Záznam z jednání

Máme tu další novou rubriku Právník. Budou tu publikované dotazy na právníka. Už když jsem poprvé usedl na lavici pro občany a chtěl jsem nahrávat první jednání nového zastupitelstva, přišla ke mě paní starostka a snažila se mi tuto činnost zakázat. Neustoupil jsem. Jak je to tedy podle zákona?

Mám právo pořizovat záznam z jednání zastupitelstva?

Jednoznačně ano. Osoby přítomné na jednání zastupitelstva mají právo pořídit si zvukový i obrazový záznam z tohoto jednání. Jednání je veřejné, nejde o žádné soukromé záležitosti. Chce-li někdo něco veřejně ovlivnit, nemůže tak učinit jinak, než když akceptuje veřejnost svého vystoupení. Vystoupení se stává předmětem veřejné debaty, veřejného posuzování, a tedy je zcela nutné a potřebné mít možnost je přesně dokladovat, dokumentovat.

Podle § 84 a § 85 občanského zákoníku je možné zachycovat a rozšiřovat podobu člověka sice jen s jeho svolením, ale podle § 88 odst. 2 téhož zákoníku toto svolení není nutné, pokud se jedná o veřejné vystoupení v záležitosti veřejného zájmu, jakým jednání zastupitelstva rozhodně je.  Souhlas nahrávaných není třeba ani v případě náhodného, nesoustavného snímání pasivních diváků – nevystupujících občanů. Přítomné je třeba informovat o nahrávání a následném zveřejnění.

Také je vhodné informovat s předstihem starostu, aby mohl tuto informaci na začátku zastupitelstva sdělit.

Zákon o ochraně osobních údajů, který pořizování záznamů také omezuje, se nevztahuje na pořizování jednotlivého záznamu pro osobní potřebu nebo na přímý přenos. Pokud se nejedná o nahrávku jednoho jednání zastupitelstva, ale pravidelné pořizování záznamů, které jsou dále upravovány či zveřejňovány, je na místě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Může mi někdo pořízení záznamu z jednání zastupitelstva zakázat?

Pořízení záznamu je vhodné předem oznámit. Nahrávání vám ale nemůže nikdo zakázat.

Ti, kteří se o zákaz snaží, jsou většinou motivováni snahou znemožnit diskusi a kritiku vztahující se k jejich vystoupení. Snaha představitelů obce nebo členů zastupitelstva pořizování záznamu bránit, případně ustanovení Jednacího řádu, které to zakazuje, nejsou právně platné.

Pokud předsedající či jiný veřejný činitel pořizování záznamu zakáže, nebo dokonce pokud k prosazení použije veřejnou moc (např. obecní policii), stane se pachatelem trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele (to dopadá i na případné protiprávně zakročující policisty).

Nahrávající se bude moci bránit více právními způsoby. Pokud šlo o úřední postup obce, výsledkem žaloby bude prohra obce. Soud zakáže opakování takového postupu obce/starosty.
V případě, že by při zákroku došlo k jakékoliv škodě, bude ji muset uhradit ten, kdo zákrok vyvolal a provedl. Pokud by došlo k nějakým urážkám vůči občanovi pořizujícímu záznam, bude možno se dovolat ochrany osobnosti a požadovat i omluvu a také finanční odškodnění. Do věci může vstoupit i dozorový orgán – ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra ČR v metodickém materiálu uvádí: „Jednací řád však může upravovat pouze podrobnosti o jednání zastupitelstva obce (§ 96 zákona o obcích) tak, aby při něm nedocházelo k narušování průběhu zasedání. Před zahájením zasedání zastupitelstva obce člen zastupitelstva obce pověřený řízením zasedání může vyzvat občany ke sdělení, zda někdo hodlá pořizovat zvukový záznam průběhu zasedání a zároveň oznámit, zda zvukový záznam bude pořizovat sama obec. Rozhodnutí o tom, zda či v kterých případech je pořizování zvukového záznamu způsobilé narušit či jinak ovlivnit průběh zasedání zastupitelstva obce, spadá do samostatné působnosti zastupitelstva obce.“ (Odbor dozoru a kontroly veřejné správy územních samosprávných celků MV ČR, metodické doporučení k činnosti č. 2, str. 26).

