pak parta podporujících zastupitelů, pak zase dlouho nic, pak loajální lidé od kterých potřebuje hlas a zase nic a zase dlouho nic a až na samém konci je nějaký občan či opoziční zastupitel.

(2) Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění. – u nás jak?

§ 8

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna správní orgány bezodkladně upozornit.

(2) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.

3 thoughts on “ZÁKLADNÍ ZÁSADY”

 1. Z principu šikany, spojit se raději se šikanujícím, než být také šikanovan, dochází k tomu, že se k šikanujícímu vždy někdo rád přidá. Viz banda kolem starostky.

  ale co když to potká vás…

 2. Je někdo přesvědčený, že paní starostka Šomodíková o nějakém správním řádu ví, nebo, že by ho dokonce četla?
  Nebo, že ho studoval pan místostarosta Jurovic? Nemohl by totiž navrhnout tak nesmyslné usnesení ve věci prodeje pozemku u stolárny.

 3. 1) V souladu se zákony? Pomalu si nevzpomínám, kdy se tak stalo
  4) Služba veřejnosti? Co to je?
  5) Spíše se rozpory vytváří
  6) Ha, ha, ha, až se popadám za břicho
  7) Nestrannost a rovné postavení? Zbožné přání!!!!!
  8) Dobrá správa? Ani náhodou!

Komentáře nejsou povoleny.