Otevřený dopis

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM OBCE LOMNICE ZE DNE 8.6.2018

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb., V PLATNÉM ZNĚNÍ

Je začátek června 2018 a ať chcete či ne, blíží se mílovými kroky volby do našeho místního zastupitelstva. Nastává tedy období rekapitulace vaší práce. My, také občané obce, nejsme přesvědčeni o tom, že jste všichni pracovali pro blaho našich občanů nebo alespoň ne všech. Přístup některých z vás, při rozhodování na zasedáních zastupitelstva, není nejen nestranný, ale nese všechny znaky neomylnosti, protekcionalismu, ješitnosti a především nevraživosti. Výsledkem této vaší „tvůrčí práce“ je rozhádaná obec. 

Tyto charakteristiky naplno rozvíjíte při veřejných jednáních obecního zastupitelstva, v přístupu k podpoře obecních spolků (Dospěláci, Staré sovinecko, Myslivecký spolek Výšina) i u žádostí jednotlivých občanů, jejichž členové jsou právě opoziční představitelé obce.

Na druhou stranu jako vládnoucí představitelé obce jste v některých případech velice rozdajní. Nemáte problém přispívat soukromým subjektům k jejich podnikatelské činnosti (a dokonce i v případech, že se jedná o rodinné příslušníky, se nezdržíte hlasování při rozhodování na OZ) a Římskokatolické církvi přispívat na opravu mobiliáře i na náklady topení. Nemáme a ani jsme nikdy neměli nic proti tomu, aby se z rozpočtu obce přispívalo na opravu či rekonstrukci kulturních památek nebo aby se přispívalo na i jiné činnosti. Příspěvky by ovšem měly být dostupné pro všechny skupiny lidí dle předem známých pravidel, bez výjimek a diskriminace. Na veřejných jednáních zastupitelstva, jedná-li se o odměny zastupitelů, vládne u vládnoucích představitelů obce jednota rozhodování. Výsledkem je statistický doložitelný fakt, že od roku 2014 do počátku roku 2018 (jedno volební období) dochází k navýšení odměn zastupitelů o 442.000 Kč (vč.pojištění). Jedná se celkové skokové navýšení z původních 754.000 Kč na současných cca 1.196.000 Kč, navýšení o 58%!! Celkový podíl odměn zastupitelů v nákladech obecního rozpočtu bude v tomto roce činit cca 20 %, což je zhruba jedna pětina rozpočtu provozních nákladů. Jen odměna neuvolněného místostarosty obce pana MVDr.AJ vzrostla z původních 3.500 Kč na současných 22.134 Kč, navýšení o 532 %!! Tomu se říká pracovat pro blaho obce.

Dovolíme si tvrdit, že s finančními prostředky nás všech nezacházíte hospodárně a vaše poslání zastupovat občany v řízení obce se míjí účinkem.

V této souvislosti nám dovolte, abychom vás, představitelé obce, požádali o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění a zeptali se na některé záležitosti, které nám nejsou jasné.

Předkládáme vám otázky k zásadním, soudy už pojmenovaným a rozhodnutým kauzám. Žádáme vás, abyste nám k těmto otázkám zcela jasně a vyčerpávajícím způsobem odpověděli. Nejsme zvědavi na odpovědi typu „to rozhodlo zastupitelstvo“, ale žádáme o jasně srozumitelné odpovědi a tam, kde se vás tážeme na konkrétní zavinění či zanedbání i pojmenování konkrétních odpovědných osob. Každá obci způsobená finanční škoda musí mít viníka/y.

Každou níže uvedenou škodu budeme soudně vymáhat po konkrétních osobách, abychom tyto prostředky dostali zpět do obecního rozpočtu.

  1. Soudní spory s Romanem Kressou

1.1 Dne 16. března 2017 došlo, i přes upozornění Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o pochybení obecního úřadu v Lomnici, k dvojnásobnému soudnímu řízení mezi obci Lomnice a p. Romanem Kressou ve věci „neposkytnutí informace.“ V obou případech obec soudní řízení (č.j.: 22A 118/2016 – 29 a č.j.: 22A 125/2016 – 35) prohrála a bylo jí uloženo uhradit za každý jeden případ náklady spojené se soudním řízením ve výši  8.800 Kč, dohromady 17.600 Kč. Spolu s náklady na právní zastupování obce při soudním řízení ve výši 6.500 Kč je celková škoda vyčíslena na 24.100 Kč. Rádi bychom věděli, na kterém zasedání zastupitelstva obce byla tato škoda projednávána, kdo zavinil, že informace nebyly podány a proč nebyly vynaložené finanční prostředky po nikom doposud vymáhány?

1.2  Byly celkové výdaje spojené se zastupováním obce při soudních řízeních JUDr. Vilémem Urbišem ve výší 6.500 Kč konečnými celkovými výdaji?

1.3 Proč se touto způsobenou škodou doposud nezabýval kontrolní výbor, vedený p. Šebestou a finanční výbor, vedený p. Kyselovou a závěry z výborů nebyly projednány v zastupitelstvu?

  1. Vymáhání dlužné částky po p.ZK

2.1 Kdo zavinil, že nebyla řádně a v termínu přihlášena k vymáhání po p.ZK celá částka, ale jen pouze její část, přičemž obec přišla o nevymáhaný rozdíl ve výši 968.035 Kč? Vinu obce prokazuje usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2017 pod č.j. 16 Co 159/20117 – 38, kde je jednoznačně uvedeno, že pokud by byla obec dbalá svých práv, mohla svojí pohledávku přihlásit. Nechce se totiž věřit tomu, že by se takováto záležitost dala opomenout.

2.2 Jaká je celková vynaložená částka za poskytnuté právní služby zastupujícím právníkem?

2.3 Proč nebyl projednán soudní výrok ve finančním a kontrolním výboru, proč výbory na zasedání zastupitelstva obce nepředložily k tomuto soudnímu rozhodnutí žádné stanovisko?

2.4 Proč nebyl označen viník, který nepřihlášení pohledávky zavinil/a?

2.5 Proč není konkrétní osoba za způsobenou škodu brána k odpovědnosti?

Na závěr chceme podotknout, že i my jsme zatím občany obce Lomnice. I my patříme k těm, na které obec formou daní a dotací dostává do svého ročního rozpočtu peníze. Uvědomte si, že hospodaříte v nezanedbatelné částce i s našimi finančními prostředky. V naší obci ono známé slovo „zhasnem“ u nás až tak nefunguje.

Vaši odpověď očekáváme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění. Vaší odpověď budeme otevřeně prezentovat na stránkách www.obcan-lomnice.cz a obecních vývěskách.

Otevřený dopis odesíláme rovněž na Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor kontroly, redakci regionálního tisku a do poštovních schránek našich občanů.

Lomnice 8.6.2018

Ing. René Romanský