Za narušení nebo ovlivnění zasedání zastupitelstva by bylo možné považovat pouze zcela excesivní chování natáčejícího, například kdyby s kamerou pobíhal před vystupujícími a agresivně je natáčel zblízka. Takový způsob natáčení by pak mohlo zastupitelstvo zakázat.

Omezuje mě něco ve zveřejnění záznamu jednání zastupitelstva?

Záznam v tom rozsahu, ve kterém korektně zachycuje veřejné jednání zastupitelstva, a po odstranění případných (výjimečných) chráněných údajů, zejména některých typů osobních údajů či údajů o soukromí osob, lze zpřístupnit dalším osobám, udělat z něj výtah, pořídit a šířit přepis a podobně.

Pokud nejde o přímý přenos, je pro zveřejnění na internetu třeba registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dle § 16 z. 101/2000 Sb.) – a to třicet dní předem.

S ohledem na Občanský zákoník musíte chránit osobnostní práva.
a) Bez souhlasu nelze nepřiměřeně detailně snímat osoby, které sice jsou přítomny v sále, ale jen jako pozorovatelé, kteří nevystupují (např. natočit v rohu sedícího klimbajícího hosta by takto bylo nepřípustné).

b) Nelze snímat vystupující osoby včetně veřejných představitelů a poté záznam využít ke zvláštním technickým úpravám, jako je střih, časosběrné snímání po dlouhou dobu apod., a výsledek upravit s jednoznačně zesměšňujícím, urážlivým a obdobným vyzněním – ovšem jen tehdy, pokud by takováto forma kritiky osoby či veřejného funkcionáře byla výrazně nepřiměřená jeho činnosti.

Konkrétní příklad: kdyby někdo natáčel mnoho jednání zastupitelstva za sebou a pak z vybraných pasáží vytvořil střihový dokument, kde by starosta či někdo jiný jen stále zíval, drbal se, kašlal a podobně, a takový film by pak například zveřejnil na internetu, mohl by se vystavit odpovědnosti za neoprávněný zásah do ochrany osobnosti. Těžko by však mohl být postižen, kdyby šlo například o nejvýše postavené činitele, jako jsou ministři, poslanci apod. kde míra kritiky, včetně znepokojujících až urážlivých forem, může být vyšší.

c) Nelze zveřejnit zaznamenané údaje (čtení, citování, formulování, projekce podkladů), které jsou informacemi o soukromí třetích osob (o nichž se například projednává usnesení).

Projednávání těchto informací a údajů není samo o sobě důvodem pro omezení pořídit záznam. Zde „má navrch“ to, že jednání zastupitelstva je veřejné. Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k takovéto situaci uvádí, že je na předkladatelích a vystupujících, aby takové údaje a informace při veřejném jednání přednášeli co nejméně.

V těchto případech je každý, kdo pořizuje záznam jednání zastupitelstva, do určité míry následně vázán v tom, jak dále bude nakládat s pořízeným záznamem. Především nesmí záznamem nad rámec veřejného projednávání na zastupitelstvu šířit výše uvedené chráněné okruhy údajů a informací. Tedy zejména by musel vymazat („vypípnout“) ze záznamu konkrétní osobní údaje (např. nahlas přednesená přesná adresa a rodné číslo osoby, které se přiděluje sociální bydlení). Stejně se musí zachovat vůči informacím, které sice nejsou osobními údaji, ale mají povahu informací o soukromí (např. při projednání sociálního bydlení zastupitel uvádí, že tento člověk je rozvedený, má nemocnou matku apod.).

d) Nelze využít (zneužít) záznam vůči vystupujícím osobám, které nejsou ve veřejném postavení, k ironizování či zesměšní následným zásahem do záznamu, například formou střihu, dabingu, animace apod., který by využil zachycené projevy osobní povahy (drbání se, přeřeknutí se, chyby v mluvě apod.). Pokud je však někdo směšný sám o sobě, aniž se do záznamu zasáhlo, a vystupoval-li takto opravdu veřejně, pak samozřejmě nejde o žádný zásah do jeho chráněných práv. Je dobré si uvědomit, že kdyby upravovatel záznamu totéž udělal vůči politickému představiteli (členu zastupitelstva), již by o porušení práva nešlo, protože všichni, kdo dobrovolně vstoupili do politického života, musejí snášet mnohem vyšší míru kritiky, a to včetně určité míry ironizování, zesměšňování a podobně.