Získávání informací zastupitelem

Protiprávní jednání paní starostky Šomodíkové je v naší obci běžné. A to nejenom vůči občanům, ale i vůči zastupitelům. Kontrolní výbor, který má dohlížet na zákonnost postupů je u nás jen symbolický, nedělá žádnou činnost, protože předseda, pan zastupitel Šebesta, je její člověk. Stejně tak finanční výbor vedený paní zastupitelkou Kyselovou.
Jak je možné, že paní starostka odmítá informace zastupitelům? Jak je možné, že je veřejně pranýřuje, když si chtějí něco okopírovat či vyfotit? Jak to, že neodpovídá na dotazy zastupitelů? Proč tu máme frašky typu tajná volba ředitelky? Kam až diletantizmus paní starostky dojde?

Odpovídá: Oldřich Kužílek, Poradce pro otevřenost veřejné správy

Postup starostky byl zcela protiprávní.
Člen zastupitelstva má právo na přímý, okamžitý a úplný přístup ke všem dokumentům v držení obce, které se i jen volně vztahují ke kompetenci zastupitelstva (tedy vyjma dokumentů o čistém výkonu státní správy, zejména v sociální oblasti).
Tato skutečnost je celkem velmi zřetelně zakotvena v § 82 zákona o obcích:

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

Lhůta 30 dnů má samozřejmě povahu maximální pro případ, že k jejímu využití existuje věcný důvod. V případě, že je požadovaná odpověď na dotaz ve formě ihned předložitelného dokumentu, není žádná lhůta možná. Člen zastupitelstva si může takový dokument například ihned ofotografovat svým digitálním fotoaparátem.
Pokud zastupitel žádá dokument okopírovat a obec má kopírovací zařízení, je povinnost mu vyhovět a na náklady obce mu to umožnit či připravit – pak samozřejmě může nastat nějaká lhůta na tuto přípravu. Teprve pokud by šlo o velmi rozsáhlé dokumenty (např. 20 stran a více), tak by bylo snad možné (o tom se však vede odborná diskuse) vyžádat i od zastupitele úhradu nákladů, a to jen ve výši skutečně vynaložených, tedy de facto za cenu kopií v místě obvyklých (např. 1,50 Kč za stránku A4).

Pokud se proti chybnému postupu starostky chcete bránit, můžete podat podnět k Odboru dozoru MV. Spojení na regionální pracoviště ODK MV najdete zde.

Výtka, čí „argumenty“ proč ne, již patří spíše do žánru komedie. Paní starostka má pomýlené představy o tom, co je obec, a jak je řízena a reprezentována zastupitelstvem a jeho členy. Samozřejmě, že jednotlivý člen nemůže konat jménem obce a cokoli rozhodovat. Pokud však vyhledává informace, je jeho plným právem (nikoli však povinností) vyjasnit důvod svého zájmu a dát mu i určitou závažnost, neboť zastupuje občany, kteří mu dali své hlasy.

2 thoughts on “Získávání informací zastupitelem”

  1. Nejvíc mi mluví z duše poslední odstavec 🙂 .
    „žánr komedie“ anebo skvostné „Paní starostka má pomýlené představy o tom, co je obec“
    Pojem „pomýlená“ tu první použila paní Nosová, přesně se trefila do černého.

  2. Paní starostko,
    doufám, že slova Mgr. Ing. Kužílka Vám trochu napravila hlavu. Pokud ne, opravdu zvažte svoji rezignaci. Není totiž už možné tolerovat dál Vaši naprostou neschopnost. Opravdu nám tu předvádíte jen komedii.

Komentáře nejsou povoleny.