Závěrečný účet obce

Tak je tady zase další roční zúčtování obce (tentokrát za rok 2014), tj.poskytnutí informace o tom, jak obec hospodaří s penězi, které obdržela od státu nebo občanů. K tomu slouží tzv. závěrečný účet. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jí zřízených nebo založených právnických osob (ZŠ a MŠ)

Součástí závěrečného účtu je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Trochu slov ze zákona – obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok, jak stanoví vedle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. rovněž § 42 obecního zřízení. Přezkoumání hospodaření obce upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je součástí závěrečného účtu obce při jeho projednávání v zastupitelstvu, které bude 15.6.2015. Dle tohoto přezkoumání, které zkoumá pouze soulad s legislativou, je vše v pořádku.

Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj.do 15.6.2015), nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Bylo by dobré, aby si občané předem pročetli tento závěrečný účet a body, které jim nejsou jasny, si nechali zodpovědět. Po přečtení účtu by si každý občan měl umět odpovědět na následující otázky (pokud jej zajímá to, kolik peněz má obec k dispozici a jak je utrácí):
1.  Kolik bylo v daném roce investováno na nákup budov, pozemků, drobného majetku
2. Kolik peněz obecní úřad potřebuje na svůj provoz – kolik peněz se platí zaměstnancům, kolik zastupitelům, kolik lidem na smlouvy (dohody), kolik se platí za veřejně prospěšné práce
3. Víte kolik darů a finančních prostředků obec poskytla a komu? a mnoho dalších zajímavých informací…
4. Kolik obec potřebuje na materiály (papíry, barvy, tonery, …)
5. Kolik platí za služby dodavatelům – osvětlení, údržba, sekání trávy, údržbu silnic, služby právníka…
6. Kolik dotací se v daném roce získalo a na co
7. Kolik peněz občané obce dluží za vodu, psy, odpad a kolik obec platí např. za odpad
8. Kolik peněz obec má na účtech v bance
9. Jak moc se změnil původní rozpočet, který zastupitelstvo schválilo na konci roku 2013 a mělo by být jasné ve kterých položkách a proč – např. proč došlo k navýšení celkových běžných výdajů o více než 1,1 mil. Kč (tj.19%) – z 6,1 mil. na 7,3 mil. Kč, nebo proč platy v původním rozpočtu byly 810 tis. Kč a ve skutečnosti 1 330 tis. Kč (překročení o 64%). Co bylo špatně –  laicky udělán rozpočet nebo se vyplácely např. vyšší platy nebo odměny nebo máme neplánovaně více zaměstnanců?  Já vím, že např. součástí velkého rozdílu jsou i platy pro VPP ve výši 380 tis. Kč, které v rozpočtu nebyly plánovány, ale i tak je odchylka vyšší než 18%. Myslíte si, že je to v pořádku? Myslíte si, že byl rozpočet udělán správně? Uvědomujete si v této souvislosti význam rozpočtu a neomezené pravomoci nad rozpočtovými opatřeními (nevycházejí peníze v nějaké položce, to přece nevadí, ať je schválený rozpočet jakýkoli, klidně je teď možné si peníze přehodit z jedné položky do druhé a čerpat dál)
10. Zda se vyplácí i jiné formy odměn za práci – stravenky, ošatné, příspěvky na dovolenou – toto se zjistí např.z čerpání sociálního fondu
11. Víte, co to jsou neinvestiční a investiční transfery – kolik jsme jich dostali a kolik jich bylo vyčerpáno?

Umíte si na uvedené otázky po přečtení závěrečného účtu odpovědět?  Nebo na jiné, které vás zajímají a nejsou tady uvedeny. Pokud ne, bylo by dobré, abyste na zasedání dne 15.6 2015 přišli a odpovědi na své otázky tam získali. Ptát se a vědět není nezákonné.

 

2 thoughts on “Závěrečný účet obce”

  1. Snad by bylo dobré na ZO to pěkně po těchto bodech rozebrat. Protože tak, jak je závěrečný účet zveřejněný, to většině neříká vůbec nic a troufám si říct, že ani některým zastupitelům. V záplavě paragrafů a položek se občan, pokud není účetní, ztrácí.

  2. To jsou zajímavé věci už teď…
    Ale najít důležité dokumenty na oficiálních obecních stránkách je tedy věc. 🙂 Plno jakýchsi reklam na události v okolních i neokolních obcích, moc tomu nerozumím, jakou to má souvislost s naší obcí. Co se děje u nás je tam však jen z půlky.

Komentáře nejsou povoleny